Версия за печат

00601-2015-0005

BG-Долна Митрополия: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150518trqS367029.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №2: Други хранителни продукти Обособена позиция №3: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Долна Митрополия
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставката чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №2: Други хранителни продукти Обособена позиция №3: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. ВАЖНО: Обособена позиция №3 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция № 3 обявените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато за обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните офеерти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15300000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни хранителни продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България. Прогнозната стойност на поръчката е 100 843,25 лв. (сто хиляди осемстотин четиридесет и три лева, двадесет и пет стотинки) без ДДС. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Прогнозната цена по всяка обособена позиция е както следва в стойности без ДДС: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - 32 862,08 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и осем стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Други хранителни продукти – 15 975, 00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - 52 006,17 лв. (петдесет и две хиляди и шест лева и седемнадесет стотинки) без ДДС. Настоящата поръчка се финансира от общинския бюджет на Община Долна Митрополия. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, след извършване на съответната доставка франко склада на конкретния получател и представяне на данъчна фактура. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

Прогнозна стойност без ДДС
100843.25 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие - Гаранциите за участие по обособени позиции, са изразени в абсолютни суми както следва: За ОБ. ПОЗИЦИЯ №1 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях” - 320,00лв (триста и двадесет лева) ; За ОБ. ПОЗИЦИЯ №2 „Други хранителни продукти” - 150,00лв. (сто и петдесет лева) ; За ОБ. ПОЗИЦИЯ №3 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” - 500,00 лв. (петстотин лева) . Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят НЕ изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Гар-ята за участие може да се внесе в брой по сметката на Възложителя, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата. Когато избере да внесе гар-ята за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): IBAN: BG54IABG74733310030073, BIC: IABGBGSF, Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен. При представяне на гар-ята документа изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя същата. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: безусловна и неотменима;в полза на Община Долна Митрополия; със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. настоящото обявление. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие - става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й - същата е в размер на 3% (три процента) от прогнозната цената на договора без ДДС за всяка обособена позиция, изчислена на база на прогнозните количества и предложените единични цени от ценовата оферта на участника, определен за изпълнител. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): IBAN: BG54IABG74733310030073, BIC: IABGBGSF, Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима; в полза на Община Долна Митрополия; със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение - Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Община Долна Митрополия. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, след извършване на съответната доставка франко склада на конкретния получател и представяне на данъчна фактура. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и/или търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: •ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор”, който съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1, със сл. приложения: декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Обр. №1; декларация в съответствие с чл. 16г, ал. 5 от ЗОП (в случаите, когато участник в процедурата е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединения от такива лица) - Приложение №2 към Обр. №1; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и/или документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката –Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3.;7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или за внесена сума в касата на Възложителя. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Образец №4;9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; 10) Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните.11) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръчката; 12) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №7. •ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №8, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата – оригинал, и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за всяка обособена позиция. •ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена". Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №9 в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Към Ценовото предложение участникът прилага Справка – бюлетин от САПИ ООД за осреднената за област Плевен цена на едро за отделните артикули, предмет на поръчката, актуален към първо число на месеца, в който се подава офертата / отнася се за позициите, за които се кандидатства/, а именно- 01.06.2015 Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликовете №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликове №1 на останалите позиции. Ако документи и информация, които по съдържание се поставят в Плик №1, но са различни за различните обособени позиции, за които се подава оферта, то същите следва да бъдат поставени в съответния Плик №1 на съответната обособена позиция, за която се отнасят. !!! ВАЖНО Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съответните документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се залагат финансови и икономически изисквания.
Минимални изисквания: Не се залагат финансови и икономически изискавания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности са на чужд език, същите се представят и в превод. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Доказателствата се прилагат към офертата на участника в Плик № 1 «Документи за подбор» и се описват в списъка по точка 6.2.1.(1) от Указанията за участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Други хранителни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Кафе, чай, какао" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от за група "Други храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" За обособена позиция №3 изискването за изпълнена минимум една сходна доставка на хранителни продукти се прилага само, за участници, които не попадат в хипотезата на чл. 16г от ЗОП, когато оферти са подали и други лица, непопадащи в горецитираната разпоредба. Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, минималният изискуем брой доставки се изчислява сумарно като сбор от минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава оферта за три обособени позиции, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни доставки съобразно групите храни, които обхващат обособените позиции. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след извършването й (П1); тежест: 30
Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.06.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член на 28 дни - със 7 календарни дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1). Във връзка с поле III.2.4 от настоящото обявление, запазена, съгласно чл. 16г от ЗОП, за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, е само Обособена позиция №3 с наименование: "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зелечуци и продукти от тях
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническа спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 32 862,08 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и осем стотинки) без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
32862.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Кафе, чай, какао" и за група "Други храни", съглансо Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15840000, 15842000, 15860000, 15870000

Описание:

Какао; шоколадови и захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Хранителни подправки и сосове

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническа спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 15 975, 00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
15975 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти по чл 16г от ЗОП, включени в списъка по чл. 30 от ЗХУ. Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За същата могат да подават оферти и лица, различни от последните, като разглеждането на техните оферти се осъществява по реда, определен в ЗОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15322100, 15330000, 15833000

Описание:

Доматен сок
Плодове и зеленчуци, преработени
Захарни изделия

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническа спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 52 006,17 лв. (петдесет и две хиляди и шест лева и седемнадесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
52006.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24