Версия за печат

00571-2015-0022

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3, За: юрк. Йорданка Керанкова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442; 0359 0886770016, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Място/места за контакт: юрк. Йорданка Керанкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=68/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за хлораторни апарати ”Wallace & Tiernan”, намиращи се на експлоатация във ”ВиК” ЕАД Бургас.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за хлораторни апарати (на фирма Wallace & Tiernan GMBH) за 2015 година, описани по вид и количества в техническата спецификация към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34320000

Описание:

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата и вида на изделията за 2015 година са посочени в техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: на основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие в процедурата. Гаранция за изпълнение: на основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране от Възложителя. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и подписан приемателно – предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника – Образец №1, с приложен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, което включва: 1.1. Административни сведения на участника с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът/ участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. 1.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Образец №2. 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Офертата, се представя и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ). В договора за обединение задължително се посочва разпределението на задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора. 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец №3. 4. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец №4. Декларацията се представя, в случай, че участникът ще ползва подизпълнители, като същата се попълва от подизпълнителя. 4.1. Декларация по чл.47, ал.8 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП за подизпълнител – Образец №4.1 5. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №8. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата на участник, който: 1. Не е представил някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; 2. За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5; 3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 4. Който е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 5. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53 от ЗОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 2. Доказателства за представителство със срок на валидност, не по-малък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка. Документ, удостоверяващ, че участникът е официален представител на производителя на хлораторни инсталации Wallace & Tiernan. С официалното представителство се гарантира качеството на резервните части и пълната им съвместимост при съответствие на частите с дадената помпа или инсталация. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка са както следва: Участникът в процедурата да има ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът в процедурата да представи оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ID номер 68/04.05.2015 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 650407 от 25.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.05.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3, ет.4, Конферентна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Когато участникът лично присъства на действията на комисията, следва да се представи лична карта и документ, удостоверяващ, че е законен представител на съответния участник, ако присъства упълномощен представител следва да се представи заверено пълномощно. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите промяната се публикува на интернет адреса на Възложителя – www.vik-burgas.com в раздел Профил на купувача/ Обществени поръчки.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Началото на 2016 година

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна, като Възложителят предоставя пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.vik-burgas.com в раздел Профил на купувача/ Обществени поръчки. Разяснения по документацията за участие във връзка с постъпили запитвания ще се публикуват на интернет адреса на Възложителя www.vik-burgas.com в раздел Профил на купувача/ Обществени поръчки. Ако лицатата поискали разяснение по документацията за участие са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуване в профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ