Версия за печат

02711-2015-0120

BG-Велики Преслав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 40 от 21.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Дончо Хараланов - механик, тел.: 0879519294, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на услуга свързана с многократно транспортиране на Трактор Т 130 В посредством транспортни средства за нуждите на горско-стопанската дейност на ТП „ДГС Преслав”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на услуга свързана с многократно транспортиране на Трактор Т 130 В посредством транспортни средства за нуждите на горско-стопанската дейност на ТП „ДГС Преслав”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 36 от 18.05.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2015-120
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.05.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

I.1) Наименование и адрес Адрес на профила на купувача

Вместо:

www.dpshumen.bg

Да се чете:

http://dgspreslav.dpshumen.bg/

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

I.1) Наименование и адрес Адрес на профила на купувача

Вместо:

www.dpshumen.bg

Да се чете:

http://dgspreslav.dpshumen.bg/

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Янко Стоянов Йорданов
Длъжност: вр.и.д.Директор на ТП ДГС Преслав