Версия за печат

00684-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, София, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=82.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София, ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39831200, 33198200, 39831210, 24111500, 24455000, 33741300, 39831000

Описание:

Детергенти
Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране
Детергенти за съдомиялни машини
Газове с медицинска употреба
Дезинфектанти
Дезинфектанти за ръце
Перилни и почистващи препарати

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
249768.12 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 70
Критерий: Срок на доставка; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 16 - 024388 от 23.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: VII-1-30 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Дезинфектанти за ръце и кожа
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Живас“ ООД, ЕИК 831076655, София 1000, бул. „Дондуков“, №36, ет.4, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9817823, E-mail: zhivas@mail.techno-link.com, Факс: 02 9802507

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11532 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-1-31 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Дезинфектанти за басейн и сауна
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Живас“ ООД, ЕИК 831076655, София 1000, бул. „Дондуков“, №36, ет.4, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9817823, E-mail: zhivas@mail.techno-link.com, Факс: 02 9802507

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2355 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-1-32 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Сервизмед“ ООД, ЕИК 831546368, гр. София 1330, р-н „Красна поляна“, жк. „Красна поляна“, ул. „Добротич“ №329А, РБългария 1330, гр. София, Тел.: 02 8105959, E-mail: info@servicemed-bg.com, Факс: 02 8105958

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2998.94 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-1-33 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и детергенти за централна стерилизация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, РБългария 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 216731.98 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-1-34 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, РБългария 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4968 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-1-37 История / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: езинфектанти за повърхности и инструментариум
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД, ЕИК 814181757, гр. Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски“ №81а, РБългария 5000, гр. Велико Търново, Тел.: 062 622429, E-mail: head_office@hmi-company.com, Факс: 062 634609

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9667.8 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-1-38 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД, ЕИК 814181757, гр. Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски“ №81а, РБългария 5000, гр. Велико Търново, Тел.: 062 622429, E-mail: head_office@hmi-company.com, Факс: 062 634609

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1514.4 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Живас“ ООД, ЕИК 831076655 „Сервизмед“ ООД, ЕИК 831546368 „Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД, ЕИК 814181757 „Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953