Версия за печат

02319-2014-0001

BG-гр. София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), ж. к. Гео Милев, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 1, За: Евгения Кирилова Руменина, България 1113, гр. София, Тел.: 02 9793939, E-mail: roumenina@space.bas.bg, Факс: 02 9883503

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.space.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.space.bas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: научно-изследователска дейностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 15 от 28.01.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02319-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК). ПИК се състои се от два основни компонента: Въздушен компонент на ПИК и Полеви компонент на ПИК. Въздушният компонент на ПИК включва: Летателен апарат и Преносим таблет за навигация и планиране на заснемането. Полевият компонент на ПИК включва: Модул за спектрометрични измервания на параметри на околната среда; Модул за биофизични измервания; Модул за високоточни измервания за определяне на местоположението – включва 2 бр. ГНСС системи. Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД). ЛОАД се състои от три основни компонента: Лаборатория за биотехнологични изследвания (ЛБТИ); Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места; Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ). ЛБТИ включва: Система за изследване на растенията и получаване на информация за физиологичните им параметри и Аналитична система за биохимични анализи. Лабораторното оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места се състои от: Работна станция за първична обработка на аерокосмическа и наземна информация; Работна станция за вторична обработка на данни, в това число анализ, проектиране, картографиране и печат. ЛСИ се състои от: Лабораторно оборудване за физико-химични изследвания; Многоканални лабораторни спектрометрични системи; Комплект лабораторна измервателна апаратура от висок клас. Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО). ЛПОКО се състои от два основни компонента: Тренажор за оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) и надстройка, и Развойна система за аерозаснемане


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: SU-03 от 12.09.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

МЕТРИСИС ООД, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 8, ап. 16, България 1111, гр. София, Тел.: 02 9797755, E-mail: bulgaria@metrisys.com, Факс: 02 8722329

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.metrisys.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

160

ІII.7) Стойност посочена в договора
390500 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
390500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Стефанов Гецов
Длъжност: Директор