00619-2015-0002

BG-Елена: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. Иларион Макариополски №24, За: Фатме Ходжева, РБългария 5070, Елена, Тел.: 06151 6261, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: община Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.elena.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.elena.bg/?p=291.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Във всички търговски обекти на Изпълнителя.
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея” Прогнозни количества горива: а) Дизелови горива - 26 000 л.; б) Бензинови горива - 14 000 л.; в) Пропан-бутан - 3 000 л. Брой автомобили към датата на откриване на поръчката: - 10 (десет) броя - дизел; - 12 (дванадесет) броя - бензин; - 2 (два) броя - пропан-бутан. Брой мотоциклети към датата на откриване на поръчката: - 2 (два) броя - бензин;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
219650 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

РД.02.12-3/09.01.2015 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 641713 от 09.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД.02.11-126 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Липекс НС ЕООД, ЕИК 130846530, ул. Владайска 71, р-н Красно село, РБългария 1606, София, Тел.: 08 93879876

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 219650 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„Петрол“ АД, с ЕИК 831496285 със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, представлявано от представители - Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров. 2. „ЛИПЕКС Н-С“ ЕООД, с ЕИК 130846530 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Владайска“ № 71, представлявано от управителя Веселин Василев Славов.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор