Версия за печат

00274-2015-0001

BG-с.Руен: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Муазес Ружди- спец. канцелария, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mil.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Деловодство, етаж трети, стая 30

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча №2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово №3 Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница №4 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово №5 Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка №6 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден №7 Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево №8 Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско №9 Основен ремонт на улици по населени места с асфалт“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: територията на община Руен
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е "Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча №2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово №3 Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница №4 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово №5 Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка №6 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден №7 Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево №8 Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско №9 Основен ремонт на улици по населени места с асфалт“. Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология: фрезоване на съществуващата асфалтова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал), почистване асфалтово покритие, направа на битумен разлив, превоз и полагане плътен асфалтобетон с дебелина минимум 5 см

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
514583.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в „Инвестбанк"АД, офис Руен, BIC код IORTBGSF, IBAN: BG 89 IORT73783310900000 или на касата на Общината, или банкова гаранция. Гаранцията за участие в процедурата по обособени позиции е обособена позиция № 1 - 1037.00лв. ;Обособена позиция №2 - 500.00лв. ;Обособена позиция №3 - 166.00лв.;Обособена позиция №4 - 250.00 лв.;Обособена позиция №5 - 166.00лв.;Обособена позиция №6 - 833.00лв. ;Обособена позиция №7 - 83.00лв. ;Обособена позиция №8 - 333.00лв.;Обособена позиция №9 - 1775.00лв. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на възложителя, както следва: банка "Инвестбанк" АД, клон Бургас, офис Руен, IBAN: BG89IORT73783310900000, BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на провежданата обществена поръчка е от целеви субсидии за капиталови разходи по бюджета на община Руен за 2015г. Начин на плащане - в бълг.лева по банков път на база ерално извършени и приети СМР и надлежно оформени документи в срок от 10 дни, считано от получаване на целевата субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане и основен ремонт на общински пътища по ЗДБРБ за 2015г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи трета категория на основание чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. 1.Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 2.Представяне на участника, който включва посочване на: - единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - декларация по чл.47, ал.9, и - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1- т. І., регистрация в професионален регистър. 3. При участници обединения- договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 съгласно т. ІIІ. 2.2. „Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците” от Обявлението за поръчката и раздел 5., ІІ. от документацията за участие. 6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл.51, съгласно т. IІІ. 2.3. „Минимални изисквания за технически възможности и квалификация” от Обявлението за поръчката и раздел 5, ІІІ. от документацията за участие. 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП. 8.Декларация за ползване на подизпълнител/и по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, вида и дела на участието им. ; 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /когато е приложимо/); 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд ; 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 12.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 13.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по официална регистрация;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Обстоятелството се доказва с един или с няколко от следните документи: - удостоверение от банка - заверено копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изивсква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 1.Всеки участник следва да разполага с финансов ресурс в размер на 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Обстоятелството се доказва: - със списък за строителството, изпълнено от участника през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващо опит на участника в изпълнението на обекти, еднакви или подобни (сходни) с предмета на поръчката. Под „еднакви или подобни (сходни)” следва да се разбират: СМР – пътни работи и/или асфалтиране и/или рехабилитация и/или ремонт на улична мрежа/улици/ пътища. 2.Обстоятелството се доказва със: -списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, се представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. В случай, че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок на действие не по-рано от датата на завършване на обекта, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. 3.Обстоятелството се удостоверява с представяне на: - заверени с “Вярно с оригинала” копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа или еквивалент; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. Сертификатите следва да са с обхват строителство. 4.Обстоятелството се доказва със: - Справка-декларация за техническия екип по образец. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката.
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство. Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника. За строителство, посочено от участника като еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, задължително: а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Всеки участник трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване/техника за изпълнение на поръчката: - асфалтополагач- 1бр. - бандажен валяк- 1бр. - бандажен валяк до 3т.- 1бр. - пневматичен валяк- 1бр. - фреза- 1бр; - фугорезачка-2 бр; - автогудронатор- 1бр; - самосвал- 3бр; -компресор- 1бр; 3.Участниците трябва да притежават сертификати в областта на строителството: : -валиден ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалент; -валиден OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа или еквивалент; -валиден ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент; 4.Всеки участник следва да разполага с екип от служители/експерти, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка. Служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, трябва да отговаря на следните изисквания: • Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, със стаж минимум 3 (три) години като технически ръководител; • Специалист - контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 2 (две) години по контрол на качеството; • Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице с най-малко 2 (две) години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

заседателна зала в сградата на община Руен, с.Руен 8540, ул."Първи май" 18

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Органи, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията за труд. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес: www.nap.bg; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес: www.moew.government.bg; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Документацията за участие е публикувана на профила на купувача http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на лконкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
103750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово
1) Кратко описание

Изършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
83333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево
1) Кратко описание

Извуршване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Основен ремонт на улици по населени места с асфалт
1) Кратко описание

Извършване на СМР чрез преасфалтиране.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Преасфалтиране на отделни участъци по населени места съгласно техническа спецификация до размера на прогносната стойност.

Прогнозна стойност, без ДДС
177500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение