Версия за печат

00338-2015-0008

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-13 от 05.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, За: инж. Ценка Таракчиева; Добрин Добрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618259; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: зам.-кмет на Община Разград; юрисконсулт - ОП в Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150505hkOH734279.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на поръчката същата възлиза на 100 000,00 лв. (сто хиляди лева) без включен ДДС. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност по-висока от 66 000,00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС, но не надвишава съответния праг, определен в чл. 45в, ал.2 от ЗОП Възложителят провежда открита процедура по ЗОП, като може да приложи предвидените в ЗОП опростени правила. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денчо Стоянов Бояджиев
Длъжност: кмет на Община Разград