Версия за печат

00338-2015-0008

BG-Разград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, За: инж. Ценка Таракчиева; Добрин Добрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618259; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: зам.-кмет на Община Разград; юрисконсулт - ОП в Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150505hkOH734279.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, За: Пкамена Тодорова; Силвия Янева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост, при който са заложени както преодоляването на вътрешнообщинските различия в областта на социално-икономическото развитие в района, така и на междуобщински различия с останалите общини в областта в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В него следва да намерят място постановките за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС. В ОУП на Община Разград следва да залегнат принципите на приемственост, гъвкавост и далновидност. Същевременно неговите решения трябва да са отражение на съвременните тенденции на развитие за намаляване на ресурсната зависимост, за оползотворяване на собствените потенциали, за запазване климатичните характеристики и устойчиво развитие на територията. Той трябва да предложи решения, в които по най-добрия начин да бъде реализиран наличния потенциал на Общината и да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и пла¬нове и други проучвания за територията на общината.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване на предварителен проект за общ устройствен план, окончателен проект за общ устройствен план и доклад за екологична оценка и оценка за съвместимост.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а участника определен за изпълнител – гаранция за изпълнение на договора.Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 1 000,00 лв. /хиляда лева/.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: Банкова гаранция за участие, която следва да отговаря на следните изисквания: - Да е изписан точно и пълно предмета на обществената поръчка, за която се отнася гаранцията. - Банковата гаранция да е учредена в полза на възложителя – Община Разград. - Банковата гаранция да бъде неотменяема и безусловна и да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане в срок до 3 /три/ работни дни при първо писмено искане от страна на възложителя. - Банковата гаранция да е със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от крайният срок за получаване на офертите. - Банковата гаранция трябва да е с подпис и печат на банката, име и длъжност на лицето, което я е подписало. Документ (оригинал или копие) удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, по следната сметката на Възложителя: IBAN: BG63SOMB91303358628200; BIC: SOMBBGSF; Име на банка: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – финансов център Разград; Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката, респективно договора, за която се представя гаранцията Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за участие, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 4, стая 403. Всички разходи по внасяне/откриване и обслужване на гаранциите са за сметка на Участника. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който те законно са престояли при него. Задържане и освобождаване гаранциите за участие – съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП. В хипотезата на чл. 62а от ЗОП, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, определен за изпълнител на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: Банкова гаранция за изпълнение. Документ (оригинал или копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на Възложителя: IBAN: BG63SOMB91303358628200; BIC: SOMBBGSF; Име на банка: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – финансов център Разград; Забележка: в платежния документ се посочва наименованието на поръчката, респективно договора, за която се представя гаранцията Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за изпълнение на договора, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 4, стая 403. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от бюджета на Община Разград. Редът и условията на плащанията по обществената поръчка са уредени в договора за изпълнение на обществената поръчка, а именно: Авансово плащане в размер на 20% от цената по чл. 2, ал. 1 от договора се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 20 работни дни след сключването на договора и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Междинно плащане в размер на 20% от цената по чл. 2, ал. 1 от договора, се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на проект на ОУП във фаза «ПП» от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписването на двустранен приемо-предавателен протокол по реда на чл. 11 и оригинална фактура; Междинно плащане в размер на 30 % от цената по чл. 2, ал. 1 от договора в 20 дневен срок след представяне на решение по Екологичната оценка /ЕО/ и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР и оригинална фактура, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателно плащане в размер на 30% след представяне на Окончателен проект на ОУП, приемо-предавателен протокол по реда на чл. 11, влязло в сила решение на Общински съвет Разград за одобряване на плана и представяне на оригинална фактура. В случай на наличие на сключен договор за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получаване на доказателства, за извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички плащания към ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената от него работа. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не прилага разпоредбата на чл.2, ал.4 от настоящия договор ако при приемане на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен или работата, или част от нея не е извършена от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение, както за участие в процедурата, така и за сключване на договор, Възложителят не изисква създаването на юридическо лице. Задължителен елемент от съдържанието на офертата е представянето на заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическои лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителя представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение - чл.49,ал.1 от ППЗОП. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор от един или от повече от участниците в обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Възложителят предвижда отстраняване на участник при наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП. Настоящото отбелязване е в съответствие с разпоредбата на чл.47, ал.3 от ЗОП. 2.В съответствие с разпоредбата на чл.47, ал.8 от ЗОП за подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал.5 на цитираната разпоредба от ЗОП, което изключва посочените в обявлението изисквания по ал.2 по отношение на подизпълнителите. 3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл.47, ал.9 - аналогия разпоредбата на чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 4.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Те трябва да отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията, посочени в настоящата документация. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа 3 отделни непрозрачни, запечатани и надписани плика, както следва:Плик №1 "Документи за подбор" съдържа:1.Оферта /Обр.№1/, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотар. заверено пълномощно. Когато У-к в процедурата е обединение, офертата се подава от представляващия обединението като за неприложимите данни следва да се посочва текст „неприложимо”.2.Представяне на участника /обр.№ 2/, което включва: Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифиц. информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 и по чл.48, ал.2 относно липсата на обстоятелствата по ал.1, подписана от лицата, които представляват у-ка, /по обр. № 3/.За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5. Подизпълнителите удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с декларация. Същите попълват приложения към документацията – обр.№ 3 декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, като не удостоверяват обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.5, респективно по т.5 и т.6 от образеца.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, съгл. чл.56,ал.3,т.1 от ЗОП документите по ал.1, т.1, б.“а“ и б.“б“ – Обр. № 2 и Обр. № 3 се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението.3.Списък на документите съдържащи се в офертата/Обр. № 4/.Когато участник ще използва подизпълнители, представените от тях документи се описват в Обр.№ 4.Когато участник в процедурата е обединение, представените за участниците в обединението документи се описват в Обр.№ 4.4. При Участници обединения - заверено от у-ка копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, т.5, и т.11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.6.Документ за внесена Гаранция за участие съгласно избрания от участника начин.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника.8.Декларация за липса на свързаност с друг участник /по обр. № 10/.9.Декларация за участие на подизпълнителите в поръчката, делът на тяхното участие и вида на работите, които ще извършат, ако участникът предвижда участието на подизпълнители /Обр.№ 11/ и Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката – /Обр.№ 12/.10.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП /Обр.№13/.11.Декларация за приемане условията на проекто - договора от участника /Обр.№14/.12. Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/цата, в случай че същата не е подписана от законния представител на у-ка. Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа:„Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ Обр.№15. Плик №3 "Предлагана цена съдържа: „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ - Обр.№16.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно разпоредбата на чл.50 от /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: Съгласно разпоредбата на чл.50 от /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – /образец№ 5/. Под сходни с предмета на поръчката услуги следва да се разбира: услуги по разработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение /препоръка, референция/, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък на екипа от експерти, които ще участват в изготвянето на общия устройствен план – /Образец № 6/ от документацията за участие. 3.Списък на екипа от експерти, които ще участват в изготвянето на екологична оценка и оценка на съвместимостта - експерти отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП – /Образец № 7/ от документацията за участие, към който се прилагат: - Декларации по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, подписани от всеки член на екипа от експерти за изготвяне на екологична оценка /образец № 8/. 4. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ внедрена и действаща система за управление на качеството, в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват проектиране или разработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи. 5. Декларация /по образец № 9/ за наличие на лицензиран софтуер в това число за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите за доказване на техническите възможности и квалификация, които са на чужд език се представят и в превод. При обединения – изискванията се покриват от един или повече от участниците в обединението, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1.Участниците да имат опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като имат изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, една или повече еднакви или сходни услуги за дейности по концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи. 2.Участникът следва да осигури екип от експерти, които ще участват в изготвяне на общия устройствен план, включващ: Експерт 1 – Ръководител на екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“ или „Урбанизъм“ или еквивалентна, или строителен инженер с образователна степен „магистър“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 7 години професионален опит по специалността. Експерт 2 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“ или „Урбанизъм“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит и опит в областта на устройственото планиране, в т.ч. устройствени схеми, ОУП, ПУП; Експерт 3 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; Експерт 4 - висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в проектирането на транспортно-комуникационни системи; Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години опит в проектирането на ВиК системи; Експерт 6 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Електроинженерство“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Експерт 7 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия“, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността. Експерт 8 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Ландшафтен архитект“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Експерт 9 - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Икономика“ или еквивалентна, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността, опит в разработването на финансово-икономически анализи; Експерт 10 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“/ „Геодезия“/, „ГИС и картография“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността, опит и работа с Географски информационни системи (ГИС). Експертите следва да притежават пълна проектантска правоспособност, валидна към момента на подаване на офертата, съответстваща на тяхната позиция в екипа. Едно физическо лице може да участва като експерт само в една оферта. Едно физическо лице не може да съвместява повече от 1 позиция в екипа от експерти. Продължава в VI.3 "Допълнителна информация"
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на Община Разград с адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, зала 102, ет.1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени лица, същите трябва да се легитимират с пълномощно / оригинал или заверено от участника копие/, което след своето представяне се предава на възложителя и остава неразделна част от документацията на обществената поръчка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от III.2.3 дясна част "Минимални изисквания за технически възможности": 3. Участникът следва да осигури екип от експерти, които ще участват в изготвянето на екологична оценка и оценка на съвместимостта - експерти отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП, включващ: Експерт 1 – Ръководител екип: Висше образование, степен "Магистър", специалност "Екология" или еквивалентно, с не по-малко от 5 /Пет/ години професионален опит по специалността; Експерт 2 – Климат и атмосферен въздух: Висше образование, степен "Магистър" в някоя от следните области "Метеорология", "Климатология", "Инженерна химия", "Химия" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 3 - Води: Висше образование, степен "Магистър", специалност "ВиК" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 4 – Геоложка основа, земи и почви: Висше образование, степен "Магистър" в някоя от следните области "Геология", "Инженерна геология", "Хидрология" "Почвознание" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 5 – Биологично разнообразие: Висше образование, степен "Магистър" в някоя от следните области "Биология", "Зоология", "Горско стопанство" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 6 – Ландшафт и културно историческо наследство: Висше образование, степен "Магистър" в някоя от следните области "Архитектура", "Градоустройствено планиране", "Урбанизиране" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 7 – Отпадъци: Висше образование, степен "Магистър" в област "Екология" или еквивалентно, с не по-малко от 3/три/години професионален опит по специалността; Експерт 8 – Вредни физически фактори: Висше образование, степен "Магистър" в някоя от следните области "Физика", "Биофизика" или еквивалентно, с не по-малко от 5/пет/години професионален опит по специалността. 4. Участникът трябва да има внедрена от акредитиран орган система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, а именно – проектиране или разработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи. 5. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер в това число за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката. При обединения – изискванията се покриват от един или повече от участниците в обединението, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ