Версия за печат

02038-2015-0001

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

VIII СОУ с преподаване на чужди езици Александър Сергеевич Пушкин, ул. Проф. Н. Державин 12, За: Валентина Радева, Любомира Богословова, България 9000, Варна, Тел.: 052 609696, E-mail: pushkin@8souvarna.com, Факс: 052 609696

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.8souvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: град Варна, ул. "Проф. Н. Державин" 12
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на комплект учебни помагала Приятели за подготвителна група; Доставка на учебници и учебни помагала за I клас - Буквар, Читанка, Учебна тетрадка по български език № 1, № 2 и № 3, Математика, Работна тетрадка по математика № 1, № 2 и № 3; Роден край, Работна тетрадка по роден край, Музика, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника; За V клас – Математика, Човекът и природата; За VII клас- История и цивилизация, Биология и здравно образование за учебната 2015/2016 година.”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за II клас - Учебна тетрадка по български език № 1, № 2 и„Пиша, преразказвам, съчинявам”, Учебна тетрадка по математика №1, №2 и №3, Околен свят,- учебник, Учебна тетрадка по околен свят; За III клас - Учебна тетрадка по български език № 1 и № 2, Учебна тетрадка "Пиша, преразказвам, съчинявам", Учебна тетрадка по руски език "Солнышко", Учебна тетрадка по математика №1, №2 и №3; Учебна тетрадка по човекът и обществото, Учебна тетрадка по човекът и природата; За IV клас – Български език – учебник, Читанка, Учебна тетрадка по български език № 1, № 2, Учебна тетрадка към читанката, Руски език „Солнышко", учебна тетрадка по руски език „Солнышко", Математика – учебник, Учебна тетрадка по математика №1, №2, Човекът и обществото, учебна тетрадка по Човекът и обществото, Човекът и природата – учебник, учебна тетрадка по човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство; За V клас - Български език, Литература, Руски език "Солнечный круг", История и цивилизация, География и икономика, Музика, Изобразително изкуство; За VII клас - Български език, Литература, Руски език "Солнечный круг", Математика, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Изобразително изкуство”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Доставка на учебници и учебни помагала: За II клас – Английски език, учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria "; За III клас - учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria"; За IV клас – Английски език, учебник "Blue skies for Bulgaria", учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria"; За V клас - Английски език, учебник "Energy for Bulgaria for the 5th grade"; За VII клас – учебник по английски език " Energy for Bulgaria for the 7th grade", за учебната 2015/2016 година." ;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Доставка на учебни тетрадки: за II клас – учебна тетрадка по руски език "Карусель” за учебната 2015/2016 година."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:"Доставка на учебници за VII клас – учебник по Химия и опазване на околната среда за учебната 2015/2016 година."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: "Доставка на приложение – албум по домашен бит и техника за II клас, Албум с приложения по ДБТ за III клас, учебник по Домашен бит и техника и Албум с приложения по ДБТ за IV клас, допълнителни учебници и албуми за II - VII клас за учебната 2015/2016 година."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
43000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 029 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АНУБИС - БУЛВЕСТ” ООД, ЕИК 131576447, ул.” Младен Павлов” № 1, ет. 3, България 1000, София, Тел.: 02 9441643

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8700 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 032 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Просвета - София АД, ЕИК 131106522, бул. „Дондуков“ № 45, България 1000, София, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 025 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

С.А.Н.ПРО ООД, ЕИК 813044200, ул.Янкул войвода 30, бл.А, вх.2, България 9000, Варна, Тел.: 052 600516

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3200 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 027 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Летера ЕООД, ЕИК 825386700, ул. Родопи № 62, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600941

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 026 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“, ЕИК 831408470, ул. Михаил Буботинов бл. 36, вх. В, България 1000, София, Тел.: 02 9544143

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 100 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 030 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Бит и техника ООД, ЕИК 103795327, ул. Капитан Райчо Николов 101, България 1000, Варна, Тел.: 052 363274

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2500 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 028 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АНУБИС - БУЛВЕСТ ООД, ЕИК 131576447, ул.Младен Павлов № 1, ет. 3, България 1000, София, Тел.: 02 9441643

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2500 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ОП 1 АНУБИС - БУЛВЕСТ 00Д ОП 2 ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД ОП 3 С.А.Н. ПРО ООД ОП 4 ЛЕТЕРА ЕООД ОП 5 СД ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВА, ЛУИЗОВА И СИЕ ОП 6 БИТ И ТЕХНИКА ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно § 1, ал. 3 и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Министърът на образованието, младежта и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, приета с ПМС № 104/10.05.2003г. и изменена и допълнена с ПМС № 14/01.02.2008 г. Със заповед РД 09-111/26.01.2015г. министърът на образованието, младежта и науката е утвърдил списъци на одобрените учебници от 1 до 7 клас, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г. Със заповед РД09-314/02.02.2015 г. министърът на образованието, младежта и науката е определил всяко училище да работи по един от трите утвърдени учебника, по всеки учебен предмет, които са избрани с решение на педагогическия съвет на училището (Протокол № 6 от 11.03.2015 г.). Предвид изложенето възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт (заповед на министъра на образованието, младежта и науката).