04157-2015-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 35 от 28.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 34, За: Албена Дернева - експерт в Регионален природонаучен музей - Пловдив;, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 993358; 0879 601833, E-mail: pnm_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 993358

Място/места за контакт: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rnhm.org/bg.

Адрес на профила на купувача: http://rnhm.org/bg/profile/index/9.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отдих, култура и религия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Обект" на настоящата обществена поръчка е изпълнението на „доставкa чрез покупка”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързана с предмета на настоящата обществена поръчка."Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка чрез покупка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника в сградата на регионален природонаучен музей - Пловдив“. Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещенията и залите в сградата на Регионален природонаучен музей - Пловдив, както и постигането на нормални условия за работа на неговите служители и комфорт на посетителите, ползващи услуги на музея.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е по-висока от 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на делегираните бюджетни средства, като възложителят, с оглед на обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг, посочен в чл.45в, ал.2, т.2, б."б" от ЗОП, ще приложи предвидените в ЗОП опростени правила. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: гл. ас. д-р Огнян Божилов Тодоров
Длъжност: Директор