00360-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150525osBZ2254769.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ "Александровска" ЕАД по 7 обособени позиции: 1. „Препарати за миене и почистване на повърхности и кожа”, 2. „Изделия от хартия и целулоза”, 3. „Полиетиленови изделия”, 4. „Санитаро - хигиенни консумативи”, 5. „Средства почистване - кофи за отпадъци и др.”, 6. „Стенни дозатори и диспенсъри ”, 7. „Калъфи за трупове с цип”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: УМБАЛ "Александровска" ЕАД, склад "Хигиенни и канцеларски материали"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други препарати за поддържане на хигиената; хартиени изделия - тоалетна хартия, кърпи за ръце; пластмасови, полиетиленови и други изделия - чували, калцуни, кофи, четки, дозатори, диспенсъри и др., подробно описани в Приложение № 1 - Предмет на поръчката и техническа спецификация, според нуждите на възложителя за срока на договора.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 33761000, 33763000, 19640000, 39224300, 34928480, 39514400, 33922000, 39831000

Описание:

Почистващи продукти
Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
Контейнери и кофи за отпадъци и смет
Автоматични диспенсери/дозатори за хартиени кърпи за ръце
Калъфи за транспортиране на трупове
Перилни и почистващи препарати

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
120645 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от стойността на спечелената обособена позиция без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. 2. Оферта за участие. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. Участника следва да отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, ал.2, ал.5. 3.3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.4. декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. (При участие по обособени позиции №1, №3 и №5). Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 10. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. "Техническо предложение" по образец на възложителя /оригинал/;"Предлагана цена" по образец на възложителя/оригинал/; Документацията за участие в процедурата не се закупува. Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно на официалната интернет страница на УМБАЛ Александровска ЕАД: http://alexandrovska.com, за подробна информация виж описанието в точка VI.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника: 1. Списък /оригинал по приложен образец/ за изпълнени доставки на хигиенни материали – еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Под сходни с предмета на поръчката се считат тези доставки на стоки, които са от един род / заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение. 2. Указания за употреба и подробни проспекти на български език за оферираните хигиенни материали. При участие по обособени позиции №1, №3, и №5 изискуемите от Възложителя документи не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Минимални изисквания: Доставки на хигиенни материали – еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.06.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обособени позиции №1, №3 и №5 от настоящата поръчка са с предмет, включен в списъка по чл. 30 от ЗИХУ и са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде свалена свободно от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Препарати за миене и почистване на повърхности и кожа
1) Кратко описание

Периодични доставки на хигиенни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 39831000

Описание:

Почистващи продукти
Перилни и почистващи препарати

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността

Прогнозна стойност, без ДДС
13243 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изделия от хартия и целулоза
1) Кратко описание

Периодични доставки на хигиенни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33761000, 33763000

Описание:

Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
24113 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Полиетиленови изделия
1) Кратко описание

Периодични доставки на хигиенни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

19640000

Описание:

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
51044 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Санитаро - хигиенни консумативи
1) Кратко описание

Периодични доставки на хигиенни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39224300

Описание:

Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
12325 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Средства почистване - кофи за отпадъци и др.
1) Кратко описание

Периодични доставки на хигиенни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Стенни дозатори и диспенсъри
1) Кратко описание

Периодични доставки на стенни дозатори и диспенсъри.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39514400

Описание:

Автоматични диспенсери/дозатори за хартиени кърпи за ръце

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
8600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Калъфи за трупове с цип
1) Кратко описание

Периодични доставки на калъфи за трупове с цип

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33922000

Описание:

Калъфи за транспортиране на трупове

3) Количество или обем

Количествата и видовете хигиенни материали са посочени в Приложение №1 от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
7320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение