00185-2015-0005

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 7 от 24.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иванка Димитрова, Донка Монева, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Гл.юрисконсулт, Секретар на община Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-121-23042015g.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка чрез покупка и зареждане с горива (бензин и евро дизел) за нуждите на община Белослав”. Водачите на МПС ще зареждат бензини или евро дизел от съответната бензиностанция на участника, спечелил откритата процедура за срок от една година, считано от датата на подписване на договора. Количествата са в рамките на нуждите на Община Белослав. Прогнозната стойност на общата доставка е 72 420 лв. ( седемдесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС. Участниците следва да предложат процент отстъпка от действащите към момента на зареждане публични цени, за целия срок на договора. Горивата, предмет на настоящата поръчка трябва да отговарят на изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с постановление № 156 на МС от 15.07.2003г. Видовете и количествата на течните горива са съобразно конкретното потребление на Възложителя за срок от 1 (една) година.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е с прогнозна стойност 72 420 лв. ( седемдесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС и попада в праговете на чл.14, ал.3, т. 2 на ЗОП. Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП,-

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша, №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав