Версия за печат

00045-2015-0006

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Ива Панайотова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150430tPCl575872.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Извършване на имунохистохимични изследвания; Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии; Обособена позиция №3: Извършване на клинично-химични изследвания; Обособена позиция №4: Извършване на микробиологични изследвание; Обособена позиция №5: Извършване на имунохематологични изследвания; Обособена позиция №6: ФИД и кръвно-газов анализ; Обособена позиция №7: Извършване на изследвания по медицинска генетика

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
база на изпълнителя
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Извършване на имунохистохимични изследвания; Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии; Обособена позиция №3: Извършване на клинично-химични изследвания; Обособена позиция №4: Извършване на микробиологични изследвание; Обособена позиция №5: Извършване на имунохематологични изследвания; Обособена позиция №6: ФИД и кръвно-газов анализ; Обособена позиция №7: Извършване на изследвания по медицинска генетика

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

по спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
85000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие - Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие както следва: - за обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания – 120 лв. /сто и двадесет лева/ - за обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии – 300 лв. /триста лева/ - за обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания – 150 лв. /сто и петдесет лева/ - за обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания – 130 лв. /сто и тридесет лева/ - за обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания – 130 лв. /сто и тридесет лева/ - за обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ – 10 лв. /десет лева / - за обособена позиция № 7: Медицинска генетика – 10 /десет лева/ при условията на чл. 59, ал. 1 и 2 , чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя: „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД Общинска банка АД, Пловдив (BIC): SOMBBGSF, банкова сметка в лева (IBAN): BG 21SOMB 91301010160501; или внесена в касата на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция - оригинал. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни след крайният срок за получаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. Ако Участникът представи Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

разсрочено 30 (тридесет) дни

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който : 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. e обявен в несъстоятелност; 3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие; 5. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Изискванията на чл. 47 ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за : а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице търговец ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 3. За обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Обособена позиция №1 „Извършване на имунохистохимични изследвания”: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие; 4. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; 5. Участниците следва да отговарят на изискванията на Наредба №18 от 06 август 2002г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология” /Приложение №11/. 8.7.2. За Обособена позиция № 2: „Извършване на сцинтиграфии”: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3.Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издадена от Агенция за ядрено развитие – заверено от участника копие; 4. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие; 5. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; 6. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба №48 от 11 декември 2009г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина” /Приложение №11/. 8.7.3. За Обособена позиция №3 Извършване на клинично-химични изследвания: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба № 35 от 06 август 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория” /Приложение №11/; 4. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие 5. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; 8.7.4. За Обособена позиция №4: „Извършване на микробиологични изследвания”: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба №4 от 25 януари 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология” /Приложение №11/; 4. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие 5. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; Продължение в т.VІ.3.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.06.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

в брой или по банков път

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.06.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов"№15А, сграда на Администрация на "КОЦ-Пловдив" ЕООД

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

За Обособена позиция №5: „Извършване на имунохематологични изследвания”: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба №9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология” /Приложение №11/; 4. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие 5. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; . За Обособена позиция №6 „ФИД и кръвно-газов анализ”: Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие 4. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; 8.7.7. За Обособена позиция №7 Медицинска генетика Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение /я, издадено /ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските изследвания; 3. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба № 38 от 20.08. 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика” /Приложение №11/; 4 Разрешение за осъществяване на дейност – заверено от участника копие; 5. В приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на имунохистохимични изследвания
1) Кратко описание

Извършване на имунохистохимични изследвания, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спецификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на сцинтиграфии
1) Кратко описание

Извършване на сцинтиграфии, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Извършване на клинично-химични изследвания
1) Кратко описание

Извършване на клинично-химични изследвания, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Извършване на микробиологични изследвания
1) Кратко описание

Извършване на микробиологични изследвания, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Извършване на имунохематологични изследвания
1) Кратко описание

Извършване на имунохематологични изследвания, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ФИД и кръвно-газов анализ
1) Кратко описание

ФИД и кръвно-газов анализ, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Извършване на изследвания по медицинска генетика
1) Кратко описание

Извършване на изследвания по медицинска генетика, съгласно спесификацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

3) Количество или обем

съгласно спесификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12