Версия за печат

02538-2014-0005

BG-Гълъбово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна прокуратура гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2 ет.3, За: Мария Шишманова, Република България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68401, E-mail: rp_galabovo@sz.prb.bg, Факс: 0418 65435

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/rpgalabovo/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/rpgalabovo/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1 от 17.01.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2014-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово. Предметът на обществената поръчка включва извършването на услуги и дейности, осигуряващи изпълнението задълженията на Работодателя съгласно изискванията на Приложение 5 към чл. 8 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей и становище на обслужващата Служба по трудова медицина. Осигуряване от изпълнителя извършването на медицински прегледи и изследвания както следва: медицински прегледи от: специалист вътрешни болести със снемане на анамнеза, общ здравен статус, измерване на тегло, ръст, кръвно налягане и пулс; невролог със снемане на общ неврологичен статус и преглед на периферна нервна система; офталмолог – оглед състоянието на очите, изследване на зрителна острота и рефракция, оценка на зрението и лабораторни изследвания – изследвания на урина за албумин, кетонни тела, уробилиноген, хемоглобин и захар.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 15.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ Д-Р КАРАГЬОЗОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ с ЕИК 123508699, ул. Генерал Столетов № 90 вх.Б ет.3 ап.55, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 655888

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.04.2014 г. 

Крайна дата

15.04.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
133 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
131.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Колев Робаков
Длъжност: Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гълъбово