00045-2013-0013

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. В. Априлов 15а, За: Екатерина Манчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Място/места за контакт: Екатерина Манчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 252 от 20.09.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2013-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на реактиви, консумативи и китове за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология“; Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 17.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Омнимед ЕООД, ЕИК 121438533, ул.Царица Елеонора №9, ап.2, България 1618, София, Тел.: 02 9555404

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 1 - „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология“ - 1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
129540 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 55.03% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
71286 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Калин Христов Калинов
Длъжност: Управител