Версия за печат

00606-2015-0013

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, ул.Прилеп №33, За: инж.Юлиян Трендафилов - главен енергетик; по процедурата - Павлина Петкова - специалист ОП тел. 052 974270, България 9010, Варна, Тел.: 052 974204, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 740031

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=135.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД, ул.Прилеп №33, Централно управление, За: Деловодство, България 9010, Варна, Тел.: 052 746023

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Варна
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на 30 бр. помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, съгласно технически спецификации, подробно описани в документацията за участие в процедурата. Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции: 1. Доставка на 7бр. центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж; 2. Доставка на 3бр. центробежни вертикални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж 3. Доставка на 3бр. центробежни вертикални потопяеми помпени агрегати за чиста вода; 4. Доставка на 17 броя потопяеми помпени агерегати за дренажни води и отводняване на работни участъци. Доставките ще се извършват в срок до 60 дни, считано от датата на получаване на писмена заявка. Обща прогнозна стойност на поръчката – 230 000 лева. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо количество - 30 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
230000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Сметката, по която участниците могат да внасят гаранциите за участие и изпълнение е IBAN BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна; 1. Гаранция за участие в процедурата – 1% от прогнозната стойност на обособената позиция, за която се подава оферта: • По обособена позиция №1 - 1 200лв; • По обособена позиция №2 - 700лв; • По обособена позиция №3 - 100лв; • По обособена позиция №4 - 300лв 2. Гаранция за изпълнение на договора: 3% от прогнозната стойност на съответната обособена позиция; 3. В случай, че участникът представя банкова гаранция за участие или изпълнение на договора, трябва да представи оригинала на издадената банкова гаранция. Всяка, представена от участник, банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменима, издадена от банка в полза на възложителя, с посочен срок на валидност и с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът й на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата /180 дни/ и изрично предвидена възможност за задържането и усвояването й по реда и условията на чл. 61 от ЗОП. Условията за задържане и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в Проекта на договор към настоящата документация. При представяне на банкова гаранция за изпълнение срокът на нейната валидност следва да бъде минимум 13 месеца /срока на договора за изпълнение + един месец, включващ срока за сключване на договор/. Същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на двустранен протокол за извършена доставка и представяне на фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец (Приложение №9 от документацията за участие), с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №10). 3. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - попълнен и подписан образец (Приложение №13) 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; 5. Документ за гаранция за участие в процедурата; 6. Информация по чл.56, ал.1, т.8 (Приложение №11); 7. Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение №12); 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №14); 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в случай че участника предлага подизпълнител, Приложение №15 от документацията за участие).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания / Изискуеми документи 1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на доставки със сходен предмет, като докажат успешното изпълнение на поне една доставка през последните 3 години /към датата на подаване на офертата/, на помпени агрегати, съответстващи по вид на обособената позиция за която подават оферта. Изискуеми документи: Списък на доставките на стоките, съответстващи по вид на обособената позиция за която се подава оферта, съдържащ изпълнените доставки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на вида на доставентие помпени агрегати, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за изпълнението им. Представените доказателства следва да съответстват на изискванията на чл. 51 ал.4 от ЗОП и да съдъжат информация, идентична със съдържащата се в списъка, така че да може да бъде направена категорична кореспонденция между тях. Списъкът се изготвя по приложения образец към документацията за участие. 2. Участниците следва да са производители, вносител или оторизиран дистрибутори на предлаганите помпени агрегати Изискуеми документи: Оторизационни писма или еквиваленти документи от производителя/те или от негов изключителен представител, (ако участника не е производител), че е упълномощен да предлага изделията, предмет на поръчката; 3. Участниците следва да декларират, че разполагат със собствена или наета сервизна база на територията на България за осигуряване на гаранционна поддръжка на предлаганите помпени агрегати. Изискуеми документи: Декларация (свободен текст). 4. Предлаганите от участника помпени агрегати следва да са произведени от производители с въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 /или еквивалент/ Изискуеми документи: Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) на фирмата производител на оферираните помпени агрегати – заверено от участника копие; 5. Предлаганите от участника помпени агрегати трябва да отговарят на приложените технически спецификации в документацията за участие Изискуеми документи: 5.1.Информационни материали на български език за всеки вид помпен агрегат, в които да бъде отбелязано за коя позиция от Приложение 3 (Техническа спецификация) се отнасят. 5.2.За всеки помпен агрегат да се представят технически характеристики, чертежи с габаритни размери, диаграми Q-H и Q-КПД с работна точка, съответстваща на техническата спецификация. Допустимите отклонения на работната точка по Q-H диаграма на всеки помпен агрегат да са ± 5% за дебит и напор. Предложения с по-големи отклонения от посочените ще се отстраняват с цялата обособена позиция, в която се намират. 5.3.За всеки помпен агрегат да се представи доказателство за съответствие на предложените диаграми Q-H с реално измерените стойности на параметрите на помпените агрегати, съгласно ISO 9906, Приложение А. 5.4.Официален документ от производителя, удостоверяващ гаранционният срок на цялото изделие - заверено копие от участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Стойност на поръчката; тежест: 70
Показател: Гаранционен срок на производителя за цялото изделие; тежест: 30
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Решение №32 от 11.05.2015г. на управителя на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за откриване на процедурата.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
24 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е публикувана и достъпна от деня на публикуване на обявлението в РОП, на интернет страницата на "В и К - Варна" ООД, рубрика „Профил на купувача‘‘. Желаещите да я получат е достатъчно да я изтеглят свободно и безплатно от профила на купувача на Възложителя. Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура. Ако лицата желаят да получат документацията и на хартиен носител, същата е платима в размер 24.00 лв. с включен ДДС. Плащането се извършва на касата на "В и К - Варна" ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер или по банков път по сметка на възложителя IBAN BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна. Документацията се получава от деловодството на "В и К - Варна" ООД, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер, срещу представен платежен документ. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Изпращането в последния случай става чрез куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за издаване на фактура, телефон, адрес за кореспонденция и приложено копие на платежен документ за преведена сума за документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.06.2015 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на “В и К – Варна” ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ, Зала 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 7бр. центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж
1) Кратко описание

Доставка на 7бр. центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж, съгласно приложена техническа спецификация в документацията за участие (Приложение №3.1).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

3) Количество или обем

Количество - 7бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 3бр. центробежни вертикални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж
1) Кратко описание

Доставка на 3бр. центробежни вертикални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж, съгласно приложената в докуменатацията за участие техническа спецификация (Приложение №3.2)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

3) Количество или обем

Количество - 3бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
70000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 3бр. центробежни вертикални потопяеми помпени агрегати за чиста вода
1) Кратко описание

Доставка на 3бр. центробежни вертикални потопяеми помпени агрегати за чиста вода, съгласно приложената в документацията за участие техническа спецификация (Приложение №3.3)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

3) Количество или обем

Количество - 3бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 17 броя потопяеми помпени агерегати за дренажни води и отводняване на работни участъци
1) Кратко описание

Доставка на 17 броя потопяеми помпени агерегати за дренажни води и отводняване на работни участъци, съгласно приложената в документацията за участие техническа спецификация (Приложение №3.4)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42122430

Описание:

Центробежни помпи

3) Количество или обем

Количество - 17 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12