Версия за печат

00602-2015-0005

BG-село Мирково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 71 от 19.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, село Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: с. Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mrrkovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково“, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.162, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр.1/2.01.2001 г., последно изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.), проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. В съответствие с цитираната норма, в чл.162, ал.3 от ЗУТ е регламентирано, че предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него проект са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл.2 от Закона за авторското право и сродните му права проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Авторския надзор се упражнява от проектанта, изготвил проекта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. На следващо място, нормата на чл.5 от ЗАвПСП установява, че автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение, като нормата на чл.6, ал.1 от ЗАвПСП предвижда, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Посочените норми и обстоятелства водят до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта. С оглед на посочените норми и обстоятелства и с цел правилно и законосъобразно разходване на средства, на основание на чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят открива обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на процедура на договаряне без обявление. Съгласно изготвения проект, носител на авторските права е инж. Иван Раденков чрез "Бетонинтелект - 94" ЕООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

инж. Иван Раденков чрез "Бетонинтелект - 94" ЕООД, ЕИК 831571574

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Срок за изпълнение на поръчката: Упражняването на авторският надзор ще се извършва до окончателно завършване на строежа – с подписване на необходимите и установени от закона документи за неговото приключване, но не по-късно от 31.12.2015г. 2. Място на изпълнение: село Мирково, община Мирково 3. Описание на обекта на поръчката: Услуга – Упражняване на авторски надзор; 4. Прогнозна стойност на поръчката: 26 000,00 /двадесет и шест хиляди/ лева без включен ДДС; Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Да се спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП) и правилата на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветанка Петкова Йотина
Длъжност: Кмет на Община Мирково