Версия за печат

00797-2015-0004

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. Александровска №26, За: Златан Христов, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: z.hristov@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20784.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас“

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 643260 от 16.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93-ОП-1(11) / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
30.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Енерджи Съплай“ ЕООД ЕИК 175392783, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ №2, ет.3, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9848785

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 89000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Енерджи Съплай“ ЕООД, ЕИК: 175392783, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ №2, ет.3, представлявано от Соня Николова-Кадиевав, качеството на управител; 2. „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД, ЕИК: 202501916, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Силвър център, ет.1, офис 22, представлявано от Даниела Войнова, в качеството на управител; 3. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, ЕИК: 175370769, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, бул. „Цар Освободител“ №14, ет.3, представлявано от Калоян Колев, в качеството му на упълномощен представител на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД; 4. „Мост Енерджи“ АД, ЕИК: 201325372, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ №118, представлявано от Тони Тенева, в качеството и на изпълнителен директор;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор