01279-2015-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1000 - 305 от 12.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

район Източен, Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: инж. Калин Кънов, инж. Стоянка Чолакова, Милка Тодорова, Република България 4006, Пловдив, Тел.: 032 601083; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Гл. инженер, Гл. експерт ПИ и Б, началник отдел АПО, К и ЧР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511tulB31846.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ЦДГ „ЧАЙКА” ЗА 8 ГРУПИ В УПИ ІІІ-528.155, ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 16 ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ ” КАМЕНИЦА” ГР. ПЛОВДИВ". Поръчката обхваща изпълнението на строително – монтажни работи на сграда, която ще се разполага в УПИ ІІІ-528.155, детска градина, гр. Пловдив и ще бъде построена наново, като се събаря съществуващата към момента сграда. Обектът e свободно застрояване, състоящ се от – секция “А”, секция “Б”, секция “В” и секция “Г”. Към момента на стартиране на обществената поръчка е осигурено частично финансиране и Възложителят разполага с финансов ресурс в размер на 200 000 лева с ДДС. Останалата част от финансовия ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2016 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр.Пловдив и след финансиране от община Пловдив.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП вземат решение за възлагане на обществена поръчка, чрез открита или ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури по договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Георгиев Чунчуков
Длъжност: Кмет на район "Източен" - община Пловдив