Версия за печат

00325-2015-0007

BG-Пловдив: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе № 66, За: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., г-н Тенчо Василев, г-н Тодор Ганчев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602849; 032 602930, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: бул. Пещерско шосе № 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150428aFWo2515143.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150428aFWo2515143.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66 и бул. Васил Априлов №15А
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложение №7 - Техническа спецификация

Стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 1000,00 (хиляда) лева, която сума Възложителят може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождават, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще бъде заплащана от Възложителя за изпълнението на поръчката представлява месечна абонаментна вноска за абонаментното обслужване на асансьорната техника, в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС и всички разходи по изпълнението на сервизната услуга до краен получател - УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, в това число - профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на техниката, без стойността на резервните части и консумативи. Начин на плащане: отложено по банков път, в лева, в срок до 60 дни след изтичане на периода, за който се отнасят сервизното обслужване или след извършване на определен ремонт.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Осигуряването на резервни части от изпълнителя се осъществява след предварително съгласуване с Възложителя или оторизирано за целта лице. 2. Минималният гаранционен срок на влаганите резервни части да е 6 месеца; 3. При извършване на всички дейности по абонаментното обслужване да се използва транспорт на изпълнителя, като само в случаи на обоснована необходимост да се правят ремонти извън базата на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор” : 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 4. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя; 5. Валидно удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите – нотариално заверено копие; 6. Изискуеми документи за доказване на квалификацията и техническите възможности на участника по чл.51 от ЗОП. За доказване на техническите възможности и квалификация на участника се удостоверява с документите посочени в т. 6.1. – 6.2. а именно: 6.1. Списък на техническия пресонал, който ще бъде ангажиран с изпълнение на поръчката и притежаващ необходимата образователна и професионална квалификация, съгласно Наредба №3/2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори". В приложения списък, следва да се посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 6.2. Списък на изпълнените договори за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и възложителите, придружен с минимум три удостоверения/референции за добро изпълнение (от договорите, описани в списъка), издадени от на фирмата възложител – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия; 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата (Образец- Приложение №6). Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец- Приложение №9). 9. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията(Образец- Приложение №10) 10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се предвиждат

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискуеми документи за доказване на квалификацията и техническите възможности на участника по чл.51 от ЗОП. 1. Списък на техническия пресонал, който ще бъде ангажиран с изпълнение на поръчката и притежаващ необходимата образователна и професионална квалификация, съгласно Наредба №3/2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори". В приложения списък, следва да се посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 2. Списък на изпълнените договори за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и възложителите, придружен с минимум три удостоверения/референции за добро изпълнение (от договорите, описани в списъка), издадени от на фирмата възложител – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: 1.1. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 6 (шест) технически лица, притежаващи образователна и професионална квалификация, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. /обн. ДВ бр. 9/30.01.2001 г./ за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", при което поне 2 (две) лица да притежават втора степен. 1.2 Участникът в процедурата трябва да е изпълнил успешно през последните три години минимум три договора с предмет – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За сходни с предмета на поръчката се приемат договори за предоставянето на услуги по абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

1. В процедурата могат да участват лица, чийто предмет на дейност са и дейности по ремонти, профилактика и поддръжка на повдигателни (асансьорни) съоржения. 2. Участникът следва да е лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите изм. ДВ бр.77 от 09. 10.2012г/ 3.Участникът трябва да разполага с не по-малко от 6 (шест) технически лица, притежаващи образователна и професионална квалификация, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. /обн. ДВ бр. 9/30.01.2001 г./ за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", при което поне 2 (две) лица да притежават втора степен.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 80
Показател: Срок за отстраняване на авария; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на извършения ремонт ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.05.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на възложителя, в електронното досие на обществената поръчка, чийто интернет адрес е указан в решението за откриване на процедурата и обявлението на обществената поръчка. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.06.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.06.2015 г.  Час: 08:00
Място

Офертите ще се отварят в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

24 месеца.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача в електронното досие на поръчката със следния интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150428aFWo2515143 На същия интернет адрес ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, направени по реда чл. 29 от ЗОП, както и уведомление за датата и часа на публичното оповестяване на ценовите предложения, а така също и всички законовопредвидени публикации, които следва да бъдат направени в електронното досие на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Репужлика България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ