Версия за печат

00267-2015-0044

BG-Пловдив: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Общинско предприятие Траурна дейност - Община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Марков Попов, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: traurna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.traurna-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150512PUrJ1500842.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Общинско предприятие Траурна дейност - община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Марков Попов, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: traurna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.traurna-plovdiv.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на инфраструктура и нови гробни полета в Траурен парк "Север" и изграждане на четири броя колумбарийни стени в Траурен парк "Централен" и Траурен парк "Южен - Драганови гробища" на ОП"Траурна дейност" - Община Пловдив.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: ОП "Траурна дейност", град Пловдив, Траурен парк "Север" и Траурен парк "Южен - Драганови гробища"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажни работи по изграждане на инфраструктура и нови гробни полета в ТП „Север” и изграждане на четири броя колумбарийни стени в ТП "Централен" и ТП „Южен – Драганови гробища” на ОП „Траурна дейност” – община Пловдив, съгласно Приложение №2 – Количествени сметки, одобрен инвестиционен проект за обособяване на нови гробни полета за разширение на ТП “Север” и Типов технически проект за изграждане на колумбарийна стена, съгласно документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Приложение №2 от Документацията за участие - Количествени сметки, публикувани в Профил на Купувача

Прогнозна стойност без ДДС
290000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите, определени от Възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: 1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Траурна дейност” или внесена в касата на ОП „Траурна дейност” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 2900 (две хиляди и деветстотин) лева. Възложителят може да задържи гаранцията за участие по реда на чл.61 от ЗОП. Гаран-цията се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на ОП „Траурна дейност” или внесена в касата на ОП „Траурна дейност”, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стой-ността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Банкова сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: ОП “Траурна дейност” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, IBAN: BG37IORT73753302002303, BIC: IORTBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на изпълнените СМР се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след издадена фактура и подписан приемо-предавателен протокол - акт обр. №19, когато е приложимо.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; когато въпреки формалните съотвествия, се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; когато офертата не отговаря на предварително обявените условия; когато представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа три отделни непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик №1 "Документи за подбор": 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. посочване на единен единтификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 1.2. декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Приложене №6). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/ на кандидата. 2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 3. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно на-реждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, за-верено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя; 4. Удостоверение/я за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи ІV категория, ІІ група - във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”; 5. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП, съгласно приложен образец. Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец-Приложение № 7). 7. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при из-пълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията (Образец-Приложение №8). 8. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. 9. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Образец - Приложение №9) 10. Декларация за приемане на условията в проектодоговора – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката": 1. Инвестиционен проект за изграждане на инфраструктура и нови гробни полета в Траурен парк "Север"; 2. Типов технически проект за изграждане на колумбарийна стена; 3. Количествени сметки. 4. Оферта на участника, попълнена по образец - Приложение №3. Плик №3 "Предлагана цена": 1. Ценово предложение на участника, изготвено по образец - Приложение №5 от документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците пледставят един или няколко от следните документи: 1. Удостоверение от банка, издадено до два месеца преди подаване на офертата; 2. ГФО или някоя от съставните му части, чието публикуване се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представя копие на ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър на Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представятсамо за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат с финансов ресурс, възлизащ на не по-малко от 50% от прогнозната стойност на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП: 1.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване офертата като: а) в списъка следва допълнително да се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или б) към списъка се прилагат удостоверения, за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 5 удостоверения; Списъкът се представя в оригинал – попдисан и подпечатан от участника. 1.2. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, считано от внасянето на офертата, освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице - в оригинал, попдисана и подпечатана от участника. 1.3. Списък на техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнението на поръчката - в оригинал, попдисан и подпечатан от участника. 1.4. Заверено копие на сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 9001 или еквивалентен; 1.5. Заверено копие на Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентен. 1.6. Заверено копие на Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 14001 или еквивалентен.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - минимум пет обекта със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, за което се представя списък в свободен текст. Доказването на изпълнението на обектите със сходен предмет се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. За сходни се считат обектите, на които са изпълнени СМР / СРР – същите или подобни по вид и количество на тези по Приложение №2 – Количествени сметки и обектите са с обществено предназначение. 2. Участникът следва да има средногодишен брой от минимум 10 работника, заети с изпълнение на строителни дейности и минимум 1 ръководен служител. 3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 4. Наличие на система за управление на качеството с обхват строителна дейност по стандарт ISO 9001 или еквивалент 5. Наличие на система за управление на качеството с обхват строителна дейност по стандарт OHSAS 18001 или еквивалент 6. Наличие на система за управление на качеството с обхват строителна дейност по стандарт ISO 14001 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: Размер на допълнителните разходи при ценообразуване на непредвидени СМР; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията в Администрацията на ОП „Траурна дейност”, град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №73, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Траурна дейност”, град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №73 или по банков път на следната банкова сметка: ОП “Траурна дейност” – Пловдив, ТБ “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, IBAN: BG30 IORT 7375 310 2002 300, BIC: IORTBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.06.2015 г.  Час: 08:30
Място

град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП при спазване на установения режим за достъп на сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията на обществената поръчка е предоставен на Профил на купувача на ОП "Траурна дейност" - Община Пловдив http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150512PUrJ1500842, ведно с публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщенията до участниците за датата на отваряне на ценовите предложения - не по-късно от два работни дни преди отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ