01605-2015-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова, инж. Оля Георгиева, РБългария 1080, София, Тел.: 0889 055710; 0889 221249, E-mail: rcholakova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел БУТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rabotno-i-specialno-rabotno-obleklo-za-nujdite-na-personal-ot-bdj-putnicheski-prevozi.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”, разделена на 5 /пет/ обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ППП-София; Локомотивно депо-София;ППП-Пловдив;Локомотивно депо Пловдив;ППП-Горна Оряховица;Локомотивно депо -Горна Оряховица;ПЦ-Варна
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период” и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, разделена на 5 /пет/ обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18100000, 18110000, 18130000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло
Специални работни дрехи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период” и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, разделена на 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №1- Доставка на работно облекло от док: - полугащеризони с яке - 5552 бр.; работни костюми -332 бр.; Обособена позиция №2- Доставка на студо- и водозащитни костюми /грейка/ -2780 бр.; Обособена позиция №3 -Доставка на сигнални елеци - 990 бр.;Обособена позиция №4- Доставка на зимни костюми за заварчик -14 бр.;Обособена позиция № 5- Доставка на летни костюми за заварчик -14 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
415448.55 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се представя поотделно за всяка отделна обособена позиция, в размер определен от Възложителя, както следва: - обособена позиция №1 – 1140.00 лв.; - обособена позиция №2 – 90.00 лв.; - обособена позиция №3 – 14.00 лв.; - обособена позиция №4 – 6.00 лв.; - обособена позиция №5 – 5.00 лв.; със срок на валидност 180 дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие в процедурата се представя по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 11 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF . Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение №12 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в размер на 5 % от стойноста по договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. ВАЖНО! На основание чл.59, ал.6 от Закона за обществени поръчки, гаранция за участие и гаранция за изпълнение не се изисква от участници-специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно раздел VI. от проекта на договор към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ВАЖНО! На основание чл.16г, ал.1, и ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки, настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки, приет на основание чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет. 1. Всички обособени позиции в настоящата обществена поръчка са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 2. Съгласно чл. 16г, ал. 5 от ЗОП: 2.1. Определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; 2.2.В представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 3. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. 4. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 5.В случай, че не бъде избрана някоя от офертите на ползващите се с преференция лица, процедурата не се прекратява, а тя продължава, като оценителната комисия се връща и продължава работата си с разглеждането на офертите без преференция, наличието на които е оповестено в рамките на първото публично заседание, като приложи всички приложими в общия случай на възлагане правила на закона.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. Документите се представят подредени в папка, по реда, описан в списъка. Списъкът се поставя най-отгоре в папката. В него трябва да са описани всички документи, съдържащи се в офертата – плик/ове № 1, плик/ове № 2 и плик/ове № 3, независимо от обстоятелството, че са поставени в различни пликове. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 в) декларация, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. г) декларация,че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено/ от производителите на предлаганото работно и специално работно облекло, договор или друг оторизиращ документ, оказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в ), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация следва да се представи декларация за липса на посоченото обстоятелство, в оригинал. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Прил. № 1.1 /образец към представянето на участника/; 6.2.Декларация, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз - Прил. №1.2./образец към представянето на участника/; 6.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 2; 6.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 3; 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 4; Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетен орган, или чрез посочване на публичен регистър в РБългария, в който е публикувана информация за доставката. 2. Декларация за съответствие от участника, че предлаганото работно и специално работно облекло по вид и технически характеристики съответства на изискванията, посочени в “Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” . 3.Участниците представят образец / мостра/ за всеки предлаган артикул, придружена със съответните, записани в Техническите изисквания протоколи за изпитване на основния плат, хастара, ватата и готовото изделие (здравина на шева и размери), издадени от акредитирана, от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг компетентен орган на територията на Европейския съюз, изпитвателна лаборатория.Протоколите за изпитание да са издадени след датата на обявяване на процедурата. 4. Валиден сертификат за наличие на внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент), издаден от акредитирана сертификационна организация на участника/производителя – копие, заверено от представляващия участника. 5. Когато участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителите на предлаганото работно и специално работно облекло, договор или друг оторизиращ документ, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция. На основание чл.16г, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

ДА

Тип на запазената поръчка

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 80
Показател: Технически показател-срок на доставка; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване документацията може да се представи и на хартиен носител, като в този случай се заплаща в касата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул."Ив. Вазов" № 3 или по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF, и се получава срещу платежен документ в деловодството на "БДЖ ПП" ЕООД всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа. Документацията може да се изпрати и чрез куриер за сметка на получателя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.4 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 6.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение № 5; 7.Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Прил. № 1 посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата кандидати, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставкана работно облекло от док както следва: полугащеризони с яке-5552 бр.; работни костюми-332 бр.
1) Кратко описание

Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период в съответствие с "Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за обособена позиция №1 -Доставкана работно облекло от док както следва: полугащеризони с яке -5552 бр.; работни костюми -332 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

3) Количество или обем

Доставка на работно облекло от док както следва: полугащеризони с яке - 5 552 бр.; работни костюми - 332 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
229578.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на студо- и водозащитни костюми /грейка/ -2 780 бр.
1) Кратко описание

Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период в съответствие с "Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за обособена позиция №2 -Доставка на студо- и водозащитни костюми /грейка/ -2 780 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

Доставка на студо- и водозащитни костюми /грейка/ - 2 780 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
180700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на сигнални елеци -990 бр.
1) Кратко описание

Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период в съответствие с "Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за обособена позиция №3 -Доставка на сигнални елеци -990 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

Доставка на сигнални елеци - 990 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2871 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на зимни костюми за заварчик - 14 бр.
1) Кратко описание

Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период в съответствие с "Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за обособена позиция №4 -Доставка на зимни костюми за заварчик - 14 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

Доставка на зимни костюми за заварчик -14 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1248.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на летни костюми за заварчик - 14 бр.
1) Кратко описание

Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период в съответствие с "Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за обособена позиция №5 -Доставка на летни костюми за заварчик - 14 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

Доставка на летни костюми за заварчик -14 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12