Версия за печат

00159-2015-0005

BG-Добрич: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул. Независимост 20, За: Наташа Захариева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Диана Господинова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Диана Господинова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Диана Господинова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Център за информация и услуги

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: детски градини и училища на територията на община Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до училище с.Батово; втора до ЦДГ-Лясково, ЦДГ-Житница, училище с.Житница,училище с.Черна;трета до училище с.Паскалево;четвърта до училище с.Овчарово, пета до ЦДГ-с.Победа и училище с.Победа; шеста до ЦДГ-Карапелит и училище с.Карапелит; седма до ЦДГ-Воднянци и училище с. Хитово; осма до ЦДГ-Стожер и училище с.Стожер; девета до ЦДГ-Смолница и училище с.Смолница; десета до училище с. Стефаново; единадесета до ЦДГ-Ловчанци и училище с.Ловчанци; дванадесета до ЦДГ-Ст.Караджа и училище с.Ст.Караджа; тринадесета до ЦДГ-Дончево и училище с.Дончево; четиринадесета до училище с.Ведрина; петнадесета до ЦДГ-Владимирово и училище с.Владимирово.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до училище с.Батово; втора до ЦДГ-Лясково, ЦДГ-Житница, училище с.Житница,училище с.Черна;трета до училище с.Паскалево;четвърта до училище с.Овчарово, пета до ЦДГ-с.Победа и училище с.Победа; шеста до ЦДГ-Карапелит и училище с.Карапелит; седма до ЦДГ-Воднянци и училище с. Хитово; осма до ЦДГ-Стожер и училище с.Стожер; девета до ЦДГ-Смолница и училище с.Смолница; десета до училище с. Стефаново; единадесета до ЦДГ-Ловчанци и училище с.Ловчанци; дванадесета до ЦДГ-Ст.Караджа и училище с.Ст.Караджа; тринадесета до ЦДГ-Дончево и училище с.Дончево; четиринадесета до училище с.Ведрина; петнадесета до ЦДГ-Владимирово и училище с.Владимирово.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

15.09.2015 г. 

Завършване

14.09.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата, условия и начин на плащането й: Всеки участник представя гаранция за участие в настоящата обществена поръчка, в размер на 3000 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а/ парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя ; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие; При избор на гаранция за участие-парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Общината: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01 , BIC SOMBBGSF , Общинска банка АД, клон Добрич. При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата гаранция следва да бъде посочен уникалния номер на поръчката в РОП. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни от крайния срок за получаване на оферти.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или заверено копие или оригинал на банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни от крайния срок за получаване на оферти, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3/три/% от стойността на поръчката Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция; Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение; Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Добричка, и че е със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни . Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3.Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. 4.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за специализирания превоз се осигуряват със средства от републиканския бюджет чрез бюджета на общината-първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, въз основа на представена информация, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване на автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници. Разплащането ще се извършва по банков път в срокове, определени в Наредба №2/31.03.2006г. срещу издадена фактура за стойността на услугата за съответния период. Плащанията ще се извършват по банков път, в български лева при условията и сроковете на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят с оглед предоставената му възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай,че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Отстраняват се участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от ЗОП. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник и в следните случаи: 1.Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл.56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия, 2.Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания. 3.Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 4.Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5.Когато представеното от участника техническо предложение не отговаря на условията в тази документация. 6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: В Плик № 1 с надпис“Документи за подбор“: 1. Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата, подписан от участника - Образец №1; 2.Представяне на участника, което включва: а/ посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата-- Образец № 2; б/ декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал.5, подписана от лицата , които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Образец № 3; 3.При участници обединения – копие на договора за обединение, с нотариална заверка на подписите, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато не е приложен документ /споразумение или договор за създаване на обединение/, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие. 4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5.Декларация по чл.56, ал.1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2-образец №5; 6.Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители-Образец № 6 и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ако е приложимо-Образец № 8; 7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 7; 8.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка-Образец№ 9; С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл.56, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал.1, буква „в“ и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2 , т.6 от ЗОР; В Плик № 2 с надпис : “Предложение за изпълнение на поръчката“ 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката-по образец №13, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 образец № 10; 2.Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. В плик №3 “Предлагана цена“: 1. Ценово предложение-следва да бъде изготвено от участника – по образец № 14 от настоящата документация 2.Цената следва да бъде представена в лева с ДДС. Извън плик № 3 с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена/части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили еднакви или сходни услуги с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуги свързани с извършването на специализиран превоз на пътници. За доказване на горепосоченото, участникът представя 1.Списък по образец /Образец№4/с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга: -Удостоверение , издадено от получателя на услугата или от компетентен орган; -Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Заверено копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на РБългария и удостоверения на ППС към него, отговарящи по брой на броя на автобусите с които участникът участва или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници и заверени копия към него, отговарящи по брой на броя на автобусите, с които участникът участва; 3.Заверено копие на сертификат и/ или еквивалентно, удостоверяващ, че в неговата организация има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001: 2008 за дейност превоз на пътници. 4. Списък на водачите, които ще извършват специализирания превоз, придружен с документи, доказващи възрастта и професионалния опит на водачитеОбразец № 12; 5.Заверено копие на свидетелства за управление на МПС на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 6.Заверени копия на карти за квалификация на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 7.Заверени копия на удостоверения за психологическа годност на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 8.Декларация- Справка за техническото оборудване/собствено или наето/, с което участникът ще извършва специализирания превоз-марка, модел, година на производство, пътникоместа/Образец 11/ 9.Заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС, с които участникът ще извършва специализирания превоз; 10.Заверени копия на удостоверения за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; 11.Заверени копия на удостоверения със знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; 12.Заверени копия на удостоверения за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на ученици; 13.Заверени копия на документи за сключена застраховка “Гражданска отговорност“и „Злополука на пътниците“, валидни към датата на подаване на офертата. 14.Заверени копия на документи за осигуряване извършването на предпътните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства съгл.чл.62б от Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България; 15.Заверени копия от договорите за наем или лизинг, ако предлаганите автобуси не са собственост на фирмата, 16.Заверени копия на документи, удостоверяващи осигурен предпътен медицински преглед на водачите; 17.Заверени копия на документи, удостоверяващи осигурена поддръжка и обслужване в собствена или наета сервизна база. Превозвачи, които ползват наета сервизна база, освен договор за наем представят документ за собствеността на базата.
Минимални изисквания: Специализираният превоз на деца и ученици да се извършва от водачи, които трябва: -да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус; -да са на възраст не по-малко от 25 години; Участниците следва да разполагат със следните собствени, наети или лизингови автобуси, с които да извършват превозите: За изпълнение на маршрутните линии се изискват минимален брой МПС, както следва: За маршрутна линия № 1- 1 автобус с над 22 места и 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 2 -1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 3- 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 4 -1 автобус с над 22 места и 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 5- 1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 6- 1 автобус с над 22 места и 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 7 - 2 автобуса с над 22 места; За маршрутна линия № 8 - 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 9 - 1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 10-1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 11-1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 12-1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 13-1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 14-1автобус до 22 места; За маршрутна линия № 15-1автобус до 22 места;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

РД-02.12-

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.07.2015 г.  Час: 14:00
Място

община Добричка,град Добрич, ул.Независимост 20, стая 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация-община Добричка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Добричка, ул. Независимост 20, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obsthina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ