00766-2015-0002

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков Русе ЕООД, ул. Алея Лилиля №1, За: Теодора Иванова, Р България 7003, Русе, Тел.: 082 813962, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg, Факс: 082 823879

Място/места за контакт: Теодора Иванова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pulmo-ruse.org.

Адрес на профила на купувача: http://pulmo-ruse.org/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Аптеката на МБАЛ Русе АД, гр. Русе, ул. Независимост №2.
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката касае, извършване на периодични доставки на медицински изделия, консумативи и реактиви за лечебно-диагностичния процес на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по спецификация, включваща четири обособени позиции : общоболнични медицински изделия, медицински изделия, консумативи и реактиви за клинична лаборатория; медицински изделия, консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория, консумативи за отделение без легла "Образна диагностика".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност по четирите обособени позиции.

Прогнозна стойност без ДДС
110875.44 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не определя гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (два ) от стойността на договора без ДДС и е с валидност най - малко за срока на договора, удължен с 30 календарни дни - парична сума , преведена по банкова сметка на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД - IBAN : BG79SOMB91301023029902, BIC: SOMBBGSG , Общинска банка АД или банкова гаранция в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата ще се осигурят от ЛЗ. Плащането за доставки се извършва отложено по банков път за срок от 30 до 60 календарни дни след представяне на надлежно оформена фактура, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС по сметка на Изпълнителя и отчет за извършените доставки за предходния месец.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България както и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – императивно установени пречки.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП.Посочените изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.Необходими документи: Представяне на участника, - Образец №1 2.1 При участие на чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения - копие от еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени в официален превод на български език. В официален превод на български език се представят и останалите изискващи се документи. 2.2 При участие на обединение - заверено копие от договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва: кой го представлява, какви са задълженията на всеки от членовете му и какъв е процентът на участие в цялата поръчка. Офертата за участие се подава от името на обединението. Към нея се прилагат документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП или удостоверение за актуално състояние по чл. 24, ал. 1 ППЗОП, в случай, че не е представен ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР за членовете на обединението. Тези документи не се заместват от договора за учредяване на консорциум/обединение. При участие на обединие, относно представяне на нужните документи се спазва чл.56, ал.3 от ЗОП. Възложителят не поставя изискване за създаване на ново юридическо лице, но при евентуално определяне за изпълнител обединението трябва да се впише в Регистър Булстат (съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър Булстат и да представи банкова сметка.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато учасник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, за него се прилагат правилата на чл.56, ал.3 от ЗОП и чл.25, ал.8 от ЗОП. Документ за регистрация на участника, удостоверяващнеговата правосубектност (заверено от участника копие). Документът следва да бъде издаден от компетентния орган в страната на участника - Агенция по вписванията за ЮЛ, регистрирани на територията на Р България. Когато участникът е регистриран в Република България търговец – копие от документа за регистрация или ЕИ, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е вписан в Единния електронен търговски регистър към АВ, представя заверено копие на идентификационен код Булстат и ДДС идентификационен номер. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа и в легализиран превод. Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в легализиран превод. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Представяне на участника, - Образец №1.3. Декларация за приемане на условията за участие– попълва се Образец № 4; 4. Декларация за приемане на условията в проектодоговора. Всички други изисквания , изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за доказване на икономически и финансови възможности за изпълнение на поръчката от страна на участника.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.2. Сертификат за качество ИСО 9001: 2008.3. Декларация, че количествата, необходими за изпълнението на настоящата обществена поръчка са налични - свободна форма. 4. Декларация за остатъчния срок на годност не по-малко от 85% от датата на доставка. 5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, придружен с удостоверения за извършени доставки, издадени от получателите на доставки, компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките – до 5 броя – Образец №6. 6.Декларация- Списък на основния екип длъжностни лица по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №14, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката. 7. Декларация за средния годишен брой на работниците и служители и ръководните служители по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП - по образец №8. 8. Декларация за материално-техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП - по образец №9. 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за липса наличие на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (по образец №10). 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец №11.
Минимални изисквания: Да декларира, че количествата, необходими за изпълнението на настоящата обществена поръчка са налични. Срокът на годност на предлаганите медицински изделия, консумативи и реактиви следва да е не по-малък от 85 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Изисквания към опаковката и маркировката:Доставяните медицински изделия, консумативи и реактиви следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и Европейски стандарти- да питежават СЕ маркировка и да отговарят на изискванията на ЗМИ и наредбите към него. Медицинските изделия, консумативи и реактиви следва да са опаковани и обозначени със съответната маркировка за производител и партиден номер. Маркировката следва да бъде поставена на всеки кашон, съответно върху всяка опаковка. Медицинските изделия, консумативи и реактиви следва да бъдат доставяни опаковани в оригинална опаковка на производителя, без нарушена цялост или мокра; следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.06.2015 г.  Час: 14:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.06.2015 г.  Час: 14:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.06.2015 г.  Час: 14:30
Място

кабинета на управителя - поликлиника, ет.2, ул. Алея Лилия №1, гр. Русе

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби се подават по реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Общи медицински консумативи
1) Кратко описание

Периодични доставки след предварителни заявки на общоболнични медицински изделия и консумативи за нуждите на диагностично-лечебния процес за стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141320, 33141310

Описание:

Игли за медицинска употреба
Спринцовки

3) Количество или обем

Общото количество се формира като сбор от номенклатурните единици, включени в първа обособена позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
39068.38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и реактиви за клинична лаборатория.
1) Кратко описание

Периодични доставки след предварителни заявки на Консумативи и реактиви за клинична лаборатория за осигуряване на диагностично-лечебния процес на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ РУСЕ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141300

Описание:

Устройства за венозна система и вземане на кръв

3) Количество или обем

Общото количество е формирано като сбор от номенклатурните единици, включени в по спецификацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
56371.06 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция консумативи и реактиви за микробиология
1) Кратко описание

Периодични доставки след предварителни заявки на медицински реактиви и консумативи за микробилогична лаборатория за осигуряване на диагностично-лечебния процес на стационарните пациенти в СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Общото количество е формирано от номенклатурните единици, включени в спецификацията на обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
12636 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за отделение без легла "Образна диагностика"
1) Кратко описание

Периодични доставки след предварителни заявки на рентгенови филми за нуждите на отделение без легла "Образна диагностика".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Съгласно приложена спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
2800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12