Версия за печат

00456-2015-0004

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1951 от 19.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: Полковник Красимир Йорданов Кирилов, Република България 5006, Велико Търново, Тел.: 062 618808, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nvu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности: бензин А95-Н - 58 000 л.; дизелово гориво F-54 - 36 000 л.; авиационен керосин JET А-1 - 49 000 л.; масло за моторни триони "ЩИЛ" - 20 л.; масло за моторни триони "Husqvarna" - 5 л.; течност за чистачки - концентрат - 80 л.; смазка пластична ГОИ-54 - 100 кг.; смазка РЖ - 100 кг.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържищата, одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на закона.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бригаден генерал Тодор Цонев Дочев
Длъжност: Началник на НВУ "Васил Левски"