Версия за печат

02711-2015-0060

BG-Добрич: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=300.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско стопанствоДруго (моля пояснете): горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Добрич, обл.Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30197000, 30199000

Описание:

Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 649201 от 18.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ЗОП-7 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи
V.1) Дата на сключване договора
28.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОФИС В ООД с ЕИК 124510429, гр. Добрич 9300, ж.к. ДРУЖБА, бл. 14, вх. В, ет. 4, ап. 11, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 603399, E-mail: office1@netplusdb.bg, Факс: 058 601028

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договорът се сключва със срок до 30.12.2015г., с опция за автоматичното му продължаване и през 2016 г. до изчерпване на ресурса от 3000.00 лв.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ОФИС В ООД с ЕИК 124510429 седалище и адрес на управление в гр. Добрич 9300, ж.к. ДРУЖБА, бл. 14, вх. В, ет. 4, ап. 11, тел.058603399/факс058601028 , 0889444956, office1@netplusdb.bg, представлявано от ВЕНЕЛИН ДОБРЕВ ВЕЛЕВ


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор