00016-2015-0004

BG-Априлци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, обл. Ловеч, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - гл. експерт Общинска собственост; Станислава Нанкова-Директор дирекция УТОСЕ, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-540-00016_2015_0004.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Закупуване на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания, за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на неупотребяван специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания със следните характеристики: 1. Тип на двигателя: дизелов; 2. Обем на двигателя – не повече от: 3000 куб. см.; 3. Мощност на двигателя – до 170 kW; 4. Норма на екологичност/Стандарт на двигателя: минимум Euro 6 (съответствие с европейските стандарти за вредни емисии); 5. Волан с хидравлична кормилна уредба; 6. Климатик/климатроник за зоната на водача и салона за пътници; 7. Въздушни възглавници - задни; 8. Сгъваема механична рампа за инвалидна количка, отговаряща на всички изисквания и стандарти свързани със специалното предназначение на МПС; 9. Да има място за инвалидна количка, оборудвано с обезопасяващи механизми; 10. Електрически отваряема автобусна врата, разположена отдясно по посока на движение и задни врати – с механично отваряне; 11. Затъмнени странични прозорци от двоен стъклопакет; 12. Брой пътнически седалки – 18 бр., оборудвани с предпазни колани, и пространство за 1 бр. инвалидна количка мин. 2.м2; 13. Централно заключване на вратите; 14. Спирачна система с ABS – антиблокираща система; 15. Да има актуален сервизен талон/книжка с пълна сервизна история;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се закупуване на един брой специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

50


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 1 000 (хиляда лева). Гаранцията участие се представят от участника в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10 BIC: UBBSBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на: • отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка; • останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: • оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; • е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци, IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10 BIC: UBBSBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва безвъзмездна финансова помощ в съответствие с условията на сключен договор № 33/3/3211562 от 19.03.2015 г. между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ „Троян – Априлци“ и Община Априлци по мярка41 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Авансово плащане по договора не се предвижда. Възложителят извършва окончателно плащане в срокове и условия по реда на ПМС 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване на останалата дължима сума. Възложителят подава Заявка за безлихвен заем до ДФЗ – РА след цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата (ОБРАЗЕЦ 1); 2 Представяне на участника (ОБРАЗЕЦ 2); 3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо); 4 Споразумение за създаване на обединение за участие в обществена поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е приложимо); 5 Декларации по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 3); 6 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ОБРАЗЕЦ 5); 8 Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под формата на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2015-0004. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел „Изисквания и условия към гаранциите“. 9Доказателства за техническите възможности и/или квалификация В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 9 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2, 4, 6, 7., 8., 9., 10., се представят за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2.,6., се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т. 10. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 3. се представят в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извър¬шен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за из¬вършване на официални преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: А) Списък на доставките, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка (Образец № 6), заедно с доказателства за извършените доставки (приемо – предавателни протоколи и др. документи) Б) Заверено копие на валиден Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна
Минимални изисквания: а.) Участникът следва за последните 3 години (2012, 2013 и 2014) да е изпълнил най – малко две доставки с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка, а именно на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания/или на пътнически автомобили (автобуси), с минимум 12 пътнически места, както и други подобни. Представя се Списък на доставките, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка по образец на Възложителя, заедно с доказателства за извършените доставки (приемо – предавателни протоколи и др. документи). б.) Участниците да представят сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката. Представят се заверени копия от сертификата/ите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 652167 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 84 UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:40
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 отварянето на офетите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомянване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва безвъзмездна финансова помощ в съответствие с условията на сключен договор № 33/3/3211562 от 19.03.2015 г. между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ „Троян – Априлци“ и Община Априлци по мярка41 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Априлци, обл. Ловеч, ул. Васил Левски № 109, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1796@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

URL: http://apriltsi.acstre.com/home.html.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ