Версия за печат

04785-2015-0001

BG-с.Долна Студена,община Ценово ,област Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923, с.Долна Студена , община Ценово ,област Русе , ул.Хан Аспарух №20, За: Даринка Генова Петкова, България 7123, с.Долна Студена,община Ценово ,област Русе, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Място/места за контакт: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор № 18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет: „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда-1923”-с.Долна Студена, Община Ценово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Долна Студена , Община Ценово , обл.Русе , ул."Хан Аспарух "№24
Код NUTS: BG32
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор №18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”-с.Долна Студена, община Ценово” предвижда строително осъществяване на ремонтни дейности на сграда , предназначена за читалище , находяща се в центъра на с.Долна Студена , Община Ценово,ул.”Хан Аспарух „№24. Сградата се състои композиционно от 2 блока: основен, включващ входна част, фоайе, салон със сцена, балкон и прожекционна стая; допълнителен блок(от изток)- гримьорни и съблекални и санитарно помещение .Читалището е двуетажно без сутерен. Построено е в началото на 60-те години на миналия век. Предвижда се ,чрез подробно описаните СМР в одобрения инвестиционен проект , неразделна част от документацията , да се осъществят частични промени и подобрения на сградата , да се осигури по-функционална и съвременна среда, както и достъп на хора с увреждания, съгласно Наредба №6.Предвидени са мероприятия и материали, които да пригодят обекта към съвременните изисквания за пожарна безопасност, съгласно Наредба №1з-1971 от 29 октомври 2009г за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съобразно одобрен инвестиционен проект, се предвижда осъществяване на ремонт на покрив , поставяне на нова дограма, топлоизолация на фасади,електро и В и К дейности, вътрешен ремонт на първи и втори етаж на сграда , предназначена за читалище , находяща се в с.Долна Студена , Община Ценово.

Прогнозна стойност без ДДС
284720.56 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в размер на 2 847, 20лв. без ДДС, която се превежда от участника по банкова сметка на НЧ”ПРОБУДА-1923”- с.Долна Студена, Община Ценово IBAN: BG20CECB979010E1275600 BIC: CECBBGSF, Банка:Централна кооперативна банка, клон Ценово или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция по Приложение № 4 от документацията, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и/или усвояването й по реда на чл.61 от ЗОП. Участниците могат да представят банкова гаранция по образец на банката, но съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя. 2.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност-срока на действие на договора за изпълнение на поръчката, която се превежда от участника по банкова сметка на НЧ”ПРОБУДА-1923”-с.Долна Студена , Община Ценово, обл.Русе IBAN: BG20CECB979010E1275600 BIC: CECBBGSF, Банка:Централна кооперативна банка, клон Ценово, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция по Приложение № 4А от документацията, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок от четири месеца , след изплащане на възнаграждението по договора за изпълнение на поръчката. Участниците могат да представят банкова гаранция по образец на банката, но съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Окончателно плащане след приключване и приемане на дейностите по договора , по начин, подробно описан в публикуваната документация .

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, преди сключването на договора възложителят изисква участникът да се регистрира като самостоятелно юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от правото си да ползва опростените правила по ЗОП като на основание чл.64 ал.1 и ал.3 във вр. с чл.14 ал.3 от ЗОП определя по-кратки срокове за получаване на офертите , тъй като е предоставил в електронен вид документацията по настоящата открита процедура на следният интернет адрес :http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка.Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с БУЛСТАТ в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват договор за създаване на обединение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, договора задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора , посочва се упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума,участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата,че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертатаЛице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. В случай че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, преди сключването на договора възложителят изисква участникът да се регистрира като самостоятелно юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си законодателство. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 , ал.2 т.1, т.2а, т.4, т.5 и ал.5 от ЗОП , подробно описани в документацията .Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗО,по отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП, представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия, не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация, по отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация , не е представил документ за гаранция за участие или е представил банкова гаранция с по-кратък срок .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии за участника в размер на не по-малко от 140 000,00 лв.- в оригинал. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ: 1.1.За участници юридически лица: счетоводен баланс към 31.12.2014г. и отчет за паричния поток към 31.12.2014г. Счетоводният баланс и отчета за паричния поток се представят в оригинал, заверени с подпис и печат на съставител и представляващ участника или се представя декларация, в която се декларира обстоятелството за публикуване на счетоводен баланс към 31.12.2014г. и отчет за паричния поток към 31.12.2014г в публичен регистър в Република България и информация за органа, който поддържа този регистър. 1.2.За участници- физически лица:официален документ, удостоверяващ дохода му към 31.12.2014г., Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тези лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: Участникът да разполага с ликвиден оборотен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 140 000,00 лв. под формата на оборотни средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия от банка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Към т.1.Справка- декларация(свободен текст, оригинал) за един договор за строителство, сходен с предмета на поръчката, изпълнен през предходните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В справката трябва да е описан: име, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ, телефон за връзка, e-mail на възложител; номер и дата на договор и анекси към него(ако има такива); предмет на договора; кратко описание на дейностите по договора; срок на договора; начална дата на строителство, крайна дата на строителство; описание на вид документ, номер и датата за приемане на строителните дейности с вписана в него стойност за тях; окончателен размер на извършените строителни дейности в лв. без ДДС; номер/дата на ф-ри, или еквивалентен документ, за извършени строителни дейности. Към справката- декларация участникът да приложи копие на документи, доказващи обстоятелствата в нея. При включване в справката- декларация на договор, изпълнител по който е обединение, в което член е участника трябва да се представят копие на учредителния договор/споразумение на обединението, в едно с копие на всички анекси/допълнителни споразумения към него, от които да е видно разпределението на дейностите и техния процентен размер от общия размер на описания договор. Към т.2.Списък- декларация(свободен текст, оригинал) за екипа, предвиден за техническо ръководство на строежа на обекта. Списъкът- декларация трябва да съдържа следните данни за всяко едно от лицата: трите имена на лицето, длъжност в екипа; образование; специалност; номер и дата на трудов/граждански договор; години(закръглени с математически правила до цяло число) трудов стаж по специалността по фирми- работодатели, включително описани от дата до дата на трудовия стаж при работодателя. Към т.3. Копие на сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника– заверено копие. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Към т.4. Копие на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя в България, заедно с копие на талон за 2015г. или декларация(свободен текст, оригинал) за публичен регистър с тази информация в Република България и информация за органа, който поддържа този регистър. За чуждестранни участници се представят еквивалентни документи по предходния абзац. Всички документи трябва да бъдат представени на български език или с превод.Всички страници на копията на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт на участника.Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, горепосочените документи се представят и в превод. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата, доказва съответствието си с критериите за подбор.Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/иликвалификация с възможностите на едно или повече трети лица /посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях/, като представи доказателства ,че са на негово разположение
Минимални изисквания: 1. Да има изпълнен през предходните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, минимум един договор за строително- монтажни работи/ строително- ремонтни работи на обекти, сходни с предмета на поръчката. „Строително- монтажни работи/ строително- ремонтни работи на обекти, сходни с предмета на поръчката“ е изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на административни сгради за широко обществено ползване/обслужване или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). 2. Да разполага с екип, предвиден за техническо ръководство на строежа на обекта, при спазени следните условия: 2.1. Технически ръководител– технически правоспособно лице съгласно чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията, с опит в областта на строителството не по- малко от 5 години- минимум един; 2.2. Специалист по контрол на качеството, притежаващ удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ с опит в областта на контрола на качеството в строителството не по- малко от 3 години- минимум един брой. Извън случаите по ал. 2 на чл. 163а от ЗУТ техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията. 3. Да има внедрена система за управление на качеството в областта на строителството- ISO 9001:2008 или еквивалентна, издадени от акредитирани институции или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област Сертификатът задължително се представя в превод на български език, а сертифициращия орган да отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Сертификатът се представя в заверени копия. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 4.Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя в България или в еквивалент регистър/система спрямо националното законодателство на чуждестранен участник за изпълнение на строежи от пета категория,съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната категория. Когато физически и юридически лица са обединения за изпълнения на строежи , поне един от участника трябва да е вписан в регистъра и то съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор за технически възможности и квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Технически показател „ Работна програма”/Р/; тежест: 40%
Показател: Технически показател „ Срок за изпълнение”/И/; тежест: 10%
Показател: Финансов показател „Предложена цена за изпълнение на поръчката”./Ф/; тежест: 50%

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 636889 от 08.12.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.05.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 95 BGN
Условия и начин на плащане

В срока за подаване на оферти документацията за участие ще може да бъде закупувана от Възложителя на хартиен носител срещу 95.00 /деветдесет и пет/ лв. без ДДС в срок до два работни дни от получаване на писмена заявка за закупуване. Предаване на документацията на поръчката , следва да извърши след получено плащане по банкова сметка на Възложителя на следния адрес: с.Долна Студена, община Ценово, обл. Русе, ул. „Хан Аспарух”№20 или на куриер за доставка до посочен от участника адрес, записан в писмената заявка, Изпращане на документация чрез куриер е за сметка на участника.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.05.2015 г.  Час: 12:00
Място

с. Долна Студена , Община Ценово , обл.Русе , ул."Хан Аспарух"№20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

За финансиране на обществената поръчка Народно Читалище „Пробуда-1923” използва финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските район

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ