Версия за печат

00185-2015-0005

BG-Белослав: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иванка Димитрова, Донка Монева, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Гл.юрисконсулт, Секретар на община Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-121-23042015g.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка чрез покупка и зареждане с горива (бензин и евро дизел) за нуждите на община Белослав”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Белослав
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка чрез покупка и зареждане с горива (бензин и евро дизел) за нуждите на община Белослав”. Водачите на МПС ще зареждат бензини или евро дизел от съответната бензиностанция на участника, спечелил откритата процедура за срок от една година, считано от датата на подписване на договора. Количествата са в рамките на нуждите на Община Белослав. Прогнозната стойност на общата доставка е 72 420 лв. ( седемдесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС. Участниците следва да предложат процент отстъпка от действащите към момента на зареждане публични цени, за целия срок на договора. Горивата, предмет на настоящата поръчка трябва да отговарят на изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с постановление № 156 на МС от 15.07.2003г. Видовете и количествата на течните горива са съобразно конкретното потребление на Възложителя за срок от 1 (една) година.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200, 09132100

Описание:

Дизелово гориво
Безоловен бензин

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количествата на горивата са следните: -Безоловен бензин А-95 – 13 200 литра с прогнозна стойност 28 900 лв. без ДДС - Безоловен бензин А-98 – 3 000 литра с прогнозна стойност 7 200 лв. без ДДС - Дизелово гориво – 16 000 литра с прогнозна стойност 36 320 без ДДС лв. Количества нагоривата, предмет на доставката са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост.

Прогнозна стойност без ДДС
72420 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие в поръчката. Определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3 на сто от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по банков път.Заплащането на зареденото гориво са извършва в срок до 30 дни от доставката и представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. В случая към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона. Външните експерти, участвали в разработване на документацията не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да съдържа: ПЛИК № 1 –съдържащ:Плик № 1 „Документи за подбор”: 1.Представяне на участника; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3. Копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); 4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари. 5. Декларация/ декларации по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 7. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай, че нямат представителни функции); 12.Доказателства за технически възможности и квалификация. 13.Когато участникът участва в откритата процедура като обединение, следва да бъдат представени и: 13.1.Нотариално заверено копие или оригинал на Акт/Договор за учредяване на обединението; 13.2.Документ, подписан от лицата в обединението, в който е посочен представляващия обединението (ако е приложимо, т.е. ако такова упълномощаване не е изрично уредено в договора за създаване на обединение). 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП. При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Лице за контакт: Елена Грошева; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02 8119 443; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Попълнен образец на Техническа оферта и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо; Плик № 3 „Предлагана цена”- Попълнен образец на Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Когато посочената услуга е вписана в Регистъра на обществените поръчки, се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на услугата, която не е вписана в публичния регистър, се приема: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган. 2. Декларация- списък за техническото оборудване (с посочване на точно местонахождение на бензиностанцията на участника), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнен минимум 2 (две) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. Забележка: Под „еднакви или сходни” да се разбират доставки на горива (бензин или дизелово гориво). 2. Участникът в процедурата трябва да притежава бензиностанция, разположена в град Белослав, като изпълнителят следва да продава горива в своите/та бензиностанция на територията на гр.Белослав, чрез използване на карти за безналично плащане
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала в сгратата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

април 2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

април 2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 33 дни със 7 календарни дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1. Критерият за оценка по т.ІV.2.1. е „най – голям процент намаление за литър гориво от официално обявените цени в бензиностанциите на участника ”. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Документацията за участие, разяснения и събщения са достъпни и се публикуват на интернет страницаhttp://www.beloslav.org/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ