Версия за печат

00338-2015-0009

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Виргиния Станкова и инж.Емилия Георгиева-Михайлова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: ст.юрисконсулт-обществени поръчки в дирекция Правно и нормативно обслужване и началник отдел Инвестиционни дейности

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150518OJFg776975.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул.Бели Лом №37А, За: Силвия Янева и Пламена Тодорова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: деловодство- партерен етаж, стая 06

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на СМР за ремонт на ул. „България“ с.Пороище“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Ул. „България“ в с.Пороище, община Разград, област Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на ул."България" с.Пороище. Улица „България” започва от западния край на с.Пороище и е със значителен наклон. По нея се отичат водни количества от голям водосборен район. През 2014 г. при поройни дъждове голямото водно количество изравя асфалтовата и част от трошенокаменната настилка по улицата. Непосредствено след това за да се възстанови проходимостта на улицата е извършено почистване и направа на трошенокаменна настилка. Настоящата поръчка обхваща участъка от началото на улицата в западния край на с.Пороище при имот с административен № 35 до имот с административен № 65 , с ориентировъчна дължина 430 метра. Предвижда се изпълнение на бетонова улична настилка и бетонова подпорна стена с височина до 1,00 м. над нивото на прилежащия терен за ограничаване на водните количество, стичащи се по улицата, заедно с бетонова облицовка на канавката пред подпорната стена. За подпорната стена е налично конструктивно становище с указания за изпълнение(приложение към документацията). Видове работи, предвидени за изпълнение: Разбиване на бетон, изкопни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи за подпорна стена; Изпълнение на пълнеж от трошен камък за възстановяване на основата и профилиране, вкл.превоз и уплътняване; армирана бетонова настилка с дилатационни фуги за пътното платно; Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат за договорени за изпълнение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 Разбиване бетонова настилка - механизирано м3 1,20 2 Машинен изкоп в з.почви на транспорт м3 13,50 3 Машинен изкоп за ив.основа м3 7,50 4 Ръчен изкоп за ивични основи м3 1,60 5 Ръчен изкоп за подравняване м3 5,60 6 Доставка и обратно насипване с глина с уплътняване,вкл.превоз м3 3,00 7 Доставка на чакъл за направа на дренаж, превоз и разстилане м3 0,60 8 Обратен насип със земни маси и уплътняване м3 1,70 9 Натоварене и транспорт земни и строителни отпадъци до депо м3 26,10 10 Кофраж стени с деб. 20 см за подпорна стена м2 39,60 11 Кофраж за армирана бетонова настилка на канавка м2 3,20 12 Арматура Ст АІІІ до 12 мм/ N 8 20/20 см с фиби N 8, N 10 и столчета ф12/, вкл.превоз кг 676,00 13 Доставка и полагане бетон В15- ивични основи, стена и арм.настилка ,вкл. превоз м3 17,60 14 Доставка и полагане бетон В10 подложен, вкл.превоз м3 1,50 Улично платно 1 Пълнеж от трошен камък за въстановяване на основата и профилиране, вкл.превоз и уплътняване м3 235,00 2 Доставка и монтаж арматурна мрежа ф 6 мм, 20/20 см, вкл.превоз кг 2 100,00 3 Доставка и полагане бетон В15 , улична настилка, вкл.превоз м3 306,00 4 Направа температурни фуги обработени със силиконова паста мл 475,00

Прогнозна стойност без ДДС
75000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а участника определен за изпълнител – гаранция за изпълнение на договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.Размер и условия на гаранцията за участие. Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 600,00 лв. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: Банкова гаранция за участие, която следва да отговаря на следните изисквания: - Да е изписан точно и пълно предмета на обществената поръчка, за която се отнася гаранцията. - Банковата гаранция да е учредена в полза на възложителя – Община Разград. - Банковата гаранция да бъде неотменяема и безусловна и да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане в срок до 3 /три/ работни дни при първо писмено искане от страна на възложителя. - Банковата гаранция да е със срок на валидност 90 /деветдесет/ дни, считано от крайният срок за получаване на офертите. - Банковата гаранция трябва да е с подпис и печат на банката, име и длъжност на лицето, което я е подписало. Документ (оригинал или копие) удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, по следната сметката на Възложителя: IBAN:BG63SOMB91303358628200 BIC:SOMBBGSF Име на банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката,за която се представя гаранцията. Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за участие, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 4, стая 403. Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката,за която се представя гаранцията. Всички разходи по внасяне/откриване и обслужване на гаранциите са за сметка на Участника. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който те законно са престояли при него. Задържане и освобождаване гаранциите за участие – съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП. В хипотезата на чл. 62а от ЗОП, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) от стойността на поръчката без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: Банкова гаранция за изпълнение Документ (оригинал или копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на Възложителя: IBAN:BG63SOMB91303358628200 BIC:SOMBBGSF Име на банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката, респективно договора, за която се представя гаранцията. Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за изпълнение на договора, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 4, стая 403. Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката, респективно договора, за която се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със субсидия от републиканския бюджет. Редът и условията за плащане на изпълнителя на обществената поръчка, са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора след подписване на договор ; Едно междинно плащане до 60 % от стойността на договора , от което се приспада преведения аванс, Окончателно плащане след завършване изпълнението на поръчката. Разплащането се извършва по банков път, с платежно нареждане, въз основа на двустранно подписани фактури с приложени реквизити към тях, до 30 дни от подписването им. Изпълнението на поръчката се извършва до изчерпване на обявените финансови средства, с които разполага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят допуска до участие в процедурата обединение/я на физически и/или юридически лица, сключили договор за постигане на обща цел. Когато участникът е обединение, както за участие в процедурата, така и за сключване на договор, Възложителят не изисква създаването на юридическо лице. Ако обединението бъде избрано за изпълнител, преди сключване на договора се представя регистрация по БУЛСТАТ, открита банкова сметка на обединението и удостоверение за данъчна регистрация. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. При участие в процедурата на обединение, възложителят изисква представянето на заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения. Те трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и условията, посочени в документацията на поръчката. Всеки от участниците се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има предст. власт или от опр. лице, посочено в документа за създаване на обединението или изрично упълномощено/и лице/а, като един пълномощник не може да представлява повече от един участник. Всеки участник може да ангажира за участие и подизпълнител/и, като посочи в офертата видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, с офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Не може да участва в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 и обст. по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП,както и чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата в която е установено е налице някое от обст. по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обст. по чл. 47, ал. 2 от ЗОП по т.1 и т.5 от ЗОП. Когато Участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, за подизпълнителите се прилагат само изискв. по ал.1 и ал.5 на чл.47 от ЗОП.Участникът, трябва да е вписан в Центр. проф. регистър на строителя за съответната група и категория строежи,съответстващи на предмета на поръчката. Участникът,определен за изпълнител,при подписване на договор представя доказателства за валидна регистрация в Центр. проф. регистър на строителя/копия от удостоверения и регистрац. талони и/или др.подходящи/ и валидна застраховка за „Проф. отговорност в строителството”, по чл. 171 от ЗУТ.При обединение или ползване на подизпълнител/и-съгласно Раздел III от том III.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и ел. адрес.Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”,Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.В Плик №1 се поставя-Оферта, изготвена в съответствие с Обр. №1 към документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълн. негов представител с нот. заверено пълномощно. Когато Участник а е обединение, офертата се подава от представляващия обединението, като за неприложимите данни следва да се посочва текст „неприложимо”.Представяне на участника, по обр. № 2 към документацията, което включва:- Посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, съгласно чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП документа по ал.1, т.1, б.“а“–в настоящата поръчка Обр. № 2, се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението.- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 на цитираната разпоредба и по чл.48, ал.2 относно липсата на обстоятелствата по чл.48, ал.1 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, изготвена по обр. № 3 към документацията.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5. Подизпълнителите удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП с декларация по образец.Продължава в VI.3 от обявлението:
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в т.ч. и за строителство, което еднакво или сходно с предмета на поръчката по чл.51, ал.1, т.2 на ЗОП по образец 5 Към списъка, за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, се прилагат: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; * Под "еднакво/сходно строителство, следва да се разбира извършено полагане на бетонови настилки на улици , пътища и тротоари, бетонови паркинги, подпорни стени, бетонови облицовки и други бетонови работи в областта на ниското строителство. 2. Списък на ключовия персонал за изпълнение на поръчката ( по образец 6 ) с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. Участникът представя декларация /по образец 7/, че предложеният Технически ръководител на обекта съгласно изискванията на чл. 163а от ЗУТ ще бъде назначен на трудов договор/или ще остане назначен ако вече е назначен на трудов договор / за целия период на изпълнение на поръчката. Всеки от предложените членове на ключовия персонал представя Декларация за ангажираност в оригинал / по образец 8 /. 3. Декларация за осигурена доставка на бетонови смеси (по Образец 9), за изпълнение на обществената поръчка . 4. Декларация за техническото оборудване (по Образец 10), за изпълнение на обществената поръчка . Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности и квалификация, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2,, чл.25, ал.2, т.6, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участниците в процедурата да имат опит в строителството, както и да имат опит в строителство, което е еднакво или сходно* с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. * Под "еднакво/сходно строителство, следва да се разбира извършено полагане на бетонови настилки на улици , пътища и тротоари, бетонови паркинги, подпорни стени, бетонови облицовки и други бетонови работи в областта на ниското строителство. 2. Участниците да разполагат с ключов персонал за организация и изпълнение на поръчката, както следва: • Технически ръководител на обекта - образование висше или средно специално – строителен инженер или строителен техник, специалност пътно /транспортно строителство или строителство на сгради и съоръжения или еквивалентни /минимум 3 години професионален опит по специалността, от които поне 1 година като технически ръководител на подобен обект/и. • Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд – със съответен валиден сертификат съгласно действащата нормативна уредба. • Отговорник за контрола на качеството – висше или средно специално образование в областта на строителството, минимум 1 година професионален опит. 3. Участникът да има осигуреност на доставките на бетоновите смеси , необходими за изпълнение на поръчката 4. Участникът да има осигуреност с основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката , в добро техническо състояние, собствено , на лизинг или наето/предоставено за ползване , минимум както следва • Самосвал • Багер • Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки • Вибратор за бетон • Виброплоча • Ръчна трамбовка • Бетоновоз или друго подходящо за превоз на бетонови смеси превозно средство При обединения, които не са юридически лица – изискванията се покриват от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Гаранционен срок за подпорна стена ; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок за уличното платно; тежест: 10
Показател: Предложени единични цени за изпълнение на съответната об.позиция на поръчката ; тежест: 85

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, партерен етаж, зала № 102.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите може да присъстват лицето, представляващо участника или лице, изрично упълномощено от участника по смисъла на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установеният режим за достъп до административната сграда на Община Разград.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, съгласно чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП документа по ал.1, т.1, б.“б“ Обр. № 3 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението.Списък на документите съдържащи се в офертата, по съгласно Обр. № 4 , в оригинал, подписан и подпечатан от участника.При Участници обединения - заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на бълг. език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП /представяне на участника и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП/ се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.5(доказателства за техн. възможности и квалификация), и т.11(декларация за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд) от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Документ за внесена Гаранция за участие.Доказателства за техн. възможности и/или квалификацията.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по обр. № 11. Декларация за участие на подизпълнителите в поръчката, видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, ако участникът предвижда участието на подизпълнители – Обр. № 12 и Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката – Обр. № 13 от документацията /в приложимите случаи/.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд Обр. № 14.Декларация за приемане условията на проекто-договора обр.15.Изрично нотариално заверено Пълномощно относно лицето/цата, в случай че същата не е подписана от законния представител на участника.Декларация по образец№16.Плик 2-„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” Обр. №17 и в приложимите случаи Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП обр. 18.Плик 3-„Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец №19 и ПКСС-обр.19А .Отстраняване на участник от процедурата: - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 – по т.1 и т.5 от ЗОП;- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;- който е представил самостоятелна оферта и същевременно е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник и/или участва като партньор в обединение;- който не отговаря на минималните изисквания, посочени в настоящата документация, за технически възможности и/или квалификация на участниците.-при настъпване на хипотезата на чл.58, ал.3 от ЗОП и/или чл.62а от ЗОП.Настоящото обявление е изпратено по ел. път с ползване на ел. подпис за публикуване, на участниците е предоставен пълен достъп до документацията на адрес www.razgrad.bg в рубриката-профил на купувача,поради което на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде намален.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно глава Единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул.Бели Лом №37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ