Версия за печат

00087-2015-0042

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdka@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: район Сердика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=244:-0903-321042015-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdka@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: Столична община - район Сердика

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.serdika.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Организиране и провеждане на обучения на служителите на СО-район „Сердика” по проект: „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика”” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-103/05.09.2014г., финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24 (24 - Образователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обученията трябва да се провеждат: 1.На място при Възложителя; 2.Изнесените - в подходяща хотелска база в страната; 3. Електронните - онлайн /по електронен път/.
Код NUTS: BG, BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на изпълнител за "Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Столична община - район "Сердика", а именно: 1. Организиране и провеждане на три обучения на място на теми: „Цифровизация на общинските услуги и оперативна съвместимост на електронните системи /за всички нива на администрацията/” ; „Основни административни норми в обслужването на гражданите и бизнеса” и „Работа с хора в неравностойно положение и малцинствени групи” ; 2. Организиране и провеждане на едно езиково обучение - ”Едно ниво А1, А2, В1 или В2 по Английски език по общо европейска езикова рамка”; 3. Организиране и провеждане на едно електронно обучение на тема:„Прилагане на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация”; 4. Организиране и провеждане на едно смесено обучение на тема: ”Компютърно дигитален машинопис”; 5. Организиране и провеждане на две изнесени модулни обучения на теми:„Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и техники за взимане на решения” и „Умения за работа в екип”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Шест модулни специализирани обучения за развитие на специфични компетентности на 57 служители на район „Сердика” за повишаване компетентността и ефективността при предоставянето на административните услуги, на теми: „Цифровизация на общинските услуги и оперативна съвместимост на електронните системи/за всички нива на администрацията/- обучение на място за 25 участника за 20 учебни часа - 5 дни; „Компютърно дигитален машинопис” - смесено обучение за 15 участника за 32 учебни часа - 30 дни; „Основни административни норми в обслужването на гражданите и бизнеса”- обучение на място за 40 участника за 16 учебни часа - 2 дни; „Прилагане на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация” - за 20 участника - електронен интерактивен курс - 16 учебни часа за 14 дни; „Едно ниво А1, А2, В1 или В2 по Английски език по общоевропейска езикова рамка” - за 30 участника разпределени в различни нива по 100 учебни часа за 120 дни и „Работа с хора в неравностойно положение и малцинствени групи” - обучение на място за 20 участника за 14 учебни часа - 2 дни. Изнесени две модулни мотивационни обучения за развитие на специфични компетентности на 57 служители на район „Сердика” за устойчиво развитие на ключовите компетентности и индивидуалния потенциал, на теми: „Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и техники за взимане на решения” - за 15 участника 14 учебни часа за 2 дни и „Умения за работа в екип” - за 40 участника, 16 учебни часа за 3 дни.

Стойност, без да се включва ДДС
113083.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

05.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие е в размер на 680 (шестстотин и осемдесет) лева без ДДС. 2. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или на заверено копие на документ за внесена сума по сметка на Възложителя: BG 49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88 или заверено копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите. 3. В случай, че е избрана банкова гаранция за участие, участниците могат да използват приложеният към документацията Образец №6. При представяне на банкова гаранция, която не е по приложения образец, кандидатите следва да се съобразят с условията в образеца, които са поставени съгласно закона и съгласно условията, обявени от възложителя в документацията за участие. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите раздел размер. 5. Гаранцията следва да e със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. 6. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 7. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. 8. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка.Гаранцията може да се предоставя от участника под формата на оригинал на банкова гаранция за изпълнение или на заверено копие на документ за внесена сума по сметка на Възложителя: BG 49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88 или заверено копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, при подписване на договора.Гаранцията за изпълнение трябва да бъде с валидност 20 (двадесет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 9. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 10. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение е съгласно клаузите на проекто-договора, неразделна част към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-14, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация” по оперативна програма "Административен капацитет" /ОПАК/ с регистрационен номер на договора М 13-22-103/05.05.2014г.2. При приемане без забележки на изпълнението на обществената поръчка се извършва съответното плащане, в размери както следва: • 20% авансово плащане от сумата по договора в 30-дневен срок след подписване на договора за изпълнение на поръчката и представянето на Встъпителен доклад, приемо-предавателен протокол и фактура; • междинни плащания по договора, в 30-дневен срок след представянето на Междинен технически доклад, приемо-предавателен протокол и фактура; • общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80 % от сумата по договора; • 20% окончателно плащане в 30-дневен срок след представянето на Окончателен технически доклад, окончателен приемо-предавателен протокол и фактура. Фактурите за извършване на плащания е необходимо да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Изпълнителят е длъжен да посочва във всички разходооправдателни и платежни документи за услугата, предмет на настоящия договор, наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и името на проекта, а именно: „Разходът се извършва по Договор за ПБФП № М 13-22-103/05.09.2014 „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика” финансиран по ОП „Административен капацитет”.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Съгласно „Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” бенефициентът се задължава да спазва изискванията за избягване на конфликт на интереси при изпълнението на обществената поръчка, подробно описани в документацията за участие. Удостоверява се с Декларация-Образец №15; 2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който: 3.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.4. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Изискванията по т.2 и т.3 се удостоверяват с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника - Образец №5. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Образец № 1 – Представяне на участника; 2. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 3. Образец №3 - Ценово предложение; 4. Образец № 4 – Списък на документите съдържащи се в офертата. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 5. Договор за обединение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 7. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата във форма и размер, съгласно раздел ІІІ, т.1.1 от настоящото обявление; 8. Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 9. Образец № 7 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т.2. от ЗОП; 10. Образец № 8 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението; 11. Образец № 10а – Декларация за разположение на експерт; 12. Образец № 11 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 13. Образец № 12 - Декларация по чл.55, ал. 5 от ЗОП за подизпълнител; 14. Образец № 13 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 15. Образец № 14 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа; 16. Образец № 15 - Декларация за липса на потенциален конфликт на интереси с лица, работещи или обвързани със СО - район "Сердика".

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация – списък на услугите - Образец № 9, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен) в области свързани с организация на обучения и/или събития или еквивалентно; Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Справка - Декларация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата - Образец № 10.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат мин. 3 изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги, с приложени доказ.за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;Под „еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги” следва да се разбират услуги свързани с логистично обезпечаване на различни по вид събития: орг. и провеждане на обучения и/или семинари и/или курсове и/или логистично осигуряване на мероприятия за възрастни. 2. Участникът в процедурата трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 9001:2008 (или екв.) в области, свързани с организация на обучения и/или събития или екв..3. Участникът следва да разполага с екип от експерти, притежаващи необходимата проф.квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. В експертния си екип за изп. на общ. поръчка следва да разполага с един преподавател за всяко присъствено обучение: 3.1.Кл. експерт - Ръководител на екип, който ще отговаря за орг., контрола и цялостното изпълнение на договора, като гарантира правилното изпълнение на всички дейности по договора в съответствие с техн. спец., притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на общ., педагогически, природни, соц., хуманитарни, икономически, технически или правни науки или екв. с мин. 5 г. проф. опит в организирането, координирането и изпълнение на обучения за възрастни. 3.2. Кл. експерт – Администратор - логистика на обученията, притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на обществени, педагогически, природни, соц., хуманитарни, икономически, техн. или правни науки или екв. и проф. опит мин. 3 г. в организирането, координирането и изпълнение на обучения за възрастни. 3.3. Експерт - Преподавател по тема: "Цифровизация на общинските услуги и опер. съвместимост на електр. с-ми /за всички нива на адм./", притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на компютърни, техн. или екв. науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обучения по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: разработка на приложни програми за ел. услуги на общинската адм., АИС, цифровизация на регистри, картотеки, др. 3.4. Експерт - Препод. по тема: "Компютърно дигитален машинопис", притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със специалност в областта на обр.то, педагогиката, на хуманитарните, соц., стопански, правни, поведенчески, управленски, обществени, техн. или екв. науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обучения по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: машинопис по десетопръстна система, бизнес кореспонденция, машинописна практика, форма, стил и съдържание на документите, работа с текстообработващи програми, др. 3.5. Експерт - Препод. по тема: „Осн. Адм. норми в обслужването на гражданите и бизнеса”, притежаващ: Висше обр. – образ.-квалиф.степен „магистър” или екв. със спец. в областта на образ., педагогиката, на хуманитарните, соц., стоп., правни, поведенчески, упр., общ., техн. или екв. науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обучения по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: Качество на адм. обслужване, Етика в публ. адм., Превенция на корупционни практики в публ.сектор,Орг. и упр. в пуб. адм.,др. 3.6. Експ. – Препод.-4-ма по тема: „Едно ниво А1, А2, В1 или В2 по Анг. език по общо евр.езикова рамка”, притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв.със спец. в областта на обр.то, педагогика, филология или екв.науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обучения по темата. Продължава в Раздел IV: Доп. инф....

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана от участника цена - Ц; тежест: 40
Показател: Срок за организиране на обученията - С; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.06.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.06.2015 г.  Час: 09:00
Място

гр.Софя, бул.Княгиня Мария Луиза №88, етаж 4 - Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Административен капацитет" /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-14.

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публ.на сайта на СО на следният адрес: www.sofia.bg и на сайта на СО - район "Сердика" на следния адрес: http://www.serdika.bg, от датата на изпращане на обявлението за общ.поръчка. Освен предоставения достъп до документацията на интернет- страницата на район "Сердика" - http://www.serdika.bg, предварителният преглед на док. може да се извърши на мястото на получаването й от 08:30 до 17:00 часа, всеки работен ден в сградата на район "Сердика" на адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария луиза" № 88. Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: www.sofia.bg и www.serdika.bg , на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл. 64, ал. 1 от ЗОП. Продължение от Раздел III.2.3.)..3.7. Експ. – Препод. по тема: „Работа с хора в неравностойно положение и малцинствени групи”, притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф.степен „магистър” или екв. със спец. в областта на обр.то, педагогиката, на хуманитарните, соц., стопански, правни, поведенчески, упр., общ., техн. или екв.науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обуч. по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: Умения за разрешаване на конфликти, Умения за справяне със стрес, Специфични умения за работа с хора в неравностойно положение, др. 3.8. Експ. – Препод. по тема: „Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и техники за взимане на решения”, притежаващи: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на обр., на хуманитарните, соц., стопански, правни, поведенчески, упр., обществени, техн. или екв. науки и опит в преподаването мин.5 г. и проведени поне 5 обуч. по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: Техники за стимулиране на креативност у служителите, Умения за взимане на решения, Изготвяне на SWAT анализ, Брейнсторминг, др. 3.9. Експ. - Препод. по тема: „Умения за работа в екип”, притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на обр.то, на хум., соц., стопански, правни, поведенчески, упр., общ., техн. или екв.науки и опит в преподаването мин. 5 г. и проведени поне 5 обуч. по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: Ролеви игри за работа в екип, Разрешаване на конфликти при работата с хора, Модериране на взаимоотношения между колеги, др. 3.10. Експ. - Методист по тема: „Прилагане на наредба за усл. и реда за оценяване изпълнението на служителите в държ. адм.”, притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на обр.то, на хуманитарните, соц., стопански, правни, поведенчески, упр., обществени, техн. или екв. науки и опит в преподаването мин.5 г. и проведени поне 5 обучения по темата или сходни с темата на обуч.. Под сходни с темата на обуч. може да се приемат, но не само: упр. на човешките ресурси в публ. сектор и държ. адм.,изграждане, прилагане и оценяване на компетентностен модел в публичния сектор, др. 3.11.Експ. ел. обуч. – притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в областта на Ел. с-ми за обуч., Математика и информатика, Комп. науки, Приложна математика, Комп. техника и техн., Информац. и комуникац. с-ми и техн. или екв. науки и опит в разработването соф. портали за електр. обуч. мин. 3 г. 3.12. Експ. ел. обуч. – притежаващ: Висше обр. – обр.-квалиф. степен „магистър” или екв. със спец. в следните области Електронни системи за обуч., Математика и информатика, Компютърни науки, Приложна математика, Компютърна техника и техн., Информац. и комуникац. с-ми и техн. или екв.науки и опит в разр. на софт.с-ми за ел. обуч. мин. 1 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ