Версия за печат

00956-2015-0001

BG-с. Ценово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - II РИ ЕТАП - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с. Ценово, община Ценово
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектът предвижда в да се изгради малък парк за отдих с алейна мрежа, кътове за спорт с разполагане на уреди за фитнес на открито, кът за детска площадка , площадче с фонтан, места за сядане около него и големи зелени площи с богато озеленяване /висока и ниска растителност-виж част дендрология/. Алейната мрежа има градински характер давайки възможност за разходки и почивка и е развита събразявайки се с терена. Композиционен център на тази мрежа е кръглото площадче, на което е предвиден фонтан с различни водни ефекти /виж проект фонтан/. От това площадче се отделя тупикова алея, водеща до детска площадка със съоръжения, предвидени по нормите за такъв вид площадки. В северната част на парка има алея, около която са развити триъгълни джобове за спорт на открито. Там са предвидени съоръжения за фитнес на открито. Тези места са маркирани с декоративни паркови елементи от тухлени колони с осветление и стенички, придавайки индивидуалност на пространството и уют / виж чертежи/. Такива тухлени елементи има и към подхода за детската площадка, както и на символичния вход на парка от към главната улица. Тези тухлени композиции определят стила на парка. От южната страна на парка към главната улица са предвидени триъгълни паркови елементи, също от видима тухлена зидария, в които са разположени стълбове на парковото осветление, което ще играе ролата и на улично. От тази страна се намира и символичния вход към парка, маркиран от двете тухлени колони. След него има по широка напречна алея с цветна площ по средата и градински пейки около нея. В ляво от алеята, по средата на зелената площ е организира кът за сядане около голямо широколистно дърво /виж детайл/. До този кът се отива по пътечки от камък в тревата. Предвижда се целият парк да е ограден с жив плет с широчина 1.20 и височина около 1.20 до 1.50м. Това ще му придаде индивидуалност и чувство на спокойствие, влизайки вътре, а не облик на преходна градинка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г. до 224156.37 лева без ДДС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - II РИ ЕТАП - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година - до 146497.51 лева без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
370653.88 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

152


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума - за всяка обособена позиция в размер на: Обособена позиция № 1 - 2240 лева; Обособена позиция № 2 - 1460 лева 2.При сключване на договорите за СМР задължително следва да представят документи за внесена гаранция за изпълнение на договорите за всяка обособена позиция поотделно в размер на 3% от стойноста на строителството без ДДС (с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР на обекта) БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИИ: IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащания по Обособена позиция № 1: Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - I ви етап - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г. 1.1. МТСП извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (въз основа на споразумението между МТСП и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) сумите по изпълнението с ДДС, както следва: - авансово плащане 20% – в срок до 15 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №1; - 1 или 2 междинни (месечни) плащания – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №2; - окончателно плащане – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №3. 1.2. МТСП удържа от всеки акт за междинно плащане 20% от стойността на акта с ДДС, представляващи приспадащата се част от авансово платените средства с ДДС. При окончателното плащане МТСП удържа от последния акт остатъка до пълния размер на авансово платените средства с ДДС. 1.3. Документацията за всички плащания и свързаните с нея действително извършени строителни работи на обекта подлежат на контрол и приемане от страна на ПКБ по отношение на количество и качество. В случай на констатирани от ПКБ на място и по документи несъответствия, плащането се извършва в съответния срок, който започва да тече след отстраняване на несъответствията. 1.4. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително изпълнени видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от строителния надзор (при необходимост) и от ПКБ. 1.5. Всяко искане за плащане се съгласува от ПКБ и МТСП. 1.6. В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. По Обособена позиция № 2: Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - II ри етап - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 г. 1.1. Община Ценово изплаща сумата по договора с ДДС, както следва: - авансово плащане (20% от сумата по чл. 2 с ДДС) – в срок до 15 работни дни след представяне на фактура за авансово плащане; - 1 или 2 междинни (месечни) плащания – в срок до 25 работни дни след подписване на протоколи и актове за извършено строителство; - окончателно плащане – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени протоколи и актове за извършено строителство. 1.2. Община Ценово удържа от всеки акт за междинно плащане 20% от стойността на акта с ДДС, представляващи приспадащата се част от авансово платените средства с ДДС. При окончателното плащане Община Ценово удържа от последния акт остатъка до пълния размер на авансово платените средства с ДДС. 1.3. Документацията за всички плащания и свързаните с нея действително извършени строителни работи на обекта подлежат на контрол и приемане от страна на Община Ценово по отношение на количество и качество. В случай на констатирани от Община Ценово на място и по документи несъответствия, плащането се извършва в съответния срок, който започва да тече след отстраняване на несъответствията. 1.4. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително изпълнени видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от строителния надзор (при необходимост) 1.5. Всяко искане за плащане се съгласува от Инвеститорския контрол и Строителния надзор на общината. 1.6. В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всеки кандидат или участник трябва да докаже възможностите си за: - създаване на заетост при реализиране на строителните дейности по Обособена позиция № 1: Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - I ви етап - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г., чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни (забележка: имайки предвид публикувана от Агенция по заетостта справка за средното за страната равнище на безработица за деветмесечието на 2014 г., изпълнителите на СМР/СРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица над средното за страната, трябва да наемат регистрирани в съответната ДБТ безработни лица, които са не по-малко от 50% от общо заетите на обекта, а изпълнителите на СМР/СРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица под средното за страната – безработни лица, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта); - постигане на пазарно съотношение на труд и материали; - изплащане на пазарни заплати (не по-ниски от минималната цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; - заплащане на осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; - осигуряване на реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Всеки кандидат или участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 2. Всеки кандидат или участник трябва да е регистриран по Закона за търговския регистър или по Закона за регистър БУЛСТАТ и да докаже регистрацията си. 3. Всеки кандидат или участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За Обособена позиция № 1: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г.: 1.1. Удостоверениe от банкa, доказващо наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс на участника – не повече от 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка; 1.2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, ако е приложимо (забележка: годишният финансов отчет или някоя от съставните му части не се представят, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра); 2. Обособена позиция № 2 Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - II ри етап - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година -няма изисквания За Обособена позиция № 2 - Няма изисквания за икономическо и финансово състояние за Обособена позиция № 2 Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - II ри етап - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година
Минимални изисквания: 1. Всеки кандидат или участник трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 30 на сто от прогнозната стойност на Обособена позиция № 1: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г. 2. Няма изисквания за икономическо и финансово състояние за Обособена позиция № 2 Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - II ри етап - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата (Приложение – Списък строителство за 5 г. ОБРАЗЕЦ №5а и 5б); 2. За строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, се представят: - посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 3. Списък на технически лица (технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрол на качеството и др.) - (Приложение – Декларация-списък на служителите/експертите ОБРАЗЕЦ №6а), като се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършване на строителството; 4. Списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Списък квалифицирани работници ОБРАЗЕЦ №6-ОП), съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България; 5.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство (забележка: за обезпечаване изпълнението на поръчката участникът задължително трябва да разполага с необходимата техника и инструментариум); 6.Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; 7. Сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата или участника със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката;
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да докаже строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката; 2. Всеки участник трябва да има на разположение техническото оборудване; 3. Всеки участник трябва да има на разположение технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрол на качеството; 4. Сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата или участника със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 4. Всеки участник трябва да разполага са квалифицирани работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България; Ако съответния участник в процедурата не разполага със собствена техника или назначени технически лица и квалифицирани работници, може да дакаже изискванията с наемане от трети лица, като докаже, че разполага с тях за периода на изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Решение № РД11/060 от 04.05.2015 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Предоставяне на достъп до документацията за участие – в Община Ценово, с. Ценово, ул. "Цар Освободител"№ 66 ет. 3, стая 303, както и на официалната интернет страница на Община Ценово - http://www.tsenovo.eu/. 2. Място и срок за получаване/закупуване на документацията за участие. Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 7 от ЗОП, документация за участие в процедурата може да се закупи, всеки работен ден до 17.00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Място на получаване - Община Ценово, с. Ценово, ул. "Цар Освободител"№ 66 ет. 3, стая 303, срещу представен документ за закупуване на документацията за участие в размер на 10 (десет) лева с ДДС, платени в касата на общината или по банков път: IBAN: BG04CECB97908476542700 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – гр. РУСЕ офис Ценово

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.06.2015 г.  Час: 10:30
Място

Сграда на общинска администрация, ул. "Цар Освободител" № 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект Красива България 2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г.
1) Кратко описание

Изграждане на нов парк за отдих с фонтан и съоръжения за отдих и спорт

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

Проектът предвижда в този терен да се изгради малък парк за отдих с алейна мрежа, кътове за спорт с разполагане на уреди за фитнес на открито, кът за детска площадка , площадче с фонтан, места за сядане около него и големи зелени площи с богато озеленяване /висока и ниска растителност-виж част дендрология/. Алейната мрежа има градински характер давайки възможност за разходки и почивка и е развита събразявайки се с терена. Композиционен център на тази мрежа е кръглото площадче, на което е предвиден фонтан с различни водни ефекти /виж проект фонтан/. От това площадче се отделя тупикова алея, водеща до детска площадка със съоръжения, предвидени по нормите за такъв вид площадки. В северната част на парка има алея, около която са развити триъгълни джобове за спорт на открито. Там са предвидени съоръжения за фитнес на открито. Тези места са маркирани с декоративни паркови елементи от тухлени колони с осветление и стенички, придавайки индивидуалност на пространството и уют / виж чертежи/. Такива тухлени елементи има и към подхода за детската площадка, както и на символичния вход на парка от към главната улица. Тези тухлени композиции определят стила на парка. От южната страна на парка към главната улица са предвидени триъгълни паркови елементи, също от видима тухлена зидария, в които са разположени стълбове на парковото осветление, което ще играе ролата и на улично. От тази страна се намира и символичния вход към парка, маркиран от двете тухлени колони. След него има по широка напречна алея с цветна площ по средата и градински пейки около нея. В ляво от алеята, по средата на зелената площ е организира кът за сядане около голямо широколистно дърво /виж детайл/. До този кът се отива по пътечки от камък в тревата. Предвижда се целият парк да е ограден с жив плет с широчина 1.20 и височина около 1.20 до 1.50м. Това ще му придаде индивидуалност и чувство на спокойствие, влизайки вътре, а не облик на преходна градинка.

Прогнозна стойност, без ДДС
224156.37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 122

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - II РИ ЕТАП - финансиран с бюджетни средства,
1) Кратко описание

Изграждане на нов парк за отдих със съоръжения за спорт и почивка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

Проектът предвижда в този терен да се изгради малък парк за отдих с алейна мрежа, кътове за спорт с разполагане на уреди за фитнес на открито, кът за детска площадка , площадче с фонтан, места за сядане около него и големи зелени площи с богато озеленяване /висока и ниска растителност-виж част дендрология/. Алейната мрежа има градински характер давайки възможност за разходки и почивка и е развита събразявайки се с терена. Композиционен център на тази мрежа е кръглото площадче, на което е предвиден фонтан с различни водни ефекти /виж проект фонтан/. От това площадче се отделя тупикова алея, водеща до детска площадка със съоръжения, предвидени по нормите за такъв вид площадки. В северната част на парка има алея, около която са развити триъгълни джобове за спорт на открито. Там са предвидени съоръжения за фитнес на открито. Тези места са маркирани с декоративни паркови елементи от тухлени колони с осветление и стенички, придавайки индивидуалност на пространството и уют / виж чертежи/. Такива тухлени елементи има и към подхода за детската площадка, както и на символичния вход на парка от към главната улица. Тези тухлени композиции определят стила на парка. От южната страна на парка към главната улица са предвидени триъгълни паркови елементи, също от видима тухлена зидария, в които са разположени стълбове на парковото осветление, което ще играе ролата и на улично. От тази страна се намира и символичния вход към парка, маркиран от двете тухлени колони. След него има по широка напречна алея с цветна площ по средата и градински пейки около нея. В ляво от алеята, по средата на зелената площ е организира кът за сядане около голямо широколистно дърво /виж детайл/. До този кът се отива по пътечки от камък в тревата. Предвижда се целият парк да е ограден с жив плет с широчина 1.20 и височина около 1.20 до 1.50м. Това ще му придаде индивидуалност и чувство на спокойствие, влизайки вътре, а не облик на преходна градинка.

Прогнозна стойност, без ДДС
146497.51 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 152