Версия за печат

02676-2015-0001

BG-Сандански: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦДГ № 3 Пролет, ул. Теменуга № 2, За: Мариана Панделиева, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0892 234642, E-mail: cdg.prolet@mail.bg

Място/места за контакт: ул. Теменуга № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prolet-bg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://prolet-bg.com/?p=134.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 "Пролет", гр.Сандански

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: франко склада на ЦДГ №3 "Пролет"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на №3 „ПРОЛЕТ”, гр.Сандански" по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1. "Доставка на месо, мляко, месни и млечни продукти" Обособена позиция № 2"Доставка па плодове и зеленчуци" Обособена позиция №3 „Доставка на основни хранителни продукти" Обособена позиция №4 „Доставка па хляб и хлебни изделия "

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15100000, 15300000, 15500000, 15800000

Описание:

Хляб
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества са посочени в документацията за участие, а доставките се извършват по предварителна заявка според нуждите на детското заведение

Прогнозна стойност без ДДС
187421 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие в размер на: 822.60 лв.за позиция № 1 527.70 лв.за позиция № 2 418.41 лв. за позиция № 3 105.50 лв.за позиция № 4 Или общо за цялата поръчка - 1 874.21 лв. по сметка на ЦДГ № 3 „Пролет", гр.Сандански сметка: IBAN : BG53 UNCR 70003102319270 BIC: UNCRBGSF или под формата на банкова гаранция, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в процедура по ЗОП за доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 „Пролет", гр.Сандански Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума - внася се по сметката на Столична община посочена по-горе или банкова гаранция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: -е безусловна и неотменима; -е в полза на Възложителя; -е със срок на валидност - 30 календарни дни след изтичане срока на договора; -има възможност за нейното усвояване на части.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

от бюджета на ЦДГ № 3 Пролет Сандански

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от законния си представител или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява 1.осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б)подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в)участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г)престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д)престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.обявен в несъстоятелност; 3.в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4.който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник: 1.който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3.който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва: 1)при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2)при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3)при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4)при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5)при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6)при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7)във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. 8)в случаите по т. 1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: 1.при които лицата по чл.47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; и които са сключили договор с лице по чл .21 и 22 от ЗПУКИ
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък (образец №6) с изпълнените доставки, изпълнени през последните 3 години включително до датата на подаване на офертата, с предмет сходен с предмета на поръчката (доставки на хранителните продукти предмет на обособената позиция за която кандидатства). Удостоверение за минимум 1 /една/ доставка, посочена в списъка (образец №6) с предмет сходен с предмета на позицията за която кандидатства 2.Копие на удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни , по предмета на обособената позиция, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ. 3.Копие от документа за собственост на обекта. В случай че складовата база не е собствена - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че тя ще е на разположение за срока на изпълнение на поръчката или доказателства, че базата е на разположение на друго правно основание. Копие на валидно удостоверение за регистрация на складовата база от ОДБХ. 4.Списък-декларация специализирани транспортни средства, които ще бъдат на разположение на участника за срока на договора, придружен от копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността. В случай че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора или доказателства, че транспортните средства са на разположение на друго правно основание. 2). Копия на валидни удостоверения за регистрация на специализираните транспортни средства от ОДБХ за транспортиране на хранителни продукти от всички групи храни от животински произход предмет на поръчката. Удостоверенията за регистрация за транспортиране на хранителни продукти, следва да са издадени след 01.01.2007 г. на името на кандидата или на собственика на транспортните средства, в случай че то се ползва по силата на договор за наем, лизинг или др.
Минимални изисквания: 1.През последните три години включително до датата на подаване на офертата всеки участник да е изпълнил минимум 1 /един/ брой доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката (доставки на хранителните продукти предмет на поръчката), за които да притежава удостоверения. / в зависимост от обособената позиция за която се кандидатства/ 2.Участниците трябва да притежават валидно удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни по предмета на обособената позиция за която кандидатства,като същото е издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ. 3.За изпълнение на поръчката участникът трябва да има на разположение складова база (собствена, под наем или на разположение на друго правно основание), за която да притежава валидно удостоверение на обекта от ОДБХ. 4.За изпълнение на поръчката участникът да има на разположение собствени или наети специализирани транспортни средства. Специализираните транспортни средства трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на групите храни, предмет на обособената позиция за която се кандидатства и да са регистрирани в ОДБХ.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията е безплатна и налична на профила на купувача на детското заведение.В случай, че кандидат желае да я получи на хартиен носител същият заплаща сумата от 10 лв. с ДДС

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2015 г.  Час: 12:00
Място

сградата на ЦДГ № 3 Пролет, Сандански

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, и лицата за които е установен режим за достьп до сградата на №3 „ПРОЛЕТ” СанданскиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на месо мляко, месни и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на месо мляко, месни и млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Млечни продукти

3) Количество или обем

прогнозните количества са посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
82260 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци по предварителна заявка на Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

посочените количества в документацията са прогнозни

Прогнозна стойност, без ДДС
52770 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на одновни хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на одновни хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 "Пролет"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Количествата посочени в документацията за участие са прогнозни

Прогнозна стойност, без ДДС
41841 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставка на хляб и хлебни изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Количествата посочени в документацията за участие са прогнозни

Прогнозна стойност, без ДДС
10550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12