00159-2015-0004

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 449 от 21.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Добричка, ул Независимост № 20, За: Пепа Стоянова Кирчева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obchtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: Пепа Стоянова Кирчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http: / /dobrichka.bg / profile /.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Образование
Друг: социални услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и обществена трапезария в селата: - Ведрина, Владимирово, Житница, Методиево, Овчарово, Победа, Дончево, Ст. Караджа, Паскалево, Смолница, Стожер, Божурово, Карапелит ;Дом за възрастни хора с деменция с. Опанец, Целодневни детски градини в селата: Фелд. Дянково, Подслон, Воднянци, Котленци, Долина, Сливенци, Ломница, Житница, Царевец, Лясково, Одърци, Ст. Караджа, Бранище, Росеново, Пчелино, Алцек, Владимирово, Батово, Бенковски, Божурово, Ведрина, Победа, Дончево, Карапелит, Овчарово, Паскалево, Плачи дол, Смолница, Стефаново, Стожер, Черна, Ловчанци община Добричка обособени в седем позиции. І – ва позиция „Хляб и тестени изделия”; ІІ – ра позиция „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти, яйца”; ІІІ – та позиция „Мляко и млечни продукти”; ІV – та позиция „Пакетирани продукти и други”; V – та позиция „Подправки и други”; VІ – та позиция „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; VІІ – ма позиция „Плодови и зеленчукови консерви”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива на основание чл.16,ал.8 от Закона за боществени поръчки .Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура ,тъй като не са налице условия за провеждане на ограничена процедура ,състезателе диалог или процедура по договаряне .

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защина на конкуренцията, бул .Витоша № 18, РБългария 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Илдъз Илиязова Юнус
Длъжност: Зам.кмет