Версия за печат

00267-2015-0043

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП44 от 14.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. 'Стефан Стамболов' № 1, За: Т. Тодоров - директор дирекция ОП, Ат. Згурова - гл. юрисконсулт дирекция ОП, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760; 032 656800, E-mail: otdel_op@abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция 'Обществени поръчки'

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150427uMFy1401602.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изготвяне на работен проект за Южен обходен канализационен колектор на гр. Пловдив.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90,ал. 1,т. 3 от Закона за обществените поръчки поради наличие на следната фактическа обстановка: Инж. Ангел Николов Марков е носител на авторски права върху авторски продукт "Оптимизиране проектно решение на Южен обходен колектор І-А в участъка пред ПСОВ във връзка с актуализиране решението на подобект "Събирателен възел през ПСОВ" от обект "Северен обходен канал и съоръжение за прехвърляне на отпадъчните води през р. Марица", което, като оригинално произведение, е резултат на творческа дейност и е регистрирано в единния регистър на Агенцията за закрила на интелектуална собственост под ИС № 106, считано от датата на заявяването - 03.11.2003 г. Предметът на настоящата поръчка включва цялостно проектиране на южния обходен канализационен колектор на гр. Пловдив, включително и частта, за която е регистрирано авторско право в Агенцията за закрила на интелектуална собственост, както е видно от т. 3 на техническото задание за проектиране. Авторското право е предявено на възложителя с писмо с вх. № 14П11131/17.10.2014 г. Носителят на авторското право - инж. Ангел Марков, осъществява на основание чл. 8 от ЗКАИИП дейността си чрез проектантско бюро - СД „МАРК-91 - МАРКОВИ И С-ИЕ”, с ЕИК по БУЛСТАТ 825334161, регистрирано под № 0079ПБ в списъка на проектантските бюра, достъпен онлайн на следния адрес в интернет страницата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: http://www.kiip.bg/documents/registerDoc/PROEKT_Biura_28.02.2015.pdf. Това е дружеството, което ще бъде поканено да представи оферта в настоящото договаряне. Затова считаме, че са налице основанията за прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като за част от обекта на проектиране е налице авторско право поради изготвено оптимизиране на проектното решение, и следователно възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторското право на инж. Ангел Марков.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СД „МАРК-91 - МАРКОВИ И С-ИЕ”, с ЕИК по БУЛСТАТ 825334161.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ