Версия за печат

00197-2015-0004

BG-Пловдив: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Сервизната база на “ВиК” ЕООД – Пловдив и/или сервизната база на участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив, в сервизната база на “ВиК” ЕООД – Пловдив и/или сервизната база на участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура, за срок от 3 (три) години след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник. Изискванията към ремонтните работи са описани в приложените към документацията за участие Технически спецификации.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50200000 (IA23)

Описание:

Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и подобни услуги (преустройство, реконструкция, оборудване) на превозни средства, без автомобили (Основен преглед и ремонт )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Точното количество на ремонтните работи не може да бъде посочено към момента. На извънгаранционна поддръжка подлежат 15 (петнадесет) багера NEW HOLLAND LB 95B, 15 (петнадесет) броя багера NEW HOLLAND В110В и 2 (два) минибагера Кубота КХ41-3. Посочените в Техническите спецификации позиции са примерни, не са задължителни за Възложителя, като същият си запазва правото да ги променя съобразно възникналата необходимост и възможностите на Дружеството.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в размер на 1000 (хиляда) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметкаIBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “ВиК” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция. Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, или банкова гаранция, в размер на 2 % (два процента) от очакваната стойност на договора, посочена в обявлението, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Със собствени средства, в левове, по банков път, разсрочено, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт и надлежно оформена данъчна фактура. Поради спецификата на поръчката и предлаганите услуги, срокът за плащане може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за регистрация на Участника: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им; При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документ за гаранция за участие - внесена парична сума или банкова гаранция (оригинал), както и всички други документи, описани в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - представят се следните документи: списък на основните договори за услуги по гаранционно и извънгаранционно поддържане на багери/минибагери, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказантелство за извършената услуга. Да се представят минимум 2 (две) удостоверения за добро изпълнение от Възложители, посочени в списъка, съдържащи периода, стойността и вида на услугата, с телефони за връзка и лице за контакт; описание на техническото оборудване, сервизната база, възможности за осигуряване на качеството; списък на техническите лица, отговарящи за ремонта, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Да се посочи тяхната професионална квалификация и трудов стаж (без да се прилагат копия на дипломи и сертификат); оторизационни писма и/или друг аналогичен документ, доказващ, че участниците са оторизирани от фирмите-производители на багерите NEW HOLLAND и минибагери Кубота за извършване на този вид услуга, валидни към момента на подаване на офертата; декларации от представляващия относно условията на Възложителя, описани в т. 3, 4, 5, 6 и 7 от Техническите условия на приложените към документацията Технически спецификации.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена ; тежест: 50
Показател: Гаранционен срок за качество на извършения ремонт ; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение на конкретна поръчка ; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОПО-1-04

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изтеглена безплатно от сайта на Възложителя. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 28-ия /двадесет и осмия/ календарен ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване в РОП, в Административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, отдел “Договорно-правен”, стая 301, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Дружеството. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7 (седем) дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в Административна сграда на Дружеството - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Май 2018 година

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за подаване на оферти е намален съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Обменът на информация между кандидати/участници и Възложителя, Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, могат да се връчват лично срещу подпис или да се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, описани в настоящото обявление и документацията за участие, който е представил оферта, неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ