01279-2015-0001

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

район Източен, община Пловдив, гр.Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: инж. Калин Кънов, инж. Стоянка Чолакова, Милка Тодорова, Република България 4006, Пловдив, Тел.: 032 601083; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Гл. инженер, Гл. експерт ПИ и Б, началник отдел АПО, К и ЧР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511tulB31846.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

район Източен - община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, етаж 2, стая № 23 - деловоство, За: Маргарита Александрова, Република българия 4006, Пловдив, Тел.: 032 601085

Място/места за контакт: Гл. експерт Административно обслужване и документооброт

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ЦДГ „ЧАЙКА” ЗА 8 ГРУПИ В УПИ ІІІ-528.155, ДЕТСКА ГРАДИНА КВ. 16 ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ ” КАМЕНИЦА” ГР. ПЛОВДИВ".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на район „Източен“, Община Пловдив, в УПИ ІІІ-528.155, Детска градина, в кв. 16 по плана на кв. "Каменица", гр. Пловдив.
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ЦДГ „ЧАЙКА” ЗА 8 ГРУПИ В УПИ ІІІ-528.155, ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 16 ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ ” КАМЕНИЦА” ГР. ПЛОВДИВ". Поръчката обхваща изпълнението на строително – монтажни работи на сграда, която ще се разполага в УПИ ІІІ-528.155, детска градина, гр. Пловдив и ще бъде построена наново, като се събаря съществуващата към момента сграда. Обектът e свободно застрояване, състоящ се от – секция “А”, секция “Б”, секция “В” и секция “Г”. Към момента на стартиране на обществената поръчка е осигурено частично финансиране и Възложителят разполага с финансов ресурс в размер на 200 000 лева с ДДС. Останалата част от финансовия ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2016 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр.Пловдив и след финансиране от община Пловдив.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45300000, 45400000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации
Довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласнo количествените сметки към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
2721327.15 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: а/. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лв. 1.1. Гаранция за участие може да се преведе от участника по банков път по банкова сметка на Район „Източен“, Община Пловдив, както следва: РАЙОН “ИЗТОЧЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА: IBAN BG 72 IORT 7375 3302 0007 03 БАНКОВ КОД - BIC IORTBGSF БАНКА - „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ, или да се представи безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането й по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП). 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 1.5. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.6. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. б/. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. 2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се преведе от участника по банков път по банкова сметка Район „Източен“, Община Пловдив, както следва: РАЙОН “ИЗТОЧЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА: IBAN BG 72 IORT 7375 3302 0007 03 БАНКОВ КОД - BIC IORTBGSF БАНКА - „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ, или да се представи безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – не по-малко от 120 /сто и двадесет/ календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/. 2.1. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.2. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава и задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложител на тази обществена поръчка е район Източен, Община Пловдив. Изпълнението на СМР ще се възлага поетапно, съобразно осигуреното финансиране след възлагателно писмо. Към момента на стартиране на обществената поръчка е осигурено частично финансиране и Възложителят разполага с финансов ресурс в размер на 200 000 лева с ДДС. Останалата част от финансовия ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2016 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр.Пловдив и след финансиране от община Пловдив. Условията и начинът на плащане са съгласно Проекто-договора,приложен към документацията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка,участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; -подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; -за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; -престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; -престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/е обявен в несъстоятелност; в/е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г/има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. д/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП; е/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. ж/Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, вкл. когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; з/ който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; и/който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; й/който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; к/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; л/ когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 2. Изискванията по букви „а”, „з“, „й” и „к” по-горе се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.при дружество с ограничена отговорност за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 6. при едноличен търговец за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, вкл. за чуж. лица за лицата, които представляват участника; 8.в случаите по т. 1–7 и за прокуристите, когато има такива; когато чуж. лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е вкл. територията на РБ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец; 2. Списък на документите, които съдържа офертата на участника; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция). 5. Административни сведения за участника; 6. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър; 7. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура; 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от участник; 9. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП от подизпълнител; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители, в която е отразено видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 13.При участници обединения - нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум); 15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум); 16.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника съгл. раздел III.2.2; 17. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно раздел III.2.3, от обявлението за обществена поръчка; 18. Декларация (по образец съгласно Приложение № 15) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 19. Декларация свободен текст от участника, че е запознат респективно незапознат със строителната площадка и условията на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност. 20. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен 21. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 22. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префенциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец, когато е приложимо; 23.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префенциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец, когато е приложимо; 24. Други документи и декларации, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 25. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 12), 26. Ценово предложение;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В гореописаните случаи Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има собствен финансов ресурс и/или кредитна линия, и/или еквивалентен финансов инструмент, в размер не по-малък от 1 000 000 /един милион/ лева за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Декларация - списък за екипа от технически лица (инженерно-технически състав), отговарящи за изпълнението на обществената поръчка по образец; Към декларацията следва да бъдат приложени за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии на екипа от технически лица по образец с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит; 2.2. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, по образец от документацията за участие. Декларацията се попълва от всеки експерт, посочен в Декларация - списък за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка поотделно. Декларацията се попълва и представя от експерти, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника. 3. Списък на лицата от изпълнителския състав, определен от Участника за изпълнение на строителството на обекта. 4. Списък - описание на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат доказателства за собственост респективно основанието, на което участника ще ползва конкретното оборудване. За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. 5. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 6. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 7. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (първа група, четвърта категория) или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ регистрацията на участника в съответен регистър.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР/ строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство „сходно или еднакво“ с предмета на поръчката следва да се разбира: строителство на сгради с обществено-обслужващо предназначение. 2. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката. В тази връзка са необходими минимум следните лица: 2.1. 1 (един) брой - Ръководител обект, който: има придобита образователна степен «бакалавър» или „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна специалност; общ професионален опит – минимум 7 (седем) години стаж по специалността; 2.2. 1 (един) брой - Технически ръководител - който: има придобита образователна степен «бакалавър» или „магистър”, с професионална квалификация „инженер ПГС”, или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 (пет) години стаж по специалността; 2.3. 1 (един) брой - Отговорник по контрола на качеството, който: има професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството на строителството или еквивалент, както и да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалент; 2.4. 1 (един) брой - Координатор по безопасност и здраве, който има професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно; 3. Има на разположение за срока на изпълнение на договора квалифициран за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката изпълнителски състав. Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените. 4. Участникът да разполага с необходимото строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 5. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 6. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 7.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 8.Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (първа група, четвърта категория) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение-П1; тежест: 40
Показател: Ценово предложение-П2; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.06.2015 г.  Час: 10:30
Място

град Пловдив, ул."Лев Толстой" № 2, етаж 2 - заседателната зала в сградата на Район "Източен" - Община Пловдив.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в раздел ІІІ.2.3, т. 8 от настоящото обявление, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението който ще изпълни съответната дейност според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение и ще вземе участие в конкретните СМР. 3. На интернет страницата на Район „Източен”, Община Пловдив: http://www.iztochen.com/, в раздел „Профил на купувача”, е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи и приложения. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адрес на Район „Източен”, Община Пловдив: гр. Пловдив 4000, ул. "Лев Толстой" № 2, всеки работен ден в рамките на работното време, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка, като при желание от страна на участниците документацията може да им бъде предоставена безплатно и на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ