Версия за печат

00964-2015-0007

BG-Генерал Тошево: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов № 5, За: Галина Димова, началник отдел ССД, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: отдел Собственост и стопански дейности

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=5207.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов 5, За: Тодорка Даскалова, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2487, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Център за информация на гражданите

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.toshevo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: Община Генерал Тошево
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка има за цел организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Озеленяване и цветарство”, код по СППОО 6220301, за придобиване на I квалификационна степен.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно Техническо задание на Възложителя Общият брой на курсистите е 15 (петнадесет) човека. Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 (триста) учебни часа (41 работни дни).

Прогнозна стойност без ДДС
5625 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

41


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът трябва да представи в офертата си документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за участие, представлява 1 % от прогнозната стойност и е в размер на 67,50 лв. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в брой на касата на Община Генерал Тошево или чрез банков превод по банкова сметка на Община Генерал Тошево, както следва: „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01, или се представя под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията – задължително се записва "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен”.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните условия:1.Банковата гаранция да бъде безусловна и неотменима, с възможност да се усвои изцяло от Община Генерал Тошево, в зависимост от претендираното обезщетение;2.Да е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /90 дни от датата на представяне на офертата/ и че се отнася за настоящата обществена поръчка. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Генерал Тошево, че гаранцията е валидна 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /90 дни от датата на представяне на офертата/ и че се отнася за настоящата обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на Община Генерал Тошево или чрез банков превод по банкова сметка на Община Генерал Тошево, както следва: „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01, или се представя под формата на банкова гаранция. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай, че участникът избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане на крайния срок на действие на договора за изпълнение. Възложителят при необходимост, може да поиска от Изпълнителя да удължи банковата си гаранция за изпълнение на поръчката. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава са уредени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Услугата, предмет на обществената поръчка, включително стипендиите и транспортните разходи на курсистите, се финансират по Проект „Красива България” въз основа на сключено Споразумение № РД09-9 от 11.03.2015 г. между Община Генерал Тошево и МТСП. Плащанията по договора ще се извършват съгласно реда и условията посочени в проекто-договора: 1. авансово плащане - включващо 50% от стойността на професионалното обучение и 100 % - стойността за стипендии на обучаемите, което се извършва в срок до 15 работни дни след представяне в РЗИПКБ на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение № 1 към проекто-договора; 2. окончателно плащане – в срок до 25 работни дни след представяне в РЗИПКБ на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение № 2 към проекто-договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че обединение бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, не се изисква регистриране на юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47,ал. 1,т.1, б.„а”-„д”,т. 2,т.3 и т.4, ал.2,т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юрид.лице:1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физ.или юрид.лице, включено в обединението;2. документите по чл. 56,ал.1,т.1,б. „в“,и т.5 от ЗОП се представят само за участниците,чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2,т.6 от ЗОП.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката,обстоятелствата по чл.47,ал.1 и 5 от ЗОП се отнасят и за подизпълнителите.Не може да участва в процедура за възлагане на общ.поръчка чужд.физ.или юрид.лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените обстоятелства по чл.47,ал.2 от ЗОП.Всяка оферта трябва да се представи в запечатан,непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,или чрез куриерска служба. Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”,който трябва да съдържа документите и информацията,изисквани от Възложителя,съгласно чл.56,ал.1, т. 1-6, 8,12-14 от ЗОП. Върху плика следва да се отбележи и името на участника;2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа конкретното предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка – техническото предложение, и ако е приложимо–декларация по чл.33,ал. 4 от ЗОП.Върху плика следва да се отбележи и името на участника;Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който трябва да съдържа ценовото предложение - предлаганата цена от участника за изпълнение на общ.поръчка.Върху плика следва да се отбележи и името на участника. Съдържание на Плик №1:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1);2.Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нот.завер.копие;3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако участникът е юрид.лице или едноличен търговец (за целта може да бъде попълнена Декларация за ЕИК (Образец № 2), а когато е физ. - документ за самоличност (заверено от участника копие).Когато участникът в процедурата е чужд.физ. или юрид.лице или техни обединения, същите представят документ за регистрация, съобразно нац.законодателство. Документът се представя в офиц.превод в съответствие с чл. 56, ал. 4 от ЗОП;б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Представят се под формата на Административни сведения – подписани от участника (Образец № 3); в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по Образец № 4. 4. Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение, консорциум) от физ.и/или юрид.лица се представят:4.1. Копие от Договор/споразумение, за създаване на обединение, съдържащо клаузите съгласно документацията за участие;4.2. Нот.завер.пълномощно на упълномощения (ако в договора не е посочено лице, което ще представлява обединението или е определено друго лице, различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участника в процедурата – ако е приложимо;5.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, внесена по сметка или на каса на Възложителя,в размер съгласно обявлението за обществена поръчка. продължава в раздел VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на следните документи: 1. Декларация - Списък по образец от документацията за участие (Образец № 5) на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. Към Декларацията-Списък с услугите се прилагат доказателства за изпълнените услуги. Доказателствата се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2.Списък на преподавателския състав за специалността, включена в предмета на настоящата обществена поръчка – в свободен текст, който трябва да съдържа името, трудовия стаж, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на преподавателите.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си. * Под услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира услуги по организиране и провеждане на професионални обучения или еквивалент. 2.Участникът следва да разполага с преподавателски състав за съответната специалност, включена в предмета на настоящата обществена поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участникът следва да е лицензиран съгласно разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение за упражняване на професионална дейност, свързана с извършване на професионални обучения. За доказване на това изискване участникът представя заверено копие от Лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ или посочва номера на лицензията в Регистъра на лицензираните ЦПО .

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.06.2015 г.  Час: 11:00
Място

сградата на Община Генерал Тошево - гр.Генерал Тошево , ул."Васил Априлов"№5 , ет.3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик №3) имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

продължение от раздел ІІІ.2.1. 6. Доказателства за техническите възможности на участниците,както следва:6.1 Декларация-Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на общ.поръчка(Обр.№5);Към Декларацията-Списък на услугите се прилагат доказателства за изпълнените услуги.Доказателствата се предоставят под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компет.орган, или чрез посочване на публ.регистър,в който е публикувана информация за услугите.6.2. Списък на преподавателския състав за специалността, включена в предмета на настоящата поръчка–в свободен текст,който трябва да съдържа името,труд.стаж,образованието,проф.квалификация и проф.опит на преподавателите;7.Завер.копие от Лицензия, издадена от НАПОО,удостоверяваща упражняването на проф.дейност,свързана с извършване на проф.обучения или посочване номера на лицензията в Регистъра на лицензираните ЦПО;8.Описание на Материално—техническата база за провеждане на проф. обучение,(Обр.№ 6);9.Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП ,(Обр.№7);10.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП (Обр.№ 8);11.Декларация по чл.55,ал.5 от ЗОП(Обр.№9) - ако е приложимо;12. Представяне на подизпълнителя - (ако е приложимо);13. Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор,(Обр.№10);14.Други документи, изискани в Документацията за участие или по преценка на участника.Съдържание на Плик № 2:1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката,(Обр.№11).Ако е приложимо се прилага и Декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП,(Обр.№12);2.Учебна програма за съответното обучение, заверена от НАПОО (заверено копие);Съдържание на Плик №3:1.Ценово предложение, (Обр.№13) и План – сметка,(Обр.№14). Община Генерал Тошево предоставя пълен достъп по елекронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел І.1. от настоящото обявление. Документацията за участие в процедурата е безплатна.В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване н аоферти при обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата (чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата, се подават в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ