Версия за печат

02709-2015-0026

BG-Оряхово: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150423gIKk4787401.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: СЗДП ТП ДГС Оряхово, Оряхово ул. Коста Лулчев 5
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово” по обособени позиции: позиция 1-застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, позиция 2-„Имущество”, позиция 3-застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово–застраховки „Живот”, позиция 4- застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово-застраховки „Злополука”, ”Живот и злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии, „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 6 броя автомобили, „Имущество” на административна сграда, застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово–застраховки „Живот” за 12 служители, „Злополука” за 5 служители, ”Живот и злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии за 6 служители, „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” за 5 служители.

Прогнозна стойност без ДДС
1310 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие не се изисква на основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП 2. Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: BG37 CECB 9790 10E7 7450 00 при ЦКБ Козлодуй, BIC код: CECB BGSF преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. 3.При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. 4.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителя заплаща застрахователната премия еднократно при сключване на съответния вид застраховка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението -документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, със срок на действие до приключване изпълнението на поръчката. Ако участникът, определен за изпълнител, е обеденинение на физически и/или юридически лица, не е длъжен да създаде юридически лице преди подписване на договора, но е необходимо да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение /съгласно чл. 49, ал.1 ЗОП/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика, както следва: ”ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, „ПЛИК № 1” 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата./Приложение 1/ 2. Административни сведения за участника. /Приложение 2/ 3. Декларация за ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. /Приложение 6/ 4. Документ за самоличност, когато участникът е ФЛ. 5. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1,т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП).6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата(упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата. 7. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП. /Приложение 7/ 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. /Приложение 8/ 9. Информация, съгласно образец /Приложение 9/, за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители.Декларация /Приложение 10/. Декларация от подизпълнител /Приложение 11/.10. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта /Приложение 12/. 12. Лиценз за извършване на застрахователна дейност по конкретните видове застраховки, валиден към момента на провеждане на процедурата. Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението, както следва: 1. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последните три години, придружени от три броя препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на клоновете и/или офисите на участника на територията на област Враца. ПЛИК № 2:ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА) - Техническата оферта се изготвя по образец, заедно с Общи условия за конкретния вид застраховка- Приложение № 4. ПЛИК № 3:ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ЦЕНОВА ОФЕРТА) - Ценовата оферта се подготвя по образец на Приложение № 5.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация.
Минимални изисквания: Не са поставени минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последните три години, придружени от три броя препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на клоновете и/или офисите на участника на територията на област Враца. 3. Актуални общи условия за всеки отделен вид застраховка, предмет на поръчката. 4.Лиценз за извършване на застрахователна дейност по конкретните видове застраховки, валиден към момента на провеждане на процедурата.
Минимални изисквания: 1. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последните три години, придружени от три броя препоръки за добро изпълнение. 2.Лиценз за извършване на застрахователна дейност по конкретните видове застраховки, валиден към момента на провеждане на процедурата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ДГС Оряхово, гр. Оряхово ул. Коста Лулчев 5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал.3 ЗОП срокът по чл. 64, ал. 1 се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това че Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път на документацията и посочва в обявлението интернет адрес, на който да бъде намерена - http://www.szdp.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
1) Кратко описание

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово” Позиция 1:застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства

3) Количество или обем

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 6 броя автомобили.

Прогнозна стойност, без ДДС
934 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция застраховка „Имущество”
1) Кратко описание

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово” Позиция 2:„Имущество”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

застраховка на един брой административна сграда за застрахователна сума 100000 лева.

Прогнозна стойност, без ДДС
95 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово–застраховка „Живот”
1) Кратко описание

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово” Позиция 3: застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово–застраховка „Живот”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане

3) Количество или обем

Застраховка на служителите на „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово на 12 броя по списък при застрахователна сума 2000 лева за едно лице.

Прогнозна стойност, без ДДС
125 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово– „Злополука”, ”Живот и Злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии, „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”
1) Кратко описание

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово” Позиция 4: застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово– „Злополука”, ”Живот и Злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии, „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66512000

Описание:

Застраховки "Заболяване"

3) Количество или обем

Застраховка"Злополука"на служителите на 5 броя по списък за застрахователна сума 2000 лева за едно лице. застраховка „Живот и злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии на 6 броя по списък при месечно възнаграждение 6183 лева. застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” за 5 броя служители при застрахователна сума 2500 лева за едно събитие.

Прогнозна стойност, без ДДС
156 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12