Версия за печат

00056-2015-0008

BG-Харманли: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903939

Община Харманли, пл. Възраждане № 1, За: Цвета Черкезова, РБългария 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.harmanli.nit.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на община Харманли
Код NUTS: BG422
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Цел на обществената поръчка Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка по конкретните обособени позиции.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71600000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество, което се предвижда като възможно за възлагане е за общ приблизителен брой сгради 10, което се равнява на приблизително 46 700 квадратни метра разгъната застроена площ

Стойност, без да се включва ДДС
1254685 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За участие в процедурата се предвижда участникът да представи гаранция за участие в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на обособената позиция за която кандидатсва, в абсолютна сума, посочена в документацията за участие. След провеждане на процедурата за избор на изпълнител, определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността за която следва да се сключи договорът преди сключването му.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договорите ще се извършва изцяло по правилата на ББР и уговореното в Договорите за целево финансиране Приложение № 11 от Методическите указания на МРРБ, утвърдени по Националната програма за енергийна ефективност приета с ПМС №18 от 2.02.2015г.. Начинът за плащане е подробно описан в проектния договор за обособената позиция за която кандидатът е решил да участва.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

не се изисква

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискванията към желаещите да участват в обществената поръчка са подробно описани в документацията за участие в настоящата процедура.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

подробно описани в документацията

Изисквано минимално/ни ниво/а:

подробно описани в документацията

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

подробно описани в документацията

Изисквано минимално/ни ниво/а:

подробно описани в документацията

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 И 2 - Архитект - Строителен инженер - Електроинженер - Инженер ОВК - Инженер - Строителен Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Участникът следва да разполага с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал, 9 от Закона за енергийната ефективност, които: имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария; имат придобит стаж по специалността не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър" и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър”; са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Техническо предложение; тежест: 50%
Показател: Ценово предложение; тежест: 30%
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20%
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на Община Харманли, гр. Харманли, пл. Възраждане 1, конферентна зала - ет.4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване. На откритите заседания могат да присъстват и представители на Сдруженията на собствениците регистрирани по реда на ЗУЕС на територията на Община Харманли

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цел на обществената поръчка Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка по конкретните обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”
1) Кратко описание

извършване на архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71200000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

възможни 10 сгради с общо 46700 кв.м РЗП

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
275530 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”
1) Кратко описание

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71200000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

приблизително 10 сгради с около 46 700 кв. м РЗП

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
196500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”
1) Кратко описание

Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71200000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

приблизително 10 сгради с около 46700 кв.м РЗП

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
782655 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г.