04157-2015-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 34, За: Албена Дернева - експерт в Регионален природонаучен музей - Пловдив;, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 993358; 0879 601833, E-mail: pnm_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 993358

Място/места за контакт: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rnhm.org/bg.

Адрес на профила на купувача: http://rnhm.org/bg/profile/index/9.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Обект" на настоящата обществена поръчка е изпълнението на „доставкa чрез покупка”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързана с предмета на настоящата обществена поръчка."Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка чрез покупка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника в сградата на регионален природонаучен музей - Пловдив“.Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещенията и залите в сградата на Регионален природонаучен музей - Пловдив, както и постигането на нормални условия за работа на неговите служители и комфорт на посетителите, ползващи услуги на музея.Всички компоненти от спецификацията на климатичната техника, подлежаща на доставка, следва задължително да бъдат фабрично нови, отговарящи на определените за тях одобрени стандарти и технически изисквания. Минималният гаранционен срок на доставяната техника следва да е не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от въвеждането й в експлоатация. Участник, който е предложил употребявани компоненти и/или по-нисък гаранционен срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717000, 39717200

Описание:

Вентилатори и климатици
Климатици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка чрез покупка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника в сградата на регионален природонаучен музей - Пловдив“. Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещенията и залите в сградата на Регионален природонаучен музей - Пловдив, както и постигането на нормални условия за работа на неговите служители и комфорт на посетителите, ползващи услуги на музея. Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в размер на 117 000.00 лв. (сто и седемнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС или 140 400.00 лв. (сто и четиридесет хиляди и четиристотин лева) с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
117000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, предвидена от Възложителя съобразно чл.59, ал.2 от ЗОП, е в размер на 1 000.00 (хиляда) лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя; б) неотменима, безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано след датата на изтичане на валидността на подадената оферта;Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Възложителя: Банка: "ИНВЕСТБАНК" АД, гр. Пловдив Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка (IBAN): BG28IORT73753102003500.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ представената гаранция, следва да бъде представен в офертата на участника под формата на заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е извършил превод на сумата за гаранцията по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат (при наличие на печат). В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Директора на Регионален Природонаучен Музей - гр. Пловдив или от упълномощено от него длъжностно лице, отправено чрез Банката на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора за обществена поръчка. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: "ИНВЕСТБАНК" АД, гр. Пловдив, Банков код (BIC): IORTBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG28IORT73753102003500.Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Ако е избрана банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 60 календарни дни след датата на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за реализиране на предмета на обществената поръчка са от допълнително делегирания на Регионален природонаучен музей - Пловдив бюджет, посредством Решение №94 на Общински съвет - Пловдив, взето с Протокол №7 от 02.04.2015 г. Общата стойност за изпълнението на предвидените доставки е съобразно Ценовото предложение от офертата на избрания за изпълнител участник, а начинът на плащане е съобразно условията и клаузите, заложени в проекта на договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всички компоненти от спецификацията на климатичната техника, подлежаща на доставка, следва задължително да бъдат фабрично нови, отговарящи на определените за тях одобрени стандарти и технически изисквания. Минималният гаранционен срок на доставяната техника следва да е не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от въвеждането й в експлоатация. Участник, който е предложил употребявани компоненти и/или по-нисък гаранционен срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата. По позиции "1" и "2" от част "КЛИМАТИЗАЦИЯ" от горната таблица, с изключение на предвидените присъединителни медни тръби, участниците в настоящата процедура могат свободно да предлагат и по-високи технически характеристики и/или параметри, като следва да съобразят единствено, че първоначално заложените от Възложителя такива, представляват негово "минимално изискване"! При условие, че участник в процедурата предлага по-високи от минимално изискуемите технически параметри в своето Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №8), то той следва да отрази тези предложения на мястото на цитираните по-горе позиции от Техническата спецификация. Всички останали позиции от горната таблица представляват задължително условие за изпълнение и участниците следва да се съобразят с това обстоятелство! Участник, който в офертата си е предложил по позиции "1" и "2" от част "КЛИМАТИЗАЦИЯ" от горната таблица характеристики и/или параметри по-ниски от минимално посочените от Възложителя и/или не се е съобразил с конкретната спецификация на предвидените присъединителни медни тръби и/или по отношение на останалите номенклатурни позиции от Техническата спецификация е предложил различни от заложените, ще бъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата!

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и на обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност;в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;ж) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.з) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;и) при които лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;й) които са сключили договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:а) при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;б) които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Освен в посочените хипотези и при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:а) в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;б) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;в) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;г) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: С оглед предвидената в чл.50, ал.1 от ЗОП възможност, Възложителята няма и не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: С оглед предвидената в чл.50, ал.1 от ЗОП възможност, Възложителята няма и не поставя минимални изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да има изпълнени през последните три години считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти, доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. * Под доставка, "еднаква" с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира изпълнена доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника. * Под доставка, "сходна" с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира едно или комбинация от следните: изпълнена доставка на климатична техника и/или монтаж на климатична техника и/или гаранционна и/или извънгаранционна поддръжка на климатична техника. Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Минимални изисквания: 1. Изпълнена най-малко 1 (една) доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: ПОКАЗАТЕЛ "К1" - "Предлагана цена за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС"; тежест: 30
Показател: ПОКАЗАТЕЛ "К2" - "Срок за изпълнение на поръчката"; тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ "К3" - "Оценка на предложените технически параметри на климатичната техника"; тежест: 50
Показател: ПОКАЗАТЕЛ "К4" - "Гаранционен срок за поддръжка"; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Регионален Природонаучен музей - Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" 34

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Представители на средствата за масово осведомяване се допускат след представяне на служебна карта и документ за самоличност, а всички останали лица - след представяне на документ за самоличност. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е по-висока от 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на делегираните бюджетни средства, като възложителят, с оглед на обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг, посочен в чл.45в, ал.2, т.2, б."б" от ЗОП, ще приложи предвидените в ЗОП опростени правила.С оглед диспозитивната разпоредба на чл.28, ал.4 от ЗОП, Възложителят не предвижда продажба на документацията за участие.Във връзка с разпоредбата на чл. 22б, ал. 2, т. 3 от ЗОП, считано от датата на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки при АОП, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в специално създадената секция "Профил на купувача" на следния интернет адрес на Регионален Природонаучен Музей - гр. Пловдив (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://rnhm.org/bg/profile

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ