Версия за печат

00684-2015-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=91.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141770, 33141750

Описание:

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини
Изкуствени стави

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

Стойност, без да се включва ДДС
706000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: N Наименование Гаранции I. Остеосинтезни средства 1 280,00 /хиляди двеста и осемдесет/ лв II. Ъгловостабилни остеосинтезни средства 270,00 /двеста и седемдесет/ лв III. Еднополюсна тазобедрена ендопротеза 140,00 /сто и четиридесет/ лв ІV. Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване 690,00 /шестстотин и деветдесет/ лв V. Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване 1 990,00 /хиляда деветстотин и деветдесет/ лв VІ. Тотална колянна ендопротеза 900,00 /деветстотин/ лв VII. Частична колянна ендопротеза 320,00 /триста и двадесет/ лв VIII. Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза 720,00 /седемстотин и двадесет/ лв IX. Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла 750,00 /седемстотин и петдесет/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 -5 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включват: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код (ЕИК) -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документа за внесена гаранция Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: -Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съотв. с чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с мед. изделия издаден от компетентен орган на съответната държава -Оторизационно писмо на името на участника от производителят на мед. изделие или упълномощеният му представител -Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с обхват на сертификация с обхват сходен с предмета на поръчката / обособената позиция, за която кандидатства -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката -Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора -Декларация, че участникът ще осигури мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване -Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП -Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице като предварителен договор или декларация от третото лице. -Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП -Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП -Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено съгласно образеца в Приложение № 2 към документацията и да съдържа: -Tехническо предложение - сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ – заверено от участника копие /представят се само за обособени позиции I и II, посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят/; - декларация, че оферираните продукти по обособени позиции III, IV, V, VI, VII, VIII и IX са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. /подава се само от участници по обособени позиции III, IV, V, VI, VII, VIII и IX/; -Сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя -Подробни проспекти на бълг. език с пълни техн. показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба -Декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти мин. 70% -Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът може да приложи, ако прецени за необходимо, и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции от съответната обособена позиция/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: - да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ. - да са оторизирани от производителя на медицинското изделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да продават медицинските изделия в България. - да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката/обособената позиция, за която кандидатстват. - да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката, kато през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. - да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. - да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. - да осигурят мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване. - yчастниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. - yчастниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: -Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. -Участниците трябва да оферират продукти по обособени позиции III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, които са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. -Участниците трябва да оферират продукти на производител, който е внедрил стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. -Оферираните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност минимум 70 % /седемдесет процента/. -Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 075704 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Остеосинтезни средства
1) Кратко описание

Остеосинтезни средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141770

Описание:

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини

3) Количество или обем

Остеосинтезни средства

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
128000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ъгловостабилни остеосинтезни средства
1) Кратко описание

Ъгловостабилни остеосинтезни средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141770

Описание:

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини

3) Количество или обем

Ъгловостабилни остеосинтезни средства

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Еднополюсна тазобедрена ендопротеза
1) Кратко описание

Еднополюсна тазобедрена ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Еднополюсна тазобедрена ендопротеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване
1) Кратко описание

Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
69000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване
1) Кратко описание

Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
199000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Тотална колянна ендопротеза
1) Кратко описание

Тотална колянна ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Тотална колянна ендопротеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Частична колянна ендопротеза
1) Кратко описание

Частична колянна ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Частична колянна ендопротеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
32000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза
1) Кратко описание

Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла
1) Кратко описание

Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
75000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване