Версия за печат

00147-2015-0003

BG-Трън: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, етаж 1, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закупуване, чрез доставка на 1 бр. нов колесен багер с челен товарач за нуждите на община Трън.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Трън, община Трън.
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставката и гаранционното и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок на един брой колесен багер-челен товарач, както следва: закупуване, чрез доставка на 1 бр. нов колесен багер с челен товарач за нуждите на община Трън с работни и експлоатационни характеристики, подробно описани в раздел „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ” Гаранционно поддържане на багера - смяна на дефектирали части или цялостна подмяна на дефектирала машина или оборудване по време на гаранционният срок. Сервизно обслужване на багера по време на гаранционният му срок, по график и с обхват, определен от производителя на багера. Обучение на служителите на Възложителя за работа с багера. В предложената от участниците цена на багера, те задължително следва да включат: цена на доставка, гаранционно поддържане, обучение, сервизното му обслужване по време на гаранционният срок, включително консумативи, труд, транспорт и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43262000

Описание:

Изкопни машини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на един брой нов колесен багер - челен товарач. Гаранционно поддържане и сервизно обслужване в рамките на гаранционният му срок. Обучение на служители.

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: оригинал или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума - в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, преведена по сметка на Община Трън IBAN: BG88STSA93003300722169, BIC код:STSABGSF, "Банка ДСК" АД, клон Трън или оригинал на банкова гаранция за участие на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. Определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: парична сума в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община Трън IBAN: BG88STSA93003300722169, BIC код:STSABGSF, "Банка ДСК" АД, клон Трън или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди срока на договора, изпълнителят е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай Възложителят усвоява сумата по гаранцията. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Срок за плащане - до тридесет календарни дни, считано от датата на получаване на стоката и придружаващите я документи. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б, ал.1 от ЗОП /когато е приложимо/. Финансиране - собствени средства на Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя документ, с който е създадено обединението, съдържащо изискванията на възложителя посочени в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Възложителят пристъпва към отстраняване на участник поради липса на документи, или несъответствие с критериите за подбор, или несъответствие с други изисквания по настоящата процедура след прилагане на реда по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника по образец, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ/ЕГН и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец; Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП (когато е приложимо); 3. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). 4. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП по образец; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец; 8. Доказателства за техническите възможности на участника-съгласно Раздел III.2.3) от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълва се приложения към документацията по образец. ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа: 1. Ценово предложение – попълва се приложения към документацията образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се поставят.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 2.Оторизационно писмо от производителя или оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната за предоставени права за продажба и сервиз-заверено от участника копие, придружено с превод на български език.3. Справка-декларация /свободен текст/ за сервизната мрежа на територията на страната, оторизирана от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в които попада територията на страната - представя се в оригинал.4.Каталог или други описателни документи, съдържащи снимки и техническите характеристики на багера, предмет на поръчката.5.Декларация от участника, удостоверяващи съответствието на багера със съответните стандарти.6.Списък на лицата, отговарящи за гаранционната поддръжка на багера с посочване на имената, образованието/професионалната им квалификация.7.Документ, доказващ че участниците са оторизирани за извършване на сервизно обслужване на багера, предмет на поръчката.8.Списък на лицата, отговарящи за сервизното обслужване на багера по време на гаранционния му срок с посочване на имена, образование/ професионална квалификация.9.Документ, доказващ че участниците имат техническа възможност за извършване на сервизно обслужване на багера по местобазирането му.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, доставка/и с предмет, сходен или еднакъв на предмета на поръчката, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката. Под доставки с предмет, сходен или еднакъв на предмета поръчката, следва да се разбират: изпълнение на дейности по доставка на нов неупотребяван багер. За доставките, посочени от участника като доставки с предмет, сходен или еднакъв на предмета на поръчката следва да има доказателства за извършената доставка: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа удостоверителна информация за успешно извършената доставка, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на доставката, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените доставки. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Когато Участникът в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице документите посочени по горе се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение - П1; тежест: 70
Показател: Срок за доставка - П2; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа на 11.06.2015г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно). Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64 от ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Интернет адреса на възложителя посочен в Раздел І.1: http://tran.bg/op.php?., раздел "Профил на купувача – Процедури по ЗОП". ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Трън на адрес: http://tran.bg/., раздел "Профил на купувача – Процедури по ЗОП" - http://tran.bg/op.php?. Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. РАЗЯСНЕНИЯ: Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Трън - http://tran.bg/., раздел "Профил на купувача – Процедури по ЗОП" - http://tran.bg/op.php?. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Трън - http://tran.bg/., раздел "Профил на купувача – Процедури по ЗОП" - http://tran.bg/op.php?., датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ