Версия за печат

00267-2015-0039

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: op.plovdiv.bg.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150403qyQY1257509.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Милена Трифонова, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство - фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Доброволно формирование "Пловдив 112"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършването на доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Доброволно формирование "Пловдив 112" се извършват на посочен от Възложителя административен адрес и след предварителна писмена заявка от длъжностни лица на Община Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 35811100, 33730000, 33952000, 39561132, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Пожарникарски униформи
Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи
Маски за предпазване от опасните продукти на разлагане
Текстилни мотиви и емблеми
Работни ръкавици

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставки на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Доброволно формирование "Пловдив 112" по всички шестнадесет обособени позиции. Посочената стойност е прогнозна.

Стойност, без да се включва ДДС
49066.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1) Гаранция за участие в размер както следва: Обособена позиция №1- 54лв. (петдесет и четири лева); Обособена позиция №2-46 лв. (четиридесет и шест лева); Обособена позиция №3- 10лв. (десет лева); Обособена позиция №4-20 лв. (двадесет лева); Обособена позиция №5- 45 лв. (четиридесет и пет лева); Обособена позиция №6- 15лв.(петнадесет лева); Обособена позиция №7- 20лв. ( двадесет лева); Обособена позиция №8-8лв. (осем лева); Обособена позиция №9- 9лв. (девет лева); Обособена позиция №10- 5лв. (пет лева); Обособена позиция №11-5лв. (пет лева); Обособена позиция №12-90лв. (деветдесет лева); Обособена позиция №13- 10лв. (десет лева); Обособена позиция №14- 7лв. (седем лева); Обособена позиция №15 –2 лв. (два лева); Обособена позиция №16 –130 лв. (сто и тридесет лева). Участникът избира сам формата на гаранция. При избора на гаранция за участие – парична сума, то тя може да се внесе в касата на Общината или по банков път на следната банкова сметка: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката- гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за участие не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение също може да се внесе в касата на Общината, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума може да бъде внесена по горепосочената сметка на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни след приемане на окончателното изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Гаранция за изпълнение не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания , както и за обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор към документацията на настоящата обществена поръчка. За извършена доставка на стоки по конкретна заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на действително доставените с добро качество и без забележки стоки, образувана, съгласно единичните цени по Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените по Ценовото предложение са крайни и включват всички разходи, свързани с изпълнението на договорa, включително транспортни разходи, мита, данъци, такси, възнаграждения за труд, командировъчни, товаро-разтоварни дейности и т.н. Цената на договора не може да бъде променяна, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. Плащанията по него се осъществяват не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на доставяне и приемане на стоките, ведно с оригинална фактура, надлежно оформена с всички необходими реквизити, съгласно данъчното законодателство, и приемо-предавателен протокол, подписан от страните без възражения. Срокът за плащане по изключение може да бъде удължен до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина, съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал.3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/ или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.1. e осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 1.2. е обявен в несъстоятелност; 1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалище, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 1.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 1.8. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.9. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 1.10. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 1.11. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 2.2. Посочените в т.1.1. – т.1.9. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени. 3. Обособени позиции от No1 до No15- са запазени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки участник представя следните документи: 2.1. Плик №1 “Документи за подбор” със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта – по приложения към документацията Образец №1 3. Представяне на участника, което включва: a) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №4 в) декларация, удостоверяваща дали участникът е вписан в регистъра на специалните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. 4.При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице); 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума за обособената позиция/позиции, за които участва (не се прилага за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,както и за обединения, в които участват само такива лица). 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Образец №8 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП – Образец №5 9. Декларация за ползване на подизпълнители – Образец №6 10. Декларация за съгласие на подизпълнители – Образец № 7 11. Списък на доставките, извършени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно раздел III.2.3. от настоящото обявление. 2.2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец №2, при съблюдаване натехническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката. 2.3. Плик №3: „Предлагана цена” Ценовото предложение се подготвя от участника на хартиен носител по Образец № 3. Забележка: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №1, №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции,по които участникът участва, същите се представят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък на доставките, извършени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгл. чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП и които са на обща минимална стойност, равна на стойността на обособената позиция , за която участва. Ако участва за повече от една позиция, стойността се изчислява кумулативно за всички позиции, за които участва. Под "сходни" следва да се разбират доставки на работно облекло/ лични предпазни средства, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства участникът (не се изисква от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има опит, свързан с предмета на поръчката, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка, които са на обща минимална стойност без ДДС, равна на стойността на обособената позиция, за която участва без ДДС. Ако участва за повече от една позиция, стойността се изчислява кумулативно за всички позиции, за които участва.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 026 - 042803 от 06.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, ет. III, зала 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача" - "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на общината - най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Лятно защитно яке"
1) Кратко описание

Доставки на летни защитни якета, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

35811100

Описание:

Пожарникарски униформи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Техническите спецификации.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5416.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Зимно защитно яке"
1) Кратко описание

Доставки на зимни защитни якета, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18221000

Описание:

Непромокаеми дрехи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Зимно поларено яке"
1) Кратко описание

Доставки на зимни поларени якета, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18213000

Описание:

Якета за предпазване от вятър

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Ансамбъл- яке и панталон"
1) Кратко описание

Доставки на ансамбли, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18222200

Описание:

Ансамбли

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Летен защитен панталон"
1) Кратко описание

Доставки на панталони, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

35811100

Описание:

Пожарникарски униформи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Летен панталон"
1) Кратко описание

Доставки на летни панталони, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18234000

Описание:

Панталони

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1583.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Зимен защитен полугащеризон"
1) Кратко описание

Доставки на зимни полугащеризони, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18221000

Описание:

Непромокаеми дрехи

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция "Летен полугащеризон"
1) Кратко описание

Доставки на летни полугащеризони, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция "Пуловер"
1) Кратко описание

Доставки на пуловери, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18235100

Описание:

Пуловери

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
916.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция "Тениска без яка"
1) Кратко описание

Доставки на тениски без яка, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18331000

Описание:

Тениски

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
583.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция "Тениска с яка"
1) Кратко описание

Доставки на тениски с яка, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18331000

Описание:

Тениски

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция "Работни обувки"
1) Кратко описание

Доставки на работни обувки, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18830000

Описание:

Предпазни обувки

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9416.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция "Гумени ботуши"
1) Кратко описание

Доставки на гумени ботуши, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18815000

Описание:

Ботуши

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1083.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция "Защитни ръкавици- противосрезни"
1) Кратко описание

Доставки на защитни ръкавици, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18141000

Описание:

Работни ръкавици

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
716.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция "Защитни ръкавици"
1) Кратко описание

Доставки на защитни ръкавици, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18141000

Описание:

Работни ръкавици

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
266.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция "Предпазна екипировка, принадлежности и аксесоари"
1) Кратко описание

Доставки на предпазна екипировка, принадлежности и аксесоари, съгласно техническите спецификации на възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18100000, 18444200, 33735100, 33952000, 39561132, 39561133

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Предпазни каски
Предпазни очила
Маски за предпазване от опасните продукти на разлагане
Текстилни мотиви и емблеми
Отличителни знаци

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническите спецификации на възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12