Версия за печат

00159-2015-0005

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 450 от 21.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, ул. Независимост 20, За: Наташа Захариева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до училище с.Батово; втора до ЦДГ-Лясково, ЦДГ-Житница, училище с.Житница,училище с.Черна;трета до училище с.Паскалево;Четвърта до училище с.Овчарово, пета до ЦДГ-с.Победа и училище с.Победа; шеста до ЦДГ-Карапелит и училище с.Карапелит; седма до ЦДГ-Воднянци и училище с. Хитово; осма до ЦДГ-Стожер и училище с.Стожер; девета до ЦДГ-Смолница и училище с.Смолница; десета до училище с. Стефаново; единадесета до ЦДГ-Ловчанци и училище с.Ловчанци; дванадесета до ЦДГ-Ст.Караджа и училище с.Ст.Караджа; тринадесета до ЦДГ-Дончево и училище с.Дончево; четиринадесета до училище с.Ведрина; петнадесета до ЦДГ-Владимирово и училище с.Владимирово.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка с предоставяне на средства от държавния бюджет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Петков
Длъжност: кмет на община Добричка