Версия за печат

00276-2014-0010

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл. 31, За: Антония Веселинова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОП-30-1 от 03.09.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2014-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на електронни везни


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 52 от 11.02.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Еликом електроник-Георгиев КД, ЕИК 828010677, ул.Съединение №5, Република България 7500, гр.Силистра, Тел.: 086 820200, E-mail: info@elikom-bg.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОГОВОР № 52 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на електронни везни

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

11.02.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
53410 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
53410 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор