Версия за печат

00964-2015-0006

BG-гр. Генерал Тошево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: инж. Ради Михайлов, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 3978, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Отдел ТУСИДЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: Връзка: http://toshevo.org/g/?p=5074.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: Тодорка Даскалова, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.toshevo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване " гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Генерал Тошево
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване " гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85". Обхватът на дейностите е: Премахване на подовите настилки и конструкции, и изпълнение на стоманобетонни плочи съгласно приложения проект по част Конструктивна. Подмяна на покрива и покривната конструкция според предвижданията на на изготвения проект, придружен с план на покрива, необходимите разрези изясняващи решението и конструктивни чертежи. Обособяване на седем офиса( два от тях с приемна), две складови помещения и изба. Санитарните възли се преустройват напълно. Изграждане на нови вертикални и хоризонтални водопроводни и канализационни клонове съгласно разработения проект по част ВиК. Изграждане на нова ел.инсталация по проект. Подмяна на старата дървена дограма с нова от (PVC профил и стъклопакет) с коефициент на проводимост 0,8W/m2K По фасадите се изпълнява топлоизолация от EPS 8 см и минерална мазилка. Топлоизолиране на приземната подова конструкция и изпълнение на подови настилки във всички стаи и коридори. Стените и таваните се облицоват с гипсокартон, шпакловат и боядисват. Цокъла на сградата се облицова с гранитогрес. Изграждане на ново входно стълбище и тротоари от бетонни плочи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество СМР/СРР на ОБЕКТ: "Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване " гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85" е съгласно - Приложение КСС - оферта от документацията за участие в откритата процедура.

Прогнозна стойност без ДДС
183335 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

122


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата. 2. Гаранция за изпълнение. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % върху предложената от него стойност без ДДС. Гаранцията може да бъде във вид на парична сума или банкова гаранция. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение : 2.1. Парична сума, внесена по сметката на Община Генерал Тошево, „ Токуда банк „ АД офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01 , като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано, гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: "Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване " гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85" по проект "Красива Балгария". 2.2. Банкова гаранция - Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на поръчката . Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл.63 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на настоящата поръчка се финансира съвместно от бюджета на община Генерал Тошево за 2015 г. и от МТСП по Проект „Красива България” Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи по конструктивното усилване и обновяване на сграда за административно обслужване в община Генерал Тошево. Разплащането ще се извършва в български лева, по банков път, по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на договора, приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Въазложителят, с оглед на предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и / или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. от "а" до "д", т.2, 3 и 4, и ал.5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т.24 от Доп. разпоредби на ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: • В плик №1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1,т.2,т.4,т.5,т.6,т. 8,т. 11-14 от ЗОП, изискани от възложителя, както следва:1. Оферта /по обр./, включваща представяне на участника с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, както и адрес, включително електронен - (Приложение – Адм.сведения Обр. №1);2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Обр.№1а);4. Заверено от участника копие от актуален лиценз за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория на строежа и/или посочване на номера в публичния регистър;5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, включващи:6.1. Удостоверениe от банкa, доказващо наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс на участника – не повече от 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка или 6.2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, ако е приложимо (забележка: годишният финансов отчет или някоя от съставните му части не се представят, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра);7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП (Приложение – Списък строителство Обр. №5);8. Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството;9. Списък на технически лица, собствени или наети такива (технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрол на качеството и др.)- Обр.№6а;10. Списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Списък квалифицирани работници Обр. №6);11.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител;12.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство;13.Сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата или участника със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката;14.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение – Декларация за липса на свързаност Обр. №4); Продължава в раздел VI.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, включващи: 1.1. Удостоверениe от банкa, доказващо наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс на участника – не повече от 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка или 1.2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, ако е приложимо (забележка: годишният финансов отчет или някоя от съставните му части не се представят, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра);
Минимални изисквания: 1. Всеки кандидат или участник трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си. - Документи по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП, които трябва да придружават списъка са: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или. б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да са с дата и подпис на издателя и данни за контакт или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Декларация-списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. 3. Заверено копие от валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира: изграждане/реконструкция/рехабилитация/осн.ремонт на обществени и/или жилищни сгради. 2. Участникът трябва да разполага минимум със следните технически лица, ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а/ Технически ръководител на обекта, който трябва да притежава придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, или строителен техник, с минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка; б/координатор по безопасност и здраве, който трябва да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; в/отговорник по контрола на качеството, който трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ); В случай, че техническият ръководител притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, не е необходим допълнителен експерт за изпълняване на дейността. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул."В.Априлов" 5, ІІІ -ти етаж, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите както и при отваряне на ценовите оферти (плик №3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат, участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Продължение от раздел ІІІ.2.1. 15. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, които се отразяват в Приложение – Декларация подизпълнители Обр. №3 (забележка: за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП);16. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП (Приложение – Декларация Обр.№12);17.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение – Декларация за приемане на договора Обр.№13);18. Декларация посещение на обекта (Приложение – Декларация посещение на обект Обр. №2);19.Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ (застраховка професионална отговорност за вреди);20. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. Забележка: Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата Списък на документите и информацията. В плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката, вкл. документите, както следва: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение – Техническо предложение ОБРАЗЕЦ №10) , включващо и срок за изпълнение; 2. Декларация за основните видове материали и изделия,които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, (Приложение – Декларация материали Обр.№7); 3. Декларация за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта (Приложение – Декларация за гаранционни срокове Обр. №8); 4. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (представена в свободен текст във формат на участника); 5. Линеен график за изпълнение (Приложение – График за изпълнение на СМР/СРР-оферта Обр. №9), отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с предвидената работна ръка за изпълнение на СМР/СРР; 6. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР на обекта, за който се кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни правила на фирмата за осигуряване на качеството; 7.Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и пожарна безопасност (представено в свободен текст и във формат на участника) с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта; В плик №3 с надпис „Предлагана цена” се поставя ценовото предложение на участника, вкл. документите, както следва: 1. Ценово предложение (Приложение – Ценово предложение Обр. №11). 2. Остойностена количествена сметка (Приложение-КСС) на хартиен носител и CD. 3. Анализи, представени на хартиен носител и CD, на единичните цени, съдържащи всички елементи – норма време, часова ставка, разход на материалите, звено, механизация, допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху механизация и печалба. Забележка: 1) Ценовото предложение, КСС и анализите трябва да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от участника; 2) Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма, извън този плик;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.120 ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ