Версия за печат

00848-2014-0003

BG-Кърджали:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement5/view/19.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 138 от 14.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00848-2014-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка цели определяне на изпълнител за възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. Предвидените видове работи са подробно описани в приложената количествена сметка. Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 22.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ Капител-П.Сивков; ЕИК108010887, ул.Цар Калоян №5, бл.2, ап.14, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65223

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Строително монтажни работи на обект покриви на сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

29

ІII.7) Стойност посочена в договора
285041.99 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
284990.14 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали