Версия за печат

00826-2015-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Мария Мушева, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Мария Мушева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛНП Св. Наум ЕАД гр. София ул. Д-р Любен Русев № 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, съгласно утвърдената техническа спецификация. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат 286 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат 291 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
449405 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата обществена поръчка. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия на плащане – плащането се извършва в лева в тридесетдневен срок, след представяне на оригинал на фактура и приемо-предавателен протокол за предаване на стоките на Възложителя. Начин на плащане – плащането се извършва след представяне на горепосочените документи по банкова сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът, избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка, на етап процедура е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице, или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано обединение – договор за гражданско дружество по смисъла на чл. 257 и следващи от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва: ПЛИК „1” с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят доку-ментите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; ПЛИК „2” с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят попълнен, подписан и подпечатан Образец 14 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособената позиция. ПЛИК „3” с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа предлагана от участника цена за обособената позиция - попълва се Образец 15 „Ценово предложение”; Участниците следва да представят отделни пликове № 1, 2 и 3 за всяка обособена позиция, за която подават оферта. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. В плика с документите за подбор за съответната позиция със следващ пореден номер трябва да бъдат поставени: 1. Оторизационно писмо, издадено в полза на участника от притежателя на разрешението за употреба, посочен в Позитивния лекарствен списък за продукта, който съответства на позицията, за която са документите за подбор. 2. Лицензия, издадена по реда на ЗКНВП на участника в обществената поръчка - когато участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 3. Валидно разрешение за употреба на продукта в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/; 4. Сертификат удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 5. Декларация в съответствие с чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата от лекарствения продукт, описани в техническата спецификация, са налични за срока на договора - в случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт през 2015 или 2016 г. 6. Декларация, че участникът не е лице, за което са приложими забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - в свободна форма. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Възложителят не поставя изискване пликове № 2 и пликове № 3 за обособените позиции да се поставят в общ плик № 2 съответно в общ плик №3. В пликa с офертата броят на пликовете с надпис «Плик 2» и «Плик3» трябва да съответства на броя на обособените позиции, за които участникът подава оферта. На всеки плик № 2 и №3 трябва да има обозначение за коя от обособените позиции се отнася.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл. 51 от ЗОП и доказателства, че отговаря на изискванията за специалните закони (ЗЛПХМ и ЗКНВП) за извършване на доставките, включително: -Заверено копие на валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ, -Заверено копие на оторизационно писмо за всеки продукт, за който участникът подава оферта, издадено в полза на участника от притежателя на разрешението за употреба, посочен в Позитивния лекарствен списък /в случай, че оторизационното писмо е на чужд език, се представя и с превод на български език/; -Заверено копие на Лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП; Заверено копие на валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/ и сертификат удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт през 2015 г., участникът декларира, в съответствие с чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични за срока на договора; -Оригинал на декларация, че лекарствените продукти са с държавна регулирана цена, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на подаване на офертата. -Офертната цена на предлаганите лекарствени продукти не може да бъде по-висока от пределната цена на съответното лекарство, утвърдена от Комисията по цените към Министерството на здравеопазването; -Оригинал на декларация - справка за договорите за доставки във връзка с предмета на поръч¬ката за последните три години до датата на представяне на офертата. Декларацията следва да включва наименованията на договорите, техните стойности, датите на изпълнение и възложителите; -Доказателства за добро изпълнение на 3 (три) доставки на лекарствени продукти за последните три години преди подаването на офертата.
Минимални изисквания: Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на следните минимални изисквания: -Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ, -За всеки продукт, за който участникът подава оферта, трябва да се представи оторизационно писмо, издадено в полза на участника от притежателя на разрешението за употреба, посочен в Позитивния лекарствен списък /оригинал, при необходимост с официален превод на български език/; -Участниците в обществената поръчка трябва да притежават Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП; -Лекарствените продукти трябва да отговорят на изискванията на ЗЛПХМ – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/ и сертификат удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт е през 2013 г., участникът декларира, в съответствие с чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични за срока на договора; -Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ. Те следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 от процедурата. Офертната цена на предлаганите лекарствени продукти не може да бъде по-висока от пределната цена на съответното лекарство, утвърдена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към Министерството на здравеопазването; -Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успешно, общо за последните 3 (три) години до датата на представяне на офертата или в зави¬симост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 (три) договора за извършени доставки на лекарствени продукти, и/или медицински изделия в организации; В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе минимални изисквания за технически възможности и квали-фикация се прилагат за обединението като цяло. При участие на подизпълнители минималните изисквания за технически възможности и квалификация на участниците се отнасят за подизпълнителите съобразно вида и дела им на участие в изпълнение на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 10 (десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на „МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или по банков път на следната сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД Клон София IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 BIC КОД: UNCRBGSF Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, посочен в настоящото обявление. Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.06.2015 г.  Час: 10:30
Място

МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, учебна зала ДКБ

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Atropin sulphate
1) Кратко описание

Atropin sulphate, 1mg/ml- 1ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
231 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Butylscopolamin
1) Кратко описание

Butylscopolamin,20 mg/ml-1ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
321 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Metoclopramide
1) Кратко описание

Metoclopramide, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Insulin Human
1) Кратко описание

Insulin Human, 300 UI fl, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
40 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Calcium gluconicum
1) Кратко описание

Calcium gluconicum, 8.94 mg/ml-10 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
81 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Metoclopramide
1) Кратко описание

Metoclopramide, (5 mg/ml - 2ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Butylscopolamin
1) Кратко описание

Butylscopolamin, 10 mg x 20, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
260 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Papaverine
1) Кратко описание

Papaverine, 20mg 1ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
13 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)/ Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)/ Cyanobalamin (Vitamin B12)
1) Кратко описание

Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)/ Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)/ Cyanobalamin (Vitamin B12), 100 mg/200 mg/200 mcg film-coated tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
40 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Thiamine
1) Кратко описание

Thiamine, (40 mg/ml - 2 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2575 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Ademetionine
1) Кратко описание

Ademetionine, 500 mg, powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
537 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Ascorbic acid
1) Кратко описание

Ascorbic acid, 100mg/ml - 5ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
870 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Pyridoxine
1) Кратко описание

Pyridoxine, (50 mg/ml - 2 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2575 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Phytomenadione
1) Кратко описание

Phytomenadione, 10 mg /ml 1 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
63 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Omeprazole
1) Кратко описание

Omeprazole, 20 mg, capsules

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 caps

Прогнозна стойност, без ДДС
200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Esomeprazole
1) Кратко описание

Esomeprazole, 40 mg, flac

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
1848 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Ranitidine
1) Кратко описание

Ranitidine, 300 мг., tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Famotidine
1) Кратко описание

Famotidine, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Magnesium DL aspartate/Potassium DL -aspartate
1) Кратко описание

Magnesium DL aspartate/Potassium DL -aspartate, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
15 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Metformin hydrochloride
1) Кратко описание

Metformin hydrochloride, 1000 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Nystatin
1) Кратко описание

Nystatin, 500 IU, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Otilonium bromide
1) Кратко описание

Otilonium bromide, 40 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Famotidine
1) Кратко описание

Famotidine, 20mg/5 ml, flac.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
290 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Glibenclamide
1) Кратко описание

Glibenclamide, 5 mg x 120, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
24 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Heparin
1) Кратко описание

Heparin, 25000 IU/5 ml, sol.for. Inj./inf.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
1120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Acenocumarol 4 mg x 20
1) Кратко описание

Acenocumarol 4 mg x 20, 4 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Nandroparin
1) Кратко описание

Nandroparin, 0.4 ml /ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
5460 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Nandroparin
1) Кратко описание

Nandroparin, 0.6 ml / ml, Sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
373 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Enoxaparin
1) Кратко описание

Enoxaparin, 0.4 ml x 10, Sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
315 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin normal human for intravascular adm
1) Кратко описание

Immunoglobulin normal human for intravascular adm, 50 mg /ml - 5 ml sol.for .inj.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
20900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Human Prothrombin Complex
1) Кратко описание

Human Prothrombin Complex, 500 IU, sol.for. Inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
268 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin Human Normal
1) Кратко описание

Immunoglobulin Human Normal, 100 mg /ml - 20 ml, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
166 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin Human Normal
1) Кратко описание

Immunoglobulin Human Normal, 100 mg/ ml - 50 ml, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
398 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin Human Normal
1) Кратко описание

Immunoglobulin Human Normal, 100 mg / ml 100 ml, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
810 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin Human Normal
1) Кратко описание

Immunoglobulin Human Normal, 100 mg / ml - 200 ml, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
1610 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Succharated iron oxid
1) Кратко описание

Succharated iron oxid, 20 mg / ml x 5, Sol.for.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
210 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Albumin
1) Кратко описание

Albumin, 200 g /l x 100 ml, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
26156 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Alteplase
1) Кратко описание

Alteplase, 50 mg, sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
586 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Cyanocobalamin
1) Кратко описание

Cyanocobalamin, (500 mcg/ml - 1 ml), sol.for inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Succinylated gelatine, Sodium chloride
1) Кратко описание

Succinylated gelatine, Sodium chloride, 4 % / 500 ml, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
6896 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Mannitol
1) Кратко описание

Mannitol, 100 g/l - 500 ml, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

12 000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
24000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Hydroxyethylstarch
1) Кратко описание

Hydroxyethylstarch, 6 % -500 мл, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
2094 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose, 40 % - 10 ml, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
132 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose, (250 mg/ml - 10 ml), sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
132 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose, 500 ml x 10%, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
220 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose, 500ml x 1 -5%, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
490 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Glucose 5 % + NaCl 0.9%
1) Кратко описание

Glucose 5 % + NaCl 0.9%, 500 ml, sol .for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
2180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Potassium chloride 15%
1) Кратко описание

Potassium chloride 15%, 150mg/ml-10ml, sol inj/inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Sodium hidrogencarbonate
1) Кратко описание

Sodium hidrogencarbonate, 8.4mg/ml-20ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride, 500 ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
8100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride, 100 ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5 000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
3700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Ringer
1) Кратко описание

Ringer, 500ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4 000 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride, 0.9%/10ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6 000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
4440 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Kabiven
1) Кратко описание

Kabiven, 1540 ml, emulsion for infusion

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
374 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Kabiven
1) Кратко описание

Kabiven, 1440 ml, emulsion for intravenous infusion

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
374 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride, 250ml, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

12 000 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
9000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Aminoplasmal 10%E
1) Кратко описание

Aminoplasmal 10%E, 100g/l, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
1590 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Aminoplasmal 5% E
1) Кратко описание

Aminoplasmal 5% E, 100g/l, sol.for inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
1884 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Digoxin
1) Кратко описание

Digoxin, 0.25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
18 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Digoxin
1) Кратко описание

Digoxin, 0.25 mg/ml -2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp.

Прогнозна стойност, без ДДС
219 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Isosorbide dinitras
1) Кратко описание

Isosorbide dinitras, 15 ml, flac.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
105 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Pentaerithrhrityl
1) Кратко описание

Pentaerithrhrityl, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Glyceril trinitrate
1) Кратко описание

Glyceril trinitrate, 0.4 mg / dose-200 doses, spray

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
199 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Naftidrofuryl hydrogen oxalate
1) Кратко описание

Naftidrofuryl hydrogen oxalate, 500 mg, tbl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
27 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Propafenon
1) Кратко описание

Propafenon, 150 mg, tbl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
30 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Dopamine Hydrochloride
1) Кратко описание

Dopamine Hydrochloride, 40mg/ml -5ml, sol for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
870 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Glyceril trinitrate
1) Кратко описание

Glyceril trinitrate, 50 mg /50ml, sol. for infusion

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
378 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Isosorbide dinitras
1) Кратко описание

Isosorbide dinitras, 10mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Isosorbide dinitras
1) Кратко описание

Isosorbide dinitras, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Clonidin
1) Кратко описание

Clonidin, (0.15 mg/ml - 1 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
312 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Clonidin
1) Кратко описание

Clonidin, 0.15 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
3 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Spironolacton
1) Кратко описание

Spironolacton, 25mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Furosemide
1) Кратко описание

Furosemide, 40 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Furosemide
1) Кратко описание

Furosemide, (10 mg/ml - 2ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
335 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Pentoxifylline
1) Кратко описание

Pentoxifylline, 20 mg/ml - 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1530 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Pentoxifylline
1) Кратко описание

Pentoxifylline, 400 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Pentoxifylline
1) Кратко описание

Pentoxifylline, 600 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
155 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Pentoxifylline
1) Кратко описание

Pentoxifylline, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Propranolol Hydrochloride
1) Кратко описание

Propranolol Hydrochloride, 20mg., tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
40 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Metoprolol Tartrate
1) Кратко описание

Metoprolol Tartrate, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
80 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Metoprolol Tartrate
1) Кратко описание

Metoprolol Tartrate, 50mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Atenolol
1) Кратко описание

Atenolol, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
36 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Atenolol
1) Кратко описание

Atenolol, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
18 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine
1) Кратко описание

Lidocaine, 40 mg / 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp.

Прогнозна стойност, без ДДС
134 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine
1) Кратко описание

Lidocaine, 100mg/10ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
149 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Verapamil Hydrochloride
1) Кратко описание

Verapamil Hydrochloride, 120mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
24 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Verapamil Hydrochloride
1) Кратко описание

Verapamil Hydrochloride, 80mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Verapamil Hydrochloride
1) Кратко описание

Verapamil Hydrochloride, (2.5 mg/ml - 2 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
70 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Nifedipine
1) Кратко описание

Nifedipine, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Enalapril maleate
1) Кратко описание

Enalapril maleate, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Enalapril maleate
1) Кратко описание

Enalapril maleate, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Enalapril maleate
1) Кратко описание

Enalapril maleate, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Hydrochlorothiazide
1) Кратко описание

Hydrochlorothiazide, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
36 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Triamterene /Hydrochlorthiazide
1) Кратко описание

Triamterene /Hydrochlorthiazide, 50 tbl, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Epinephrine
1) Кратко описание

Epinephrine, 1 mg / 1 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
137 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Lisinopril
1) Кратко описание

Lisinopril, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
28 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Lisinopril
1) Кратко описание

Lisinopril, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

250 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
55 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Lisinopril
1) Кратко описание

Lisinopril, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
84 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Sotalol hydrochlorid
1) Кратко описание

Sotalol hydrochlorid, 160 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
54 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Nicergoline
1) Кратко описание

Nicergoline, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Diltiazem
1) Кратко описание

Diltiazem, 60 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Amiodarone
1) Кратко описание

Amiodarone, 50 mg/ml - 3 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
134 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Amiodarone
1) Кратко описание

Amiodarone, 200mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Gentamycin
1) Кратко описание

Gentamycin, 0.10%, ointment

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 br

Прогнозна стойност, без ДДС
34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Povidone-iodine
1) Кратко описание

Povidone-iodine, 100 ml, sol.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
242 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Povidone-iodine
1) Кратко описание

Povidone-iodine, 10%, ointment

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 br

Прогнозна стойност, без ДДС
466 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone
1) Кратко описание

Dexamethasone, 4mg/ml-1ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

8 000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2560 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone, 15,78mg, powd. Inj. + solvent 1 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2580 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone, 40 mg+solvent, powd. Inj.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
3366 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone, 125 mg, powd. Inj. + solvent 1 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
6840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone, 250 mg, powd. Inj. + solvent 1 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

7200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
39600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone, 4 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Terlipressin
1) Кратко описание

Terlipressin, 0.2 mg / 2 ml, amp

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Prednisolone
1) Кратко описание

Prednisolone, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
30 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Doxycyclin
1) Кратко описание

Doxycyclin, 100mg, cps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Cephalexin
1) Кратко описание

Cephalexin, 1000 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Cephalexin
1) Кратко описание

Cephalexin, 250 mg /5 ml, gran

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
145 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция Piperacillin/Tazobactam
1) Кратко описание

Piperacillin/Tazobactam, 2 g / 25 mg, powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Amoxicillin
1) Кратко описание

Amoxicillin, 250mg/5 ml – 60ml, gran

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
371 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Amoxicillin
1) Кратко описание

Amoxicillin, 1000 mg, tbl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Amoxicillin
1) Кратко описание

Amoxicillin, 500 mg, tbl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
85 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция Amoxicillin and enzyme inhybitor
1) Кратко описание

Amoxicillin and enzyme inhybitor, 312.5 mg / 5 ml-100 ml, gran.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

250 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
1838 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Cefadroxil
1) Кратко описание

Cefadroxil, 500 mg, caps

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 caps

Прогнозна стойност, без ДДС
48 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Cefadroxil
1) Кратко описание

Cefadroxil, 250 mg / 5 ml - 60 ml, gran

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
249 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Clarithromycin
1) Кратко описание

Clarithromycin, 125 mg / 5 ml - 60 ml, gran

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
322 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Clarithromycin
1) Кратко описание

Clarithromycin, 250 mg / 5 ml - 60 ml, gran

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
472 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Amoxilline/Clavulanic acid
1) Кратко описание

Amoxilline/Clavulanic acid, 1200mg, powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Ceftriaxone
1) Кратко описание

Ceftriaxone, 1g, powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
6650 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Cefazolin
1) Кратко описание

Cefazolin, 2гр, powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
1830 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Cefoperazone/Sulbactam
1) Кратко описание

Cefoperazone/Sulbactam, 2 gr, powd .inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
4630 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Cefadroxil
1) Кратко описание

Cefadroxil, 500 mg , tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
48 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Gentamicin
1) Кратко описание

Gentamicin, 40mg/2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
130 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Gentamicin
1) Кратко описание

Gentamicin, 80mg/2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp.

Прогнозна стойност, без ДДС
330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Clarithromycin
1) Кратко описание

Clarithromycin, 500 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
690 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Levofloxacin
1) Кратко описание

Levofloxacin, 5 mg /ml 100 ml, flac

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
690 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Amikacin
1) Кратко описание

Amikacin, 250 mg /ml - 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Ciprfloxacin Hydrochloride
1) Кратко описание

Ciprfloxacin Hydrochloride, 500mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
210 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Ampicillin
1) Кратко описание

Ampicillin, 1g/500 mg / 250 mg, fl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Ceftazidime
1) Кратко описание

Ceftazidime, 1 g, Powd.inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Meropenem
1) Кратко описание

Meropenem, 500 mg, Powd.inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
690 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Imepenem/Cilastatin
1) Кратко описание

Imepenem/Cilastatin, 500 mg, flac.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
4062 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Isoniasid
1) Кратко описание

Isoniasid, 100 mg, tbl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
640 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Vancomycin
1) Кратко описание

Vancomycin, 1000 mg, fl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
460 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Sulfamethoxazole-trimetoprin
1) Кратко описание

Sulfamethoxazole-trimetoprin, 480 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
4600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Cefepime
1) Кратко описание

Cefepime, 1 gr, flac.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
1567 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Ciprofloxacin Hydrochloride
1) Кратко описание

Ciprofloxacin Hydrochloride, 200mg/100ml, flac.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Metronidazole
1) Кратко описание

Metronidazole, 500mg/100ml, sol.inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
252 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Aciclovir
1) Кратко описание

Aciclovir, 400 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
986 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Rifampicin
1) Кратко описание

Rifampicin, 300mg, caps

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Diclofenac Sodium
1) Кратко описание

Diclofenac Sodium, 75 mg /3 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
4500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Diclofenac Sodium
1) Кратко описание

Diclofenac Sodium, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Atracurium
1) Кратко описание

Atracurium, 10 mg / ml – 5 ml, Sol for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Atracurium
1) Кратко описание

Atracurium, 10 mg / ml- 2.5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
246 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Diclofenac Sodium
1) Кратко описание

Diclofenac Sodium, 100mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1290 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Diclofenac Sodium
1) Кратко описание

Diclofenac Sodium, 150 mg, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 fll.

Прогнозна стойност, без ДДС
48 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Parecoxib
1) Кратко описание

Parecoxib, 40 mg, fl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 fl

Прогнозна стойност, без ДДС
1143 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция Aceclofenac
1) Кратко описание

Aceclofenac, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
340 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция Meloxicam
1) Кратко описание

Meloxicam, 15 mg / 1.5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Dexketoprofen
1) Кратко описание

Dexketoprofen, 100 mg 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
10920 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция Suxamethonium
1) Кратко описание

Suxamethonium, 10 mg / ml - 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1115 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция Pipecuronium bromide
1) Кратко описание

Pipecuronium bromide, 4 mg / 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
119 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция Tizanidine
1) Кратко описание

Tizanidine, 4mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция Tolperisone Hydrochloride
1) Кратко описание

Tolperisone Hydrochloride, 150mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция Ketoprofen
1) Кратко описание

Ketoprofen, 100 mg / 2 ml, Sol for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция Ketamine
1) Кратко описание

Ketamine, 50 mg / 1 ml x 10 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2034 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl
1) Кратко описание

Fentanyl, 0.25 mg / 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
288 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl
1) Кратко описание

Fentanyl, 0.1 mg / 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция Propofol
1) Кратко описание

Propofol, 10mg/ml -20ml, emul.inj/amp

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Metamizole sodium
1) Кратко описание

Metamizole sodium, 500mg/ml-2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
576 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Clonazepam
1) Кратко описание

Clonazepam, 0.5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Clonazepam
1) Кратко описание

Clonazepam, 2 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone
1) Кратко описание

Oxycodone, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
140 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone
1) Кратко описание

Oxycodone, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
69 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Tramadol
1) Кратко описание

Tramadol, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция Tramadol
1) Кратко описание

Tramadol, 50mg/ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1880 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция Phenobarbital
1) Кратко описание

Phenobarbital, 200 mg / 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1066 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция Carbamazepine
1) Кратко описание

Carbamazepine, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция Carbamazepine
1) Кратко описание

Carbamazepine, 300 mg, tabl.prolong

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция Carbamazepine
1) Кратко описание

Carbamazepine, 600 mg, tabl.prolong

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
920 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция Paracetamol
1) Кратко описание

Paracetamol, 1g/6.7 ml, sol.inf

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
3036 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция Oxcarbazepine
1) Кратко описание

Oxcarbazepine, 300 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
380 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция Oxcarbazepine
1) Кратко описание

Oxcarbazepine, 600mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
530 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция Morphine
1) Кратко описание

Morphine, 10 mg / ml - 1 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
96 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 500 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 500 mg, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
7080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 400 mg / 4 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, (5.764 g/100 ml - 150 ml), syr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
1106 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, (50 mg/ml - 100 ml), syr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
556 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 300 mg, caps

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 500 mg, caps.gastr.res.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 300 mg, caps.gastr.res.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 500 mg, tabl. Prolong.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция Valproic acid
1) Кратко описание

Valproic acid, 300 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
850 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция Levetiracetam
1) Кратко описание

Levetiracetam, 250 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция Levetiracetam
1) Кратко описание

Levetiracetam, 500 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
940 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция Levetiracetam
1) Кратко описание

Levetiracetam, 1000 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1880 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция Alprazolam
1) Кратко описание

Alprazolam, 500 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
210 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция Topiramate
1) Кратко описание

Topiramate, 25 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
612 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция Topiramate
1) Кратко описание

Topiramate, 50 mg, caps

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
1224 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция Lacosamide
1) Кратко описание

Lacosamide, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
805 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция Lacosamide
1) Кратко описание

Lacosamide, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
2420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция Lacosamide
1) Кратко описание

Lacosamide, 150 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
3620 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция Lacosamide
1) Кратко описание

Lacosamide, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
4840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция Topiramate
1) Кратко описание

Topiramate, 100 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1206 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция Levodopa/Benserazide
1) Кратко описание

Levodopa/Benserazide, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция Levodopa/Benserazide
1) Кратко описание

Levodopa/Benserazide, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция Quetiapine
1) Кратко описание

Quetiapine, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция Quetiapine
1) Кратко описание

Quetiapine, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция Hydroxyzine Hydrochloride
1) Кратко описание

Hydroxyzine Hydrochloride, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция Quetiapine
1) Кратко описание

Quetiapine, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция Amisulpiride
1) Кратко описание

Amisulpiride, 400 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1020 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция Gabapentin
1) Кратко описание

Gabapentin, 100 mg, caps

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
90 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция Gabapentin
1) Кратко описание

Gabapentin, 300 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция Gabapentin
1) Кратко описание

Gabapentin, 400 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция Risperidone
1) Кратко описание

Risperidone, 1 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция Risperidone
1) Кратко описание

Risperidone, 2 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция Risperidone
1) Кратко описание

Risperidone, 3 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
2900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция Risperidone
1) Кратко описание

Risperidone, 4 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция Chlorpromazine
1) Кратко описание

Chlorpromazine, 10 mg /ml 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
430 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция Chlorpromazine
1) Кратко описание

Chlorpromazine, 25 mg / ml - 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
3250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция Fluphenazine
1) Кратко описание

Fluphenazine, 25 mg 1 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция Olanzapine
1) Кратко описание

Olanzapine, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
650 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция Olanzapine
1) Кратко описание

Olanzapine, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1350 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция Paliperidone
1) Кратко описание

Paliperidone, 6 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
1914 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция Thioridazine
1) Кратко описание

Thioridazine, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция Thioridazine
1) Кратко описание

Thioridazine, 10 mg, tabl. Film

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция Mirtazepine
1) Кратко описание

Mirtazepine, 30 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
380 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция Mirtazepine
1) Кратко описание

Mirtazepine, 45 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция Haloperidol
1) Кратко описание

Haloperidol, 1.5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция Sertraline
1) Кратко описание

Sertraline, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция Sertraline
1) Кратко описание

Sertraline, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция Citalopram
1) Кратко описание

Citalopram, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
835 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция Flupentixol
1) Кратко описание

Flupentixol, 0.5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция Flupentixol
1) Кратко описание

Flupentixol, (20 mg/ml - 1ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
669 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция Escitalopram
1) Кратко описание

Escitalopram, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
3400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция Paroxetine
1) Кратко описание

Paroxetine, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1440 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция Zuclopenthixol
1) Кратко описание

Zuclopenthixol, (50 mg/ml - 1 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
55 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция Zuclopenthixol
1) Кратко описание

Zuclopenthixol, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция Zuclopenthixol
1) Кратко описание

Zuclopenthixol, (200 mg/ml - 1 ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2625 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 241 / Заглавие на обособената позиция Clozapine
1) Кратко описание

Clozapine, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1470 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 242 / Заглавие на обособената позиция Clozapine
1) Кратко описание

Clozapine, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 243 / Заглавие на обособената позиция Lamotrigine
1) Кратко описание

Lamotrigine, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция Lamotrigine
1) Кратко описание

Lamotrigine, 50 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 245 / Заглавие на обособената позиция Lamotrigine
1) Кратко описание

Lamotrigine, 100 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция Lamotrigine
1) Кратко описание

Lamotrigine, 200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция Bepiriden
1) Кратко описание

Bepiriden, 2 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

7000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 248 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
80 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam, 10 mg / 2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

7000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция Midazolam
1) Кратко описание

Midazolam, 1mg/ml-5ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
7080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция Midazolam
1) Кратко описание

Midazolam, 15mg/3ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
5080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 253 / Заглавие на обособената позиция Fluoxetine
1) Кратко описание

Fluoxetine, 20 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
340 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 254 / Заглавие на обособената позиция Tianeptine
1) Кратко описание

Tianeptine, 12.5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2500 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 255 / Заглавие на обособената позиция Piracetam
1) Кратко описание

Piracetam, 200 mg / ml - 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 256 / Заглавие на обособената позиция Piracetam
1) Кратко описание

Piracetam, 3g/15ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
9100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 257 / Заглавие на обособената позиция Piracetam
1) Кратко описание

Piracetam, 1200 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
390 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 258 / Заглавие на обособената позиция Venlafaxine
1) Кратко описание

Venlafaxine, 37.5, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
108 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 259 / Заглавие на обособената позиция Venlafaxine
1) Кратко описание

Venlafaxine, 75 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
108 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 260 / Заглавие на обособената позиция Venlafaxine
1) Кратко описание

Venlafaxine, 150 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 261 / Заглавие на обособената позиция Vinpocetine
1) Кратко описание

Vinpocetine, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
350 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 262 / Заглавие на обособената позиция Vinpocetine
1) Кратко описание

Vinpocetine, 10 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

8000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
1040 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 263 / Заглавие на обособената позиция Vinpocetine
1) Кратко описание

Vinpocetine, 5mg/ml-2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

7000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
3710 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 264 / Заглавие на обособената позиция Galantamine
1) Кратко описание

Galantamine, 5 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
2650 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 265 / Заглавие на обособената позиция Galantamine
1) Кратко описание

Galantamine, (5 mg/ml - 1ml), sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
1980 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 266 / Заглавие на обособената позиция Pyridostigmin bromide
1) Кратко описание

Pyridostigmin bromide, 60mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 267 / Заглавие на обособената позиция Etomidate
1) Кратко описание

Etomidate, 2 ml., sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 268 / Заглавие на обособената позиция Flunarizine
1) Кратко описание

Flunarizine, 5 mg, caps.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 269 / Заглавие на обособената позиция Chloropiramine
1) Кратко описание

Chloropiramine, 10mg/ml-2ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
525 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 270 / Заглавие на обособената позиция Promethazine
1) Кратко описание

Promethazine, 25mg/ml-1ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
522 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 271 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine
1) Кратко описание

Bromhexine, 4 mg / 5 ml x 125 ml, syr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
129 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 272 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine
1) Кратко описание

Bromhexine, 2 mg / ml -2 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 аmp

Прогнозна стойност, без ДДС
535 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 273 / Заглавие на обособената позиция Amoinophylline
1) Кратко описание

Amoinophylline, 240 mg / 10 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
412 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 274 / Заглавие на обособената позиция Prometazine
1) Кратко описание

Prometazine, 25 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1000 tbl

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 275 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine
1) Кратко описание

Bromhexine, 8 mg, tablets

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300 tbl.

Прогнозна стойност, без ДДС
39 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 276 / Заглавие на обособената позиция Salbutamol
1) Кратко описание

Salbutamol, 0.1 mg / dose-200 doses, fl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
208 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 277 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin
1) Кратко описание

Tobramycin, 3 mg / ml - 5 ml, gutt

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 278 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin
1) Кратко описание

Tobramycin, 3.5 gr, ung

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
54 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 279 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone /Tobramycin
1) Кратко описание

Dexamethasone /Tobramycin, 5 ml, gutt

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
70 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 280 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin /Dexamethasone
1) Кратко описание

Tobramycin /Dexamethasone, 3.5 gr, ung

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
82 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 281 / Заглавие на обособената позиция Phenylephrine
1) Кратко описание

Phenylephrine, 2.5 %-5 ml, gutt

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20 flac.

Прогнозна стойност, без ДДС
167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 282 / Заглавие на обособената позиция Water for injection
1) Кратко описание

Water for injection, 10 ml / 20, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 283 / Заглавие на обособената позиция Flumazenil
1) Кратко описание

Flumazenil, 0.1 mg / ml - 5 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
8735 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 284 / Заглавие на обособената позиция Iopromide
1) Кратко описание

Iopromide, 370 mg / ml 50 ml, sol for infusion

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

70 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
2296 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 285 / Заглавие на обособената позиция Iopromide
1) Кратко описание

Iopromide, 370 mg / ml 100 ml, sol for infusion

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30 flac

Прогнозна стойност, без ДДС
1944 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 286 / Заглавие на обособената позиция Haloperidol
1) Кратко описание

Haloperidol, 5 mg / 1 ml, sol.for inj

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10000 amp

Прогнозна стойност, без ДДС
8000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение